Torna

Procediments de funció pública

Reconeixement de compatibilitat 

 

Nom del procediment
Reconeixement de compatibilitat
Objecte
Reconeixement de compatibilitat de la segona activitat pública o privada per al personal funcionari o laboral.
Normativa reguladora
Article 95.2.n. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic ( BOE núm. 261 de 31 d'octubre de 2015).
Llei 53/1984, de 26 de desembre i RD 598/1995, de 30 de abril.
Articles 6.3.i., 124.1.i., 130, 137.1.k., 138.k, D.A. 4a i 8ena (silenci), i D.T. 2a de la Llei 3/2007, de 27 de març, de Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Annex 6 del Decret 100/2001, de 13 de juliol, de mesures d’adequació de determinats procediments administratius de competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears relatives als terminis màxims per dictar i notificar resolució (BOIB núm. 89, de 26 de juliol  de  2001).
Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50.1 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d’abril de 2003).
Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori (veure DA 8a LFPCAIB).
Òrgan competent per resoldre
Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques . 
Actualment delegat en el conseller d’Educació i Universitat  pel que fa als funcionaris docents, per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 21 de setembre de 2015, (BOIB núm. 148, de 8 d'octubre de 2015).
Actualment té la competència per resoldre les sol·licituds de reconeixement de compatibilitat el/la conseller/a competent en matèria de funció pública sanitària en relació amb el personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica (D.A. 4a de la Llei 3/2007 de FPCAIB).
Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Observacions
Tramitació

Editor de Text Sol·licitud compatibilitat

Editor Sol·licitud de reducció complement

Editor de Text Solicitud compatibilidad

Editor de Text Solicitud de reducción de complemento

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Règim Jurídic.