Torna

Procediments de funció pública

Jubilació parcial

Nom del procediment

Jubilació parcial

Objecte

Concessió jubilació parcial al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Normativa reguladora

Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50.1 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003).
Aplicació règim  de jubilació parcial: Disposició addicional onzena L'apartat del V Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l'Administració de la CAIB.
Aplicació règim ordinari de jubilació parcial: Article 59 del V Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l'Administració de la CAIB en relació amb l'article 215 del Reial Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Consellera d'Administracions Públiques i Modernització.

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits

Per accedir a la jubilació parcial els treballadors han de reunir dos tipus de requisits: Disposició transitòria vigèsima Llei 27/2011 d'1 d'agost
-  generals: La persona treballadora ha d'estar contractada a jornada completa (s'exclouen els treballadors fixos discontinus i amb contractes a temps parcial) i una antiguitat mínima de 6 anys ininterromputs a l'empresa (s'exclouen els fixos discontinus i el treballadors a temps parcial).

-  específics:

a) Exigits als treballadors que accedeixen pel règim ordinari:

- edat mínima i període de carència

 

Any

Jubilacions anticipades fins el 50%

2020

61 i 10 mesos si acredita 35 anys de cotització

62 i 8 mesos si acredita 33 anys de cotització

2021

62 si acredita 35 anys i 3 mesos

63 si acredita 33 anys

2022

62 anys i 2 mesos si acredita 35 anys i 6 mesos

63 anys i 4 mesos si acredita 33 anys

2023

62 anys i 4 mesos si acredita 35 anys i 9 mesos

63 i 8 mesos si acredita 33 anys

2024

62 anys i 6 mesos si acredita 36 anys

64 anys si acredita 33 anys

2025

62 anys i 8 mesos si acredita 36 anys i 3 mesos

64 anys i 4 mesos si acredita 33 anys

2026

62 anys i 10 mesos si acredita 36 anys i 3 mesos

64 anys i 8 mesos si acredita 33 anys

2027

63 anys si acredita 36 anys i 6 mesos

65 anys si acredita 33 anys

Observacions

Els treballadors que vulguin acollir-se a jubilació parcial ho han de sol·licitar a través de la conselleria corresponent i amb una antelació mínima de 3 mesos a la data prevista de la jubilació.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Documentació: Fotocòpia DNI acarada o consentiment a la instància per a la consulta de les dades d'identitat per via telemàtica; Original o fotocòpia acarada del certificat  de naixement; Vida laboral.
Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 10 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.