Torna

Procediments de funció pública

Jubilació parcial anticipada

Nom del procediment

Jubilació parcial anticipada

Objecte

Concessió jubilació parcial anticipada al personal laboral al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Normativa reguladora

Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50.1 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003).
Aplicació règim  de jubilació parcial: Disposició addicional onzena L'apartat del V Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l'Administració de la CAIB.
Aplicació règim ordinari de jubilació parcial: Article 59 del V Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l'Administració de la CAIB en relació amb l'article 215 del Reial Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Consellera d'Administracions Públiques i Modernització.

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits

Per accedir a la jubilació parcial els treballadors han de reunir dos tipus de requisits: Disposició transitòria vigèsima Llei 27/2011 d'1 d'agost
-  generals: La persona treballadora ha d'estar contractada a jornada completa (s'exclouen els treballadors fixos discontinus i amb contractes a temps parcial) i una antiguitat mínima de 6 anys ininterromputs a l'empresa (s'exclouen els fixos discontinus i el treballadors a temps parcial).

-  específics:
a) Exigits als treballadors que accedeixen pel règim transitori.- El Reial decret llei 5/2013 estableix que se podrà continuar aplicant la regulació en matèria de jubilació parcial vigent abans de l'entrada en vigor de la Llei 27/2011, sempre i quan es tracti de persones incorporades en el llistat presentat davant l'INSS a data 11/04/2013 (per consultar el llistat, heu d'adreçar-vos al Servei de Gestió de Personal Laboral):

- edat mínima de 60 anys i 6 mesos o de 60 anys si ha tingut la condició de mutualista abans de l'1 de gener de 1967.
- Ha d'acreditar un període de carència de 30 anys de cotització.
- El percentatge en els quals es pot produir la reducció de jornada estan compresos entre un mínim d'un 25 % i un màxim del 75 % referit a la seva jornada de treball.

b) Exigits als treballadors que accedeixen pel règim ordinari:

- edat mínima i període de carència

 

Any

Edat de jubilació

Període de carència

2014

61 anys i 2 mesos

61 anys i 4 mesos

si acredita 33 anys i 6 mesos o més  de cotització

si acredita 33 anys de cotització

2015

61 anys i 3 mesos

61 anys i 6 mesos

si acredita 33 anys i 9 mesos o més de cotització

si acredita 33 anys de cotització

2016

61 anys i 4 mesos

61 anys i 8 mesos

si acredita 34 anys o més de cotització

si acredita 33 anys de cotització

2017

61 anys i 5 mesos

61 anys i 10 mesos

si acredita 34 anys i 3 mesos o més de cotització

si acredita 33 anys de cotització

2018

61 anys i 6 mesos

62 anys

si acredita 34 anys i 6 mesos o més de cotització

si acredita 33 anys o més de cotització

 

o de 60 anys si ha tingut la condició de mutualista abans de l'1 de gener de 1967.

- El percentatge en els quals es pot produir la reducció de jornada estan compresos entre un mínim d'un 25 % i un màxim del 50 % referit a la seva jornada de treball.

Observacions

Els treballadors que vulguin acollir-se a jubilació parcial ho han de sol·licitar a través de la conselleria corresponent i amb una antelació mínima de 3 mesos a la data prevista de la jubilació.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Documentació: Fotocòpia DNI acarada o consentiment a la instància per a la consulta de les dades d'identitat per via telemàtica; Original o fotocòpia acarada del certificat  de naixement; Vida laboral.
Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 10 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.