Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

SERVEI D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Cap de servei: Rosa M. Binimelis Henares

DIRECCIÓ GENERAL DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA

sad@dgpice.caib.es

TF: 971 17 77 80      

PROFESSIONAL TASQUES

Magdalena Vicens

mvicens@dgpice.caib.es

CEE/CCEE/ASCE, (Comissió Tècnica). Aules UEECO. EAC i 4x4. 

Joana Vidal

jvidal@dgpice.caib.es

Dictàmens i dictàmens en disconformitat.                              

M.Àngels Santamaría
masantamaria@dgpice.caib.es

PTSC.Absentisme escolar.Programes d'intervenció sociocomunitària: Unitats d'Acompanyament i Orientació i Pla d'absentisme (PROA+). Coord. amb serveis de protecció de la infància i adolescència. IES Can Balo.

Nuria Pascual
npascual@dgpice.caib.es

Orientació Segon cicle Ed. Infantil i Ed.Primària.  Altes capacitats intel.lectuals (EACI).

Cristina Broseta
cbroseta@dgpice.caib.es

Circuit TDAH, Circuit EADISOC i UVAI TEA. CoorEducaSalutMental.

Elisa Bordoy
ebordoy@dgpice.caib.es

UVAIs (DSA, DM, DI alteracions cromosòmiques o malaties rares). Diversitat Funcional. SVAP. Atenció a la Dependència. SEDIAP.

Damià Estelrich
destelrich@dgpice.caib.es

ATE de centres públics. ECLA. EADIVI. Dificultats d'aprenentatge i de llenguatge. Llengua de signes.

Xisca Sanchez
fsanchez@dgpice.caib.es

Productes de suport: material fisiortopèdic, comunicatiu/ajuts tècnics, material informàtic i micròfons remots.  Conveni IMAS (aules Tramuntana, Puig des Bous). Fisioterapeutes educatius. PISE.

Àfrica Lorente Horrach
alorentehorrach@dgpice.caib.es

Transport escolar. Servei d'Interlocució.

Mar Meneses
mmmeneses@dgpice.caib.es

Atenció Hospitalària Domiciliària (SAED), Programa Alerta Escolar i malalties cròniques, CoorEducaSalut. Subvenció entitats de suport i rehabilitació.

Rosa Garrigó
rmgarrigo@dgpice.caib.es

Departament d'orientació secundària. Programa ALTER/PISE. ATE de centres concertats.

Eva Castedo
ecastedo@dgpice.caib.es

Tasques administratives