Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

COM TRAMITAR UN ERTO

Tramitació ERTO  Força Major

Tramitació ERTO Causes Productives


Les empreses que tramiten un ERTO han de fer arribar al SEPE una sol·licitud col·lectiva de prestacions per atur per suspensió de contracte o reducció de jornada a conseqüència del COVID-19.

Poden descarregar el model aquí:

Fulla de Càlcul Plantilla-ERES- COVID-19-v19 Env.xlsx

Després, l'han enviar la sol·licitud a  dp07acuerdos.ere@sepe.es

Si necessites  informació sobre l'Expedient de Regulació d' Ocupació, clica aquí

Què és un ERTO? 

L'Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO) és una mesura a la qual les empreses poden acollir-se en situacions totalment excepcionals i amb caràcter temporal.

Està regulat per l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors i l'empresa podrà suspendre el contracte de treball o reduir la jornada de treball per diverses causes: econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o força major.

En la situació actual, es pot declarar un ERTO en dues situacions:

  • Força major

  Derivat d'una decisió governamental

  Efectes indirectes de la decisió

  • Causes productives (caiguda de la producció)


Avís: En cas de contracta pública, quan el servei està cobrat, no es pot fer un ERTO. No es pot acomiadar a les treballadores i treballadors: cal concedir permisos retribuïts.

Les empreses poden optar per una suspensió de contractes o reduccions de la jornada laboral.

Existeix suspensió quan el cessament de l'activitat que venia desenvolupant la persona treballadora afecta a dies complets, continuats o alterns durant almenys una jornada ordinària de treball.

Parlem de reducció de jornada si hi ha una disminució temporal d'entre un 10 i un 70% de la jornada de treball computada sobre la base d'una jornada diària, setmanal, mensual o anual. Durant aquest període no es poden realitzar hores extraordinàries.

IMPORTANT: Les persones que són fixes discontínues també s’han d’incloure als ERTO. Si encara no havien començat a treballar, se’ls ha de cridar en la data prevista i incorporar-los.


Com ho han de fer?

1. Presentació de la sol·licitud

Comunicació de l'empresa a l'autoritat laboral (Direcció General de Treball).

La sol·licitud podrà presentar-se per via telemàtica, per mitjà del Registre electrònic comú. 

De manera presencial en qualsevol oficina de registre de l'Administració, tant autonòmica com estatal

Per correu postal: presentar la documentació dins d'un sobre obert perquè el personal de l'oficina pugui indicar amb segell oficial la data exacta


2. Model de contingut de la sol·licitud:

Haurà de presentar-se un informe que acrediti que la mesura és deguda a les pèrdues d'activitat derivades de les decisions governamentals aprovades pel COVID-19.

IMPORTANT: S'haurà d'adjuntar el calendari amb els dies concrets de suspensió de contractes o reducció de jornada.

Aquestes dades hauran d'estar individualitzades per cada un dels treballadors afectats.

L'empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores

3. Instrucció i resolució:

L'òrgan competent és l'Autoritat Laboral (DG Treball Illes Balears)

A.   Exempció del període de consultes

B.   Informe d’Inspecció de Treball i Seguretat Social potestatiu. S’ha acordat amb agents socials la seva exoneració, excepte si es comuniquen a l’Autoritat Laboral possibles irregularitats.

C.   Resolució: En cinc dies hàbils des de la sol·licitud, l'Autoritat Laboral dictarà resolució després de constatar que existeix la causa de força major.

D.   Notificació: En 10 dies hàbils a l'empresa i als representants dels treballadors

E.   L'Autoritat Laboral notificarà la seva resolució al SEPE i al SOIB perquè els treballadors afectats puguin cobrar la prestació per desocupació.

 

Quan l’empresa presenti l’ERTO, indicarà quines persones tenen reduïda la jornada de treball per ser titulars d’un subsidi per cures d’un menor amb malaltia greu, assenyalant la part de la jornada que es veu afectada per l’ERTO (aquestes persones podran compatibilitzar el cobrament del subsidi amb la prestació per atur de l’ERTO).

