Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

Informació General sobre els Expedients de Regulació Temporal (ERTO) 

Què és un ERTO? 


L'Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO) és una mesura a la qual les empreses poden acollir-se en situacions totalment excepcionals i amb caràcter temporal.

Està regulat per l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors i l'empresa podrà suspendre el contracte de treball o reduir la jornada de treball per diverses causes: econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o força major.

En la situació actual, es pot declarar un ERTO en dues situacions:

Força major

 •   Derivat d'una decisió governamental

 •   Efectes indirectes de la decisió

Causes productives (caiguda de la producció)

Bonificacions

Las empreses que se’ls hi concedeixi ERTO ténen dret a exoneracions a la seva aportació a les cotitzacions de la Seguretat Social en funció del tipus d’ERTO al que estiguin acollits i de si l’empresa supera els 50 treballadors d’alta a dia 29/2:

En el cas que les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat a partir del 1 de juliol de 2020:

 •  Empresa amb menys de 50 treballadors: l’exempció arribarà al 60% de l’aportació empresarial reportada a       juliol, agost i setembre de 2020.
 •  Empresa amb 50 o més treballadors: l’exempció arribarà al 40% de l’aportació empresarial reportada a juliol,   agost i setembre de 2020.

 

En el cas que les persones treballadores NO reiniciïn les seves activitats a partir de l’1 de juliol:

 •  Empresa amb menys de 50 treballadors: l’exempció arribarà al 35% de l’aportació empresarial reportada a juliol, agost i setembre de 2020.
 •  Empresa amb 50 o més treballadors: l’exempció arribarà al 25% de l’aportació empresarial reportada a juliol,   agost i setembre de 2020.

*NOU*: ERTO de força major per ‘rebrot’:

Supòsit habilitant: Poden sol·licitar la tramitació d’un ERTO per ‘rebrot’ les empreses i entitats que vegin impedit el desenvolupament de l’activitat econòmica, en algun, alguns o tots els seus centres de treball, a conseqüència de l’adopció de noves mesures restrictives o de contenció per evitar la propagació de la COVID-19.


Clica aquí per veure la guía de tramitació de l’ERTO per ‘rebrot’.

Aquí pots fer els tràmits per sol·licitar un ERTO per rebrot..

En el cas dels ERTO per ‘rebrot’, les exoneracions són les següents:

 •  Empreses amb menys de 50 treballadors: el 80% de l’aportació empresarial reportada durant el període de     tancament i fins al 30 de setembre.
 •  Empreses amb 50 o més treballadors: l’exempció serà del 60% de l’aportació empresarial.

IMPORTANT:

En principi, el temps màxim de resolució dels tràmits de l'ERTO per 'rebrot' és de 5 dies, de manera que, si l'administració no ho resol, el silenci administratiu és positiu.

NO OBSTANT, aquest tipus d'ERTO necessita d'un informe PERCEPTIU de la Inspecció de Treball, d'acord amb l'article 22 d) de la llei 39/2015 de procediment administratiu. Per tant, aquest plaç de 5 dies queda suspès fins que la inspecció evacuï l'informe sol·licitat. D'aquesta manera, aaquests 5 dies els hi em d'afegir el temps que passi fins que la inspecció emeteixi l'informe, sense que es pugui donar per bo el silenci administratiu.

*Actualització* Bonificacions fixos discontinus:

Les empreses enquadrades o vinculades als sectors turístics que generin activitat econòmica als mesos de juliol, agost, setembre i octubre de 2020, podran aplicar la bonificació del 50% de les quotes empresarials de tots els treballadors fixos discontinus en plantilla, estiguin d'alta o no.

Aquesta bonificació és compatible amb les exempcions de quotes empresarials a la Seguretat Social. L’import resultant d’aplicar aquestes exempcions i bonificacions mai podrà superar el 100 per 100 de la quota empresarial que correspongui.

