Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

PROTOCOL D'IDENTIFICACIÓ D'ALUMNAT AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS


desc_ICO_pdf_suau.png Protocol d'identificació d'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals

desc_ICO_pdf_suau.png Protocol d'identificació d'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals (versió castellana)


ANNEXOS  Actualitzats febrer 2023

Qüestionari per a docents    

desc_ICO_pdf_suau.png Editable DIAC docents educació primària

desc_ICO_pdf_suau.png Editable DIAC docents educació secundària


Qüestionari per a famílies   

 DIAC Famílies Primària   desc_ICO_pdf_suau.png Editable català  desc_ICO_pdf_suau.png Editable castellà desc_ICO_googleDrive.png Enllaç català  desc_ICO_googleDrive.png Enllaç castellà

 DIAC Famílies Secundària  desc_ICO_pdf_suau.png Editable català  desc_ICO_pdf_suau.png Editable castellà  desc_ICO_googleDrive.png Enllaç català desc_ICO_googleDrive.png Enllaç castellà


Informació famílies  

Els centres informaran a la família a través del mitjà que considerin més oportú sobre la decisió d'iniciar el protocol al centre escolar.


Preidentificació amb Badyg

desc_ICO_firefox_suau.png Herramientas PACIS