Torna

Procediments de funció pública

Ajudes per a fills menors de 18 anys

 

Nom del procediment

Ajudes per a fills menors de 18 anys

Objecte

Ajuda econòmica compensatòria de les despeses realtzades amb caràcter de guarda, custòdia i educació dels fills.

 

Quantia actual

Normativa reguladora

Article 6 de la Llei 3/2007, de 27 de març (BOIB 49/2008) de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 4 del Decret 135/1995, de 12 de desembre, pel qual es regula l’acció social a favor dels funcionaris i personal laboral de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB 160/1995).

Ordre de 24 de gener de 1996, que desenvolupa parcialment el Decret 135/1995 d’acció social (BOIB 22/1996).

Decret 26/1996, de 26 de febrer, que modifica el Decret 135/1995, de 12 de desembre.
Articles 17.3 i 18.1 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública (BOIB 159/2000).

Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 50.2 i 51 a) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 44/2003).

 

Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori
Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per delegació ( Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 4 de setembre de 2015, publicada en el BOIB núm. 148 de 8 d'octubre de 2015).

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits

  Quan els fills siguin majors d'edat laboral, el peticionari de l'ajuda haurà d'acreditar, per poder-la percebre, que aquests fills no tenen ingressos propis.

  Aquesta ajuda serà incompatible amb l'ajuda oer a l'atenció de persones amb discapacitat.

  Observacions
  Tramitació

  PDF Sol·licitud

  Editor de Text Sol·licitud

  Documentació:

  1. Fotocòpia del llibre de família(full dels titulars, fills).
  2. En el cas de fills d'entre 16 i 18 anys, aportar informe de vida laboral i si fa feina aportar també documentació acreditativa dels ingressos que percep.
  Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la llei 39/2015.
  Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.