Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

Informació General sobre els Expedients de Regulació Temporal (ERTO) 

Què és un ERTO? 


L'Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO) és una mesura a la qual les empreses poden acollir-se en situacions totalment excepcionals i amb caràcter temporal.

Està regulat per l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors i l'empresa podrà suspendre el contracte de treball o reduir la jornada de treball per diverses causes: econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o força major.

DE FORÇA MAJOR

Per 'rebrot'
Per impediment
Per limitació
TRÀMITS Tràmits d'ERTOs de Força major anteriors (RDL 8/2020)
Com tramitar l'ERTO?
Modificacions de l'ERTO
CONTACTE


ERTO DE FORÇA MAJOR

Actualització 30/09/2020 amb motiu de la publicació del RDL 30/2020 pel qual s'amplien els ERTO i s'inclouen noves modalitats.

ES PRORROGUEN AUTOMÀTICAMENT ELS ERTO DE FORÇA MAJOR.

Les empreses afectades han de formular una sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació davant el SEPE abans del 20/10/2020.

La prestació per desocupació es manté al 70% de la base reguladora fins a 31/01/2021

BONIFICACIONS

NO s'aplicaran exoneracions al pagament de quotes a la Seguretat Social a totes les empreses amb ERTO de força major prorrogat, només a les considerades com a:

A) Empreses pertanyents a sectors amb una elevada afectació per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d'activitat, considerades "especialment afectades", incloses en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE). En aquest cas es reconeixen AUTOMÀTICAMENT l'acces a exoneracions

B) Empreses integrades a la cadena de valor de les empreses de la lletra A), que impliqui que almenys la meitat de la facturació directa del 2019 provenía d'operacions amb sectors inclosos en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques previst en l'Annex del RDL 30/2020..

Les empreses de la lletra B) hauran de presentar una sol·licitud de declaració d'empresa dependent o integrant de la cadena de valor entre dia 5 i dia 19 d'octubre. L'autoritat laboral dictarà resolució en el termini de 5 dies, previ informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

ERTO Nº de treballadors d'alta o assimilats a 29/02/2020 EXONERACIÓ
DE FORÇA MAJOR Menys de 50

85%

50 o més 75%

IMPORTANT: AQUESTES EXONERACIONS NO SÓN COMPATIBLES AMB ELS ERTO DE FORÇA MAJOR PER LIMITACIÓ NI PER IMPEDIMENT.


ERTO DE FORÇA MAJOR PER ‘REBROT’:

Supòsit habilitant: Poden sol·licitar la tramitació d’un ERTO per ‘rebrot’ les empreses i entitats que vegin impedit el desenvolupament de l’activitat econòmica, en algun, alguns o tots els seus centres de treball, a conseqüència de l’adopció de noves mesures restrictives o de contenció per evitar la propagació de la COVID-19.

*ACTUALITZACIÓ: A PARTIR DE LA PUBLICACIÓ DEL RDL 30/2020 S'HA DE DISTINGIR DUES SITUACIONS EN L'ERTO PER REBROT:

1.  ERTO DE FORÇA MAJOR PER REBROT PRESENTATS AMB ANTERIORITAT AL 30 DE SETEMBRE DE 2020

Es mantindran vigents fins a la finalització del fet causant o fins a 31/01/2021.

Els treballadors seguiran rebent prestació extraordinària per desocupació.

ERTO de força major per 'rebrot' Nº de treballadors d'alta o assimilats a 29 de febrer EXONERACIÓ
Anterior a 30/09/2020
Menys de 50 

Més de 50

100%
90%

2. NO SOL·LICITUD D'ERTO DE FORÇA MAJOR PER 'REBROT' ABANS DEL 30/09/2020

Si veuen impedit el desenvolupament de l’activitat econòmica en algun o la totalitat dels seus centres de treball, a conseqüència de restriccions governamentals d’autoritats espanyoles amb data anterior a 30/09/2020, podran sol·licitar un ERTO per Força Major per limitació de l’activitat, amb les bonificacions que els hi correspongui.


