Torna

Procediments de funció pública

Jubilació ordinària

 

Nom del procediment

Jubilació ordinària

Objecte

Concessió jubilació ordinària al personal laboral al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Normativa reguladora

Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50.1 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003).
Article 205 del Reial Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social).

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Consellera d'Administracions Públiques i Modernització

Forma d'iniciació
A instància de part
Fi de la via administrativa
Requisits

Edat a partir de la qual es podrà accedir a la jubilació ordinària en funció del període de carència: Disposició transitòria séptima del Reial Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre

ANY

JUBILACIONS ORDINÀRIES

2020

65 anys si acredita 37 anys o més

65 anys i 10 mesos si acredita menys

2021

65 anys si acredita 37 anys i 3 mesos o més

66 anys si acredita menys

2022

65 anys si acredita 37 anys i 6 mesos o més

66 anys i 2 mesos si acredita menys

2023

65 anys si acredita 37 anys i 9 mesos o més

66 anys i 4mesos si acredita menys

2024

65 anys si acrdita 38 anys o més

66 anys i 6 mesos si acredita menys

2025

65 si acredita 38 anys i 3 mesos o més

66 i 8 mesos si acredita menys

2026

65 anys si acredita 38 anys i 3 mesos o més

66 anys i 10 mesos si acredita menys

2027

65 anys si acredita 38 anys i 6 mesos o més

67 anys si acredita menys

Observacions

De conformitat amb la disposició addicional desena de l'Estatut dels treballadors, l'accés a la jubilació té caràcter voluntari, de manera amb caràcter general, el personal laboral de l'Administració autonòmica, una vegada complida l'edat ordinària de jubilació, podrà optar per accedir a la mateixa o continuar prestant els seus serveis. 

Els treballadors que vulguin acollir-se a jubilació ordinària ho han de sol·licitar a través de la conselleria corresponent i amb una antelació mínima de 3 mesos a la data prevista de la jubilació.

 La conselleria competent en matèria de funció pública, remetrà amb una antelació aproximada de 2 mesos a la data en que la persona treballadora complirà el 65 anys, una comunicació als efectes que acrediti els seus requisits per jubilar-se.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Documentació: Fotocòpia DNI acarada o consentiment a la instància per a la consulta de les dades d'identitat per via telemàtica; Original o fotocòpia acarada del certificat  de naixement; Vida laboral.
Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.