Torna

Procediments de funció pública

Reconeixement de compatibilitat 

 

Nom del procediment
Reconeixement de compatibilitat
Objecte
Reconeixement de compatibilitat de la segona activitat pública o privada per al personal funcionari o laboral.
Normativa reguladora
Article 95.2.n. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic ( BOE núm. 261 de 31 d'octubre de 2015).
Llei 53/1984, de 26 de desembre i RD 598/1995, de 30 de abril.
Articles 6.3.i., 124.1.i., 130, 137.1.k., 138.k, D.A. 4a i 8ena (silenci), i D.T. 2a de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Annex 6 del Decret 100/2001, de 13 de juliol, de mesures d’adequació de determinats procediments administratius de competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relatives als terminis màxims per dictar i notificar resolució (BOIB núm. 89, de 26 de juliol  de  2001).
Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50.1 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d’abril de 2003).
Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori (veure DA 8a LFPCAIB).
Òrgan competent per resoldre
Consellera d'Administracions Públiques i Modernització . 
Actualment delegat en el conseller d’Educació i Universitat  pel que fa als funcionaris docents, per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 21 de setembre de 2015, (BOIB núm. 148, de 8 d'octubre de 2015).
Actualment té la competència per resoldre les sol·licituds de reconeixement de compatibilitat el/la conseller/a competent en matèria de funció pública sanitària en relació amb el personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica (D.A. 4a de la Llei 3/2007 de FPCAIB).
Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Observacions
Tramitació

PDF Sol·licitud compatibilitat

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: en el registre de la Conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Lei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Règim Jurídic.