Torna

Procediments de funció pública

Reconeixement de permutes

Nom del procediment

Reconeixement de permutes

Objecte

Reconeixement de permutes al personal laboral fix i indefinit no fix a extingir.

Normativa reguladora

Disposició addicional desena del Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003).

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Desestimatori

Òrgan competent per resoldre

Consellera d'Administracions Públiques i Modernització

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Observacions

S'ha de presentar petició conjunta d'ambdues persones treballadores.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.