El Govern ha signat un acord amb patronal i sindicats en relació als ERTO  

Canviar de tipus d'ERTO:

Les empreses que tenen ERTO per força major haurien de reiniciar la seva activitat tan aviat com s’aixequi l’Estat d’alarma i moltes d’elles no tendran demanda per obrir, sobretot les del sector turístic. Per això, s’està creant un model unificat de sol·licitud per demanar a l’Autoritat Laboral el reconeixement de les causes productives. Aquest model permetrà a les empreses del sector serveis transformar el seus ERTOs per força major a ERTOs per causes productives.

Aquests “nous” ERTO tendran una durada de fins a sis mesos. La patronal s’ha compromès a instar les empreses a incloure totes les persones treballadores (també els fixos discontinus) i els ERTO seran flexibles, en el sentit que les empreses podran incorporar i treure persones treballadores de l’ERTO en funció de com evolucioni la demanda.

Per a canviar a un ERTO de força major per 'rebrot', es gestiona desde RedSara. Per a més informació, consulta aquí

Si vols saber com et pot afectar, clica als següents enllaços per ampliar la informació:

Persones Treballadores
Empreses
Autònom/a
Cooperatives

Persones Treballadores

Tots els acomiadaments fets a partir del dissabte 28/03 que utilitzin arguments econòmics, de producció, tècnics i organitzatius derivats del coronavirus són IMPROCEDENTS.

Els ERTOS s’han de negociar amb els representants dels treballadors i de les treballadores.

Mentre duri l’ERTO, les persones treballadores tenen dret a prestació per desocupació sense consumir atur. A més, seguiran d’alta en la teva empresa.

Quan finalitzi l’ERTO, tornaran a tenir la situació contractual que tenien.

Les persones fixes discontínues també s'han d'incloure als ERTOS: si encara no han estat cridades quan l'ERTO s'aprova, l'empresa les ha de cridar en la data prevista i incorporar-les a l'ERTO. Si ja havien consumit tot el seu temps d’atur, també cobraran l'atur de l’ERTO (no consumeix temps i no requereix d’un temps mínim cotitzat).

Si l’empresa on treballen fa un ERTO, no han de fer res: el SOIB els donarà d’alta de manera automàtica i el SEPE els tramitarà, també automàticament, la prestació.

Perquè això darrer passi, l’empresa, una vegada tramiti l’ERTO amb la Direcció General de Treball, haurà de fer arribar al SEPE una sol·licitud col·lectiva de prestacions per als seus treballadors i treballadores.

Després, el poden enviar a dp07acuerdos.ere@sepe.es    

A l’hora de fer la sol·licitud, ens trobam que si no hi ha resolució, no hi ha número de resolució, i és un camp obligatori. El SEPE indica a les seves preguntes freqüents que en aquest cas, s'ha de posar el número 12020 i el SEPE subsanarà després.

Totes les persones que cobren un subsidi per cures d’una persona menor amb malaltia greu el podran compatibilitzar amb la prestació per atur si els afecta un ERTO o amb la prestació de cessament d’activitat per a persones autònomes durant l’estat d’alarma.

Quan l’empresa presenti l’ERTO, indicarà quines persones tenen reduïda la jornada de treball per ser titulars d’aquest subsidi, assenyalant la part de la jornada que es veu afectada per l’ERTO. Durant l’estat d’alarma, no hi haurà obligació de cotitzar (el temps s’entendrà per cotitzat).

Per a més informació sobre tràmits i drets dels treballadors, clica aquí.

  

I si a l’ERTO s’inclouen persones eventuals?

En cas que sigui una suspensió de contracte, la durada del contracte quedarà suspesa durant el temps que l’ERTO estigui actiu. Per exemple: si una persona es troba dins un ERTO des del dia 1 d’abril i el contracte li acaba dia 15 d’abril, quan l’estat d’alarma s’aixequi i acabi l’ERTO, el contracte es prorrogarà aquests 15 dies.