IMPORTANT:

En principi, el temps màxim de resolució dels tràmits de l'ERTO per 'rebrot' és de 5 dies, de manera que, si l'administració no ho resol, el silenci administratiu és positiu.

NO OBSTANT, aquest tipus d'ERTO necessita d'un informe PERCEPTIU de la Inspecció de Treball, d'acord amb l'article 22 d) de la llei 39/2015 de procediment administratiu. Per tant, aquest plaç de 5 dies queda suspès fins que la inspecció evacuï l'informe sol·licitat. D'aquesta manera, aaquests 5 dies els hi em d'afegir el temps que passi fins que la inspecció emeteixi l'informe, sense que es pugui donar per bo el silenci administratiu.


ERTO DE FORÇA MAJOR PER IMPEDIMENT AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

Podran acollir-se totes aquelles empreses i entitats que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball, per noves restriccions o mesures de contenció sanitàries adoptades per autoritats espanyoles o estrangeres establertes a partir d'1 d'octubre de 2020.

Cal acollir-se a aquesta mesura, inclusivament en supòsits de reducció de jornada, sempre que s'acrediti l'absència d'activitat.

En tot cas, s'exigeix que no existeixi desenvolupament de l'activitat empresarial per a acollir-se a aquesta mesura.

L'ERTO per Impediment és compatible amb el previ expedient de força major. Sempre que no es formuli renúncia expressa, poden coexistir.

Les empreses que tramitin aquest nou ERTO hauran de presentar una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions davant el SEPE per a generar el dret al pagament de les prestacions dels seus treballadors. Es manté la quantía de la prestació d'un 70% de la Base Reguladora

.

La durada d'aquest expedient es manté mentre durin les mesures imposades per les autoritats governamentals causants de l'impediment, fins al màxim del 31 de gener de 2021

ERTO DE FORÇA MAJOR Nº de treballadors d'alta o assimilats a 29 de febrer EXONERACIÓ
PER IMPEDIMENT

Menys de 50

100%
50 o més 90%

IMPORTANT: NOMÉS S'APLICARAN EXONERACIONS ALS TREBALLADORS AFECTATS D'ERTO.


ERTO DE FORÇA MAJOR PER LIMITACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

Podran acollir-se empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat en algun dels seus centres de treball a conseqüència de les mesures adoptades per les autoritats espanyoles.

 

Les limitacions poden ser anteriors al RD 30/2020, però han de ser decisions preses per autoritats espanyoles.

A diferència de l'ERTO de força major per Impediment no cal veure impedit el desenvolupament de l'activitat, basta que aquesta hagi estat limitada/reduida.

L'ERTO de força major per limitació és compatible amb el previ expedient de força major aprovat de l'article 22 del RDL 08/2020, sempre que no es formuli renúncia expressa.

ERTO DE FORÇA MAJOR

Nº de treballadors d'alta o assimilats a 29 de febrer

Exoneració febrer

Exoneració 

març

Eoneració 

abril

Exoneració maig
PER LIMITACIÓ Menys de 50 100% 90% 85% 80%
50 o més 90% 80% 75% 70%

 Empreses

TRÀMITS

Tramitació en línia ERTO de força major per limitació o impediment CAT.png

LIMITACIÓ CAT1.png
FM CAT1.png

Avís: En cas de contracta pública, quan el servei està cobrat, no es pot fer un ERTO. No es pot acomiadar a les treballadores i treballadors: cal concedir permisos retribuïts.

Les empreses poden optar per una suspensió de contractes o reduccions de la jornada laboral.

Existeix suspensió quan el cessament de l'activitat que venia desenvolupant la persona treballadora afecta a dies complets, continuats o alterns durant almenys una jornada ordinària de treball.

Parlem de reducció de jornada si hi ha una disminució temporal d'entre un 10 i un 70% de la jornada de treball computada sobre la base d'una jornada diària, setmanal, mensual o anual. Durant aquest període no es poden realitzar hores extraordinàries.