Les empreses no poden usar el coronavirus per  acomiadar a treballadors o treballadores. Han de seguir el procés tal com marca la llei. Si no, Inspecció de Treball actuarà i els acomiadaments seran improcedents. Tots els acomiadaments fets a partir del dissabte 28/03 que utilitzin arguments econòmics, de producció, tècnics i organitzatius derivats del coronavirus són IMPROCEDENTS.

No pot suspendre contractes o reduir jornades de manera unilateral: ha de negociar-ho amb els representants legals de la plantilla. Si suspenen contractes o redueixen jornada, ha de continuar abonant les cotitzacions a la Seguretat Social de la teva plantilla.

La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà l'empresa d'abonar les quotes empresarials si l'empresa té menys de 50 persones en plantilla. En cas de tenir-ne més, l'exoneració serà del 75% de l'aportació empresarial.

No pot al·legar abandonament de lloc de treball per decisions que hagi pogut prendre el Govern.

Les mesures que prenguis sempre seran temporals per la situació econòmica i social actual.


Si l'ERTO afecta a centres de treball de més d'una Comunitat Autònoma, l'empresa pot resoldre dubtes telefonant al Ministeri de Treball i Economia Social:

91 363 19 90  • 91 363 19 91  • 91 363 19 93 • 91 363 19 62 • 91 363 19 46 • 91 363 18 42

A més, serà aquest Ministeri l'autoritat encarregada de tramitar l'ERTO (a no ser que el 85% de la plantilla d'aquesta empresa sigui a una mateixa CA i aquest territori tengui persones afectades per l'ERTO. En aquest cas, es tramitarà a nivell autonòmic). 

Si la Direcció General considera a la seva resol·lució que no hi ha causa major, l'empresa pot presentar un ERTO amb les mateixes persones afectades per raons productives.

Els fixos discontinus també s’han d’incloure als ERTO: si ja havien estat cridats, s’hi inclouen amb caràcter ordinari. Si encara no havien estat cridats:

  • I havien d’incorporar-se abans de la data en què s’aprova l’ERTO: se’ls ha d’incorporar en data d’efectes d’ERTO

  • I havien d’incorporar-se després de la data en què s’aprova l’ERTO: se’ls ha d’incorporar utilitzant com a referència la data de crida de l’any 2019 o la data d’alta del 2019.

Si es tracta de persones afectades per una crida efectuada i interrompuda (i quan es va presentar l’ERTO, per tant, eren a l’atur), se’ls ha d’incloure amb data d’efectes des que l’ERTO es va presentar.

En el cas dels fixos discontinus, les empreses tendran flexibilitat a l’hora de complir amb el compromís de mantenir la contractació durant sis mesos després de la finalització de l’ERTO. [Això significa que si una persona és fixa discontínua, entra dins un ERTO i l’ERTO no acaba fins, per exemple, el novembre, l’empresa pot repartir el compromís de contractació de sis mesos entre la finalització d’aquesta temporada i la que va i aquella persona podria treballar enguany un mes i la temporada que ve els cinc mesos restants.

Més informació aquí

Si una empresa presenta un ERTO i l’administració li fa un requeriment, pot resoldre dubtes a esmenesERTO@caib.es

IMPORTANT

Perquè el SEPE tramiti les prestacions de les persones afectades per un ERTO:  l’empresa, una vegada tramiti l’ERTO amb la Direcció General de Treball, haurà de fer arribar al SEPE una sol·licitud col·lectiva de prestacions per als seus treballadors i treballadores. El model de sol·licitud es pot descarregar aquí

Després, poden enviar la sol·licitud a dp07acuerdos.ere@sepe.es.  Aquesta sol·licitud s’ha de presentar EN ELS 5 DIES DESPRÉS A PRESENTAR L’ERTO

Si l'empresa forma part d'una activitat considerada com a servei essencial, ha de signar una declaració responsable per tal que la seva plantilla vagi a treballar. Aquí el BOE que ho explica i un model de declaració.

Les empreses  de menys de 50 treballadors d’alta a la Seguretat Social que aprovin un ERTO estan exemptes d’abonar l’aportació empresarial i les quotes per conceptes de recaptació conjunta durant el temps que duri l’ERTO. Si en té 50 o més, aquesta exoneració serà del 75% de l’aportació empresarial.