En cas que l’exemple anterior fos d’una reducció de jornada, tampoc es pot finalitzar el contracte dia 15 d’abril. La persona treballadora quedaria inclosa a l’ERTO fins que acabi l’estat d’alarma.

Empreses

COM TRAMITAR UN ERTO

Tramitació ERTO Força Major

Tramitació ERTO Causes Productives


Les empreses que tramiten un ERTO han de fer arribar al SEPE una sol·licitud col·lectiva de prestacions per atur per suspensió de contracte o reducció de jornada a conseqüència del COVID-19.

Poden descarregar el model aquí:

Fulla de Càlcul Plantilla-ERES- COVID-19-v19 Env.xlsx

Després, l'han enviar la sol·licitud a  dp07acuerdos.ere@sepe.es

Si necessites  informació sobre l'Expedient de Regulació d' Ocupació, clica aquí

Avís: En cas de contracta pública, quan el servei està cobrat, no es pot fer un ERTO. No es pot acomiadar a les treballadores i treballadors: cal concedir permisos retribuïts.

Les empreses poden optar per una suspensió de contractes o reduccions de la jornada laboral.

Existeix suspensió quan el cessament de l'activitat que venia desenvolupant la persona treballadora afecta a dies complets, continuats o alterns durant almenys una jornada ordinària de treball.

Parlem de reducció de jornada si hi ha una disminució temporal d'entre un 10 i un 70% de la jornada de treball computada sobre la base d'una jornada diària, setmanal, mensual o anual. Durant aquest període no es poden realitzar hores extraordinàries.

IMPORTANT: Les persones que són fixes discontínues també s’han d’incloure als ERTO. Si encara no havien començat a treballar, se’ls ha de cridar en la data prevista i incorporar-los.

IMPORTANT: a partir del 24 d’abril, les resolucions favorables dels ERTO per força major es notificaran a través del BOIB. En principi, els dilluns, els dimecres i els divendres es publicaran al BOIB llistats de les empreses a qui se’ls aprova l’ERTO.

IMPORTANT: Les empreses i les persones treballadores poden acreditar la situació de càrregues, enviant AQUEST FORMULARI a: dp07familiar@sepe.es

El Govern ha signat un acord amb patronal i sindicats en relació als ERTO (15/04/20)

Les empreses que tenen ERTO per força major haurien de reiniciar la seva activitat tan aviat com s’aixequi l’Estat d’alarma i moltes d’elles no tendran demanda per obrir, sobretot les del sector turístic. Per això, s'ha creat un model unificat de sol·licitud per demanar a l’Autoritat Laboral el reconeixement de les causes productives. Si una empresa vol canviar l'ERTO de Força Major a Causes Productives, ha de realitzar un escrit de renúncia a l'ERTO de Força Major a l'Autoritat Laboral  i al SEPE i a continuació iniciar la tramitació de la sol·licitud d'ERTO per Causes Productives amb el model unificat esmentat. la informació completa dels tràmits aquí.

Aquests “nous” ERTO tendran una durada de fins a sis mesos. La patronal s’ha compromès a instar les empreses a incloure totes les persones treballadores (també els fixos discontinus) i els ERTO seran flexibles, en el sentit que les empreses podran incorporar i treure persones treballadores de l’ERTO en funció de com evolucioni la demanda.

Com notificar els canvis que es facin a un ERTO per part de l’empresa?

Si, després de fer un ERTO, es vol treure persones de l’expedient per anar recuperant l’activitat, la incorporació ha de ser segons conveni. En el cas d’hoteleria es farà així: per cada un dels departaments (oficis) s’haurà de fer segons l’antiguitat i pel lloc de feina que ocupen.