IMPORTANT: Les empreses i les persones treballadores poden acreditar la situació de càrregues, enviant AQUEST FORMULARI a: dp07familiar@sepe.es

IMPORTANT: Les persones que són fixes discontínues també s’han d’incloure als ERTO fins al 30 de setembre, data en que s’ha acordat el final de temporada.

El Govern ha signat un acord amb patronal i sindicats en relació als ERTO (15/04/20)


TRÀMITS D'ERTOS DE FORÇA MAJOR ANTERIORS (RDL 08/2020)

Empreses que no van renunciar a l'ERTO de força major anterior.

Se'ls hi prorroga automàticament fins el 31/01/2021.

En aquest cas, el RDL 30/2020 preveu la possibilitat d'acollirse a unes bonificacions majors previstes a la Disposició Addicional 1ª.

  • Si el codi CNAE de l'empresa s'inclou a la llista de l'Annex-09 s'acolleix directament a les exoneracions previstes a la Disposició Addicional 1ª (sense haver-ho de comunicar a l'Autoritat Laboral, només al SEPE i a Tresoreria).

  • Si el codi CNAE de l'empresa NO està  inclòs a l'Annex-09, ha de presentar una sol·licitud d'empresa integrant o depenent de la cadena de valor a l'Autoritat Laboral entre els dies 5 i 19 d'octubre. L'Autoritat Laboral té un període de 5 dies per resoldre l'expedient (RED-SARA). L'Autoritat Laboral pot demanar un informe perceptiu a la Inspecció de Treball, en aquest cas el termini de 5 dies s'amplia des del dia de la demanda de l'informe fins el dia de la seva recepció.

Canvi d'ERTO de força major anterior al RDL 30/2020 a ETOP

Has d’enviar a l’autoritat laboral el model unificat de sol·licitud y seguir el tràmit per demanar el reconeixement de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.

Els ERTO ETOP vigents a data de 30/09/2020 poden sol·licitar la seva pròrroga per RED-SARA.


MODIFICACIONS DE L'ERTO

Si, després de fer un ERTO, es vol treure persones de l’expedient per anar recuperant l’activitat, la incorporació ha de ser segons conveni. En el cas d’hoteleria es farà així: per cada un dels departaments (oficis) s’haurà de fer segons l’antiguitat i pel lloc de feina que ocupen.

  • Si l'empresa incorpora a jornada completa a tots o alguns treballadors tots o alguns dies de la setmana, ha de notificar a través de certific@2 els períodes d'activitat per als dies treballats

  • Si l’empresa redueix la jornada d’alguna de les persones treballadores en suspensió, ha d’enviar a la direcció provincial del SEPE:

  1. La baixa d’aquestes persones a través del formulari BAJA ERTE 

 

 2. L’alta de la prestació a través de l’imprès SOLICITUD COLECTIVA DE PRESTACIÓ posant, a la casella de reducció de jornada, el percentatge de jornada diària treballada.

Ambdós documents s’han d’enviar per redsara.

  • Si les incorporacions inclouen dies d’inactivitat, dies d’activitat completa i dies de jornada parcial, a través de certific@2 un càlcul arrodonit dels períodes d’activitats (es dividirà el número total d’hores treballades en el mes entre el número d’hores de la jornada diària de la persona treballadora abans de l’ERTO).

Només s'ha de notificar la DG de Treball si es renuncia totalment a les mesures d'un ERTO. En cas contrari, es suficient amb fer les comunicacions al SEPE

Tota la informació i models aquí


COM TRAMITAR UN ERTO?

1. Presentació de la sol·licitud

Comunicació de l'empresa a l'autoritat laboral. 

La sol·licitud ha de presentar-se per via telemàtica :2. Model de contingut de la sol·licitud:

Haurà de presentar-se un informe que acrediti que la mesura és deguda a les pèrdues d'activitat derivades de les decisions governamentals