Torna

Procediments de funció pública

 

 Excedència voluntària per cura de familiars

Nom del procediment

Excedència voluntària per cura de familiars

Objecte

Concessió excedència voluntària per cura de familiars al personal laboral al servei de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Normativa reguladora

Article 53.2 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Decret 100/2001, de 13 de juliol, de mesures d'adequació de determinats procediments de competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears relatives al sentit del silenci i als terminis màxims per dictar i notificar resolució.
Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50.1 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003).

Termini màxim per resoldre i notificar

1 mes

Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Directora general de Funció Pública i Administracions Públiques, per delegació (Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 15 de juliol per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 100 de 20 de juliol de 2019).

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Observacions

La persona treballadora haurà de sol·licitar el reingrés en el termini dels 30 dies següents de la finalització de l'excedència concedida o passar a la situació d'excedència voluntària ordinària.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Documentació:

  • Per cura de fills o filles menors de 3 anys: Declaració de la persona treballadora sol·licitant de que no exercirà cap activitat mentre estigui en excedència que pugui impedir la cura del fill o filla menor de 3 anys; Document acreditatiu del parentesc;
  • Per cura d'un familiar a càrrec fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia, o discapacitat no es pugi valer per si mateix i no dugui a terme cap activitat retributiva: Declaració de la persona treballadora sol·licitant de que no exercirà cap activitat mentre estigui en excedència que pugui impedir la cura del familiar fins el 2n grau; Document acreditatiu del parentesc; Document acreditatiu de la convivència; Document acreditatiu que la persona no desenvolupa cap activitat retribuïda; Certificat mèdic en que consti que el familiar no pot valer-se per si mateix o, si pertoca, en que consti que la persona major requereix una dedicació especial.
Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.