Si l’empresa incorpora a un o tots els treballadors per reiniciar l’activitat, ha d’omplir el formulari BAJA ERTE del SEPE disponible aquí

Si l’empresa redueix la jornada d’alguna de les persones treballadores en suspensió, ha d’enviar a la direcció provincial del SEPE

 1. La baixa d’aquestes persones a través del formulari BAJA ERTE 

 2. L’alta de la prestació a través de l’imprès SOLICITUD COLECTIVA DE PRESTACIÓN posant, a la casella de reducció de jornada, el percentatge de jornada diària treballada.

Ambdós documents s’han d’enviar per redsara.

Si l’empresa incorpora a jornada completa tots o alguns treballadors tots o alguns dies de la setmana, ha de notificar a través de certific@2 els períodes d’activitat per als dies treballats.

Si les incorporacions inclouen dies d’inactivitat, dies d’activitat completa i dies de jornada parcial, a través de certific@2 un càlcul arrodonit dels períodes d’activitats (es dividirà el número total d’hores treballades en el mes entre el número d’hores de la jornada diària de la persona treballadora abans de l’ERTO).

No serà necessari enviar un nou certificat d’empresa sempre que sigui dins del mateix ERTO.

Tota la informació i models aquí

Com ho han de fer?

1. Presentació de la sol·licitud

Comunicació de l'empresa a l'autoritat laboral. 

La sol·licitud ha de presentar-se per via telemàtica :2. Model de contingut de la sol·licitud:

Haurà de presentar-se un informe que acrediti que la mesura és deguda a les pèrdues d'activitat derivades de les decisions governamentals aprovades pel COVID-19.

IMPORTANT: S'haurà d'adjuntar el calendari amb els dies concrets de suspensió de contractes o reducció de jornada.

Aquestes dades hauran d'estar individualitzades per cada un dels treballadors afectats.

L'empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores

3. Instrucció i resolució:

L'òrgan competent és l'Autoritat Laboral (DG Treball Illes Balears)

A.   Exempció del període de consultes

B.   Informe d’Inspecció de Treball i Seguretat Social potestatiu. S’ha acordat amb agents socials la seva exoneració, excepte si es comuniquen a l’Autoritat Laboral possibles irregularitats.

C.   Resolució: En cinc dies hàbils des de la sol·licitud, l'Autoritat Laboral dictarà resolució després de constatar que existeix la causa de força major.

D.   Notificació: En 10 dies hàbils a l'empresa i als representants dels treballadors

E.   L'Autoritat Laboral notificarà la seva resolució al SEPE i al SOIB perquè els treballadors afectats puguin cobrar la prestació per desocupació.

 

Quan l’empresa presenti l’ERTO, indicarà quines persones tenen reduïda la jornada de treball per ser titulars d’un subsidi per cures d’un menor amb malaltia greu, assenyalant la part de la jornada que es veu afectada per l’ERTO (aquestes persones podran compatibilitzar el cobrament del subsidi amb la prestació per atur de l’ERTO).

Les empreses que mantenen l’activitat durant la crisi poden aplicar un ERTO als membres de la plantilla que no participen en les activitats essencials.

Les empreses no poden usar el coronavirus per  acomiadar a treballadors o treballadores. Han de seguir el procés tal com marca la llei. Si no, Inspecció de Treball actuarà i els acomiadaments seran improcedents. Tots els acomiadaments fets a partir del dissabte 28/03 que utilitzin arguments econòmics, de producció, tècnics i organitzatius derivats del coronavirus són IMPROCEDENTS.

No pot suspendre contractes o reduir jornades de manera unilateral: ha de negociar-ho amb els representants legals de la plantilla. Si suspenen contractes o redueixen jornada, ha de continuar abonant les cotitzacions a la Seguretat Social de la teva plantilla.

La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà l'empresa d'abonar les quotes empresarials si l'empresa té menys de 50 persones en plantilla. En cas de tenir-ne més, l'exoneració serà del 75% de l'aportació empresarial.

No pot al·legar abandonament de lloc de treball per decisions que hagi pogut prendre el Govern.

Les mesures que prenguis sempre seran temporals per la situació econòmica i social actual.


Si l'ERTO afecta a centres de treball de més d'una Comunitat Autònoma, l'empresa pot resoldre dubtes telefonant al Ministeri de Treball i Economia Social:

91 363 19 90  • 91 363 19 91  • 91 363 19 93 • 91 363 19 62 • 91 363 19 46 • 91 363 18 42

A més, serà aquest Ministeri l'autoritat encarregada de tramitar l'ERTO (a no ser que el 85% de la plantilla d'aquesta empresa sigui a una mateixa CA i aquest territori tengui persones afectades per l'ERTO. En aquest cas, es tramitarà a nivell autonòmic). 

Si la Direcció General considera a la seva resol·lució que no hi ha causa major, l'empresa pot presentar un ERTO amb les mateixes persones afectades per raons productives.

Els fixos discontinus també s’han d’incloure als ERTO: si ja havien estat cridats, s’hi inclouen amb caràcter ordinari. Si encara no havien estat cridats:

 • I havien d’incorporar-se abans de la data en què s’aprova l’ERTO: se’ls ha d’incorporar en data d’efectes d’ERTO

 • I havien d’incorporar-se després de la data en què s’aprova l’ERTO: se’ls ha d’incorporar utilitzant com a referència la data de crida de l’any 2019 o la data d’alta del 2019.

Si es tracta de persones afectades per una crida efectuada i interrompuda (i quan es va presentar l’ERTO, per tant, eren a l’atur), se’ls ha d’incloure amb data d’efectes des que l’ERTO es va presentar.

En el cas dels fixos discontinus, les empreses tendran flexibilitat a l’hora de complir amb el compromís de mantenir la contractació durant sis mesos després de la finalització de l’ERTO. [Això significa que si una persona és fixa discontínua, entra dins un ERTO i l’ERTO no acaba fins, per exemple, el novembre, l’empresa pot repartir el compromís de contractació de sis mesos entre la finalització d’aquesta temporada i la que va i aquella persona podria treballar enguany un mes i la temporada que ve els cinc mesos restants.

Més informació aquí

Si una empresa presenta un ERTO i l’administració li fa un requeriment, pot resoldre dubtes a esmenesERTO@caib.es

IMPORTANT

Perquè el SEPE tramiti les prestacions de les persones afectades per un ERTO:  l’empresa, una vegada tramiti l’ERTO amb la Direcció General de Treball, haurà de fer arribar al SEPE una sol·licitud col·lectiva de prestacions per als seus treballadors i treballadores. El model de sol·licitud es pot descarregar aquí

Després, poden enviar la sol·licitud a dp07acuerdos.ere@sepe.es.  Aquesta sol·licitud s’ha de presentar EN ELS 5 DIES DESPRÉS A PRESENTAR L’ERTO

Si l'empresa forma part d'una activitat considerada com a servei essencial, ha de signar una declaració responsable per tal que la seva plantilla vagi a treballar. Aquí el BOE que ho explica i un model de declaració.

Les empreses  de menys de 50 treballadors d’alta a la Seguretat Social que aprovin un ERTO estan exemptes d’abonar l’aportació empresarial i les quotes per conceptes de recaptació conjunta durant el temps que duri l’ERTO. Si en té 50 o més, aquesta exoneració serà del 75% de l’aportació empresarial.

Si, després de fer un ERTO, es vol treure persones de l’expedient per anar recuperant l’activitat, la incorporació ha de ser segons conveni. En el cas d’hoteleria es farà així: per cada un dels departaments (oficis) s’haurà de fer segons l’antiguitat i pel lloc de feina que ocupen. A més, s’ha de comunicar a l’autoritat laboral l’alta d’aquestes persones per via telemàtica (a través de https://rec.redsara.es ) i fer una comunicació al SEPE.

Com notificar els canvis que es facin a un ERTO per part de l’empresa?

Si l’empresa incorpora a un o tots els treballadors per reiniciar l’activitat, ha d’omplir el formulari BAJA ERTE del SEPE disponible en aquest enllaç

Si l’empresa redueix la jornada d’alguna de les persones treballadores en suspensió, ha d’enviar a la direcció provincial del SEPE (1) la baixa d’aquestes persones a través del formulari BAJA ERTE i (2) l’alta de la prestació a través de l’imprès SOLICITUD COLECTIVA DE PRESTACIÓN posant, a la casella de reducció de jornada, el percentatge de jornada diària treballada. Ambdós documents s’han d’enviar per redsara: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Si l’empresa incorpora a jornada completa tots o alguns treballadors tots o alguns dies de la setmana, ha de notificar a través de certific@2 els períodes d’activitat per als dies treballats.

Si les incorporacions inclouen dies d’inactivitat, dies d’activitat completa i dies de jornada parcial, a través de certific@2 un càlcul arrodonit dels períodes d’activitats (es dividirà el número total d’hores treballades en el mes entre el número d’hores de la jornada diària de la persona treballadora abans de l’ERTO).

No serà necessari enviar un nou certificat d’empresa sempre que sigui dins del mateix ERTO.

Tota la informació i models aquí.

Només s’ha de notificar a la DG de Treball si es renuncia totalment a les mesures d’un ERTO per força major. En cas contrari, és suficient amb fer les comunicacions al SEPE.

Autònom/a 

Els autònoms poden fer ERTO si tenen al seu càrrec treballadors per compte aliè, sempre i quan concorrin les causes de força major o productives.

Totes les persones que cobren un subsidi per cures d’una persona menor amb malaltia greu el podran compatibilitzar amb la prestació per atur si els afecta un ERTO o amb la prestació de cessament d’activitat per a persones autònomes durant l’estat d’alarma.

Si les seves activitats queden suspeses per l’estat d’alarma o la seva facturació cau més d’un 75% respecte del període de facturació del semestre passat, poden demanar una prestació fins que acabi l’estat d’alarma. A més, durant aquest període cotitzaran a la Seguretat Social.

Cobraran el 70% de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

És una ajuda del govern central que gestionen les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. Té una durada d'un mes, però es pot ampliar fins al darrer dia del mes en què finalitza l'estat de l'alarma.

Per demanar-la, l'autònom/a ha d'estar d'alta al RETA (règim especial de treballadors autònoms) o al Règim Especial del Mar dia 14 de març del 2020. També ha d'acreditar la reducció de la facturació, si aquest és el motiu de la suspensió d'activitat, i estar al corrent en les cotitzacions.

La prestació és incompatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social.

Cooperatives

Les cooperatives en les que els seus socis estan en Règim General de la Seguretat Social podeu demanar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i també les que tinguin els socis en Règim d’Autònoms només si tenen treballadors contractats.
 

Les cooperatives on tots els socis treballadors siguin autònoms podem acollir-se a les ajudes per treballadors autònoms que recull el Reial Decret 8/2020.
 

Per saber quins són els tràmits per cada una de les opcions, podeu consultar-ho a l'apartat d' empresatreballador/a.
 

Recordeu que els tràmits es poden fer telemàticament i, fins i tot, no és necessària la signatura electrònica.
 

La UCTAIB es posa a la vostra disposició per aclarir els vostres dubtes i ajudar-vos en tot allò que puguem i sapiguem. Podeu contactar amb:


orientacio@uctaib.coop

administracio@uctaib.coop

i el telèfon 971 205 028.

 

Solució del Govern d’Espanya a les Cooperatives per a que puguin realitzar ERTOs i/o cessament d’activitat amb l’acord del consell rector

PDF RECOMENDACIÓN CERTIFICADO SUSPENSIÓN ACTIVIDAD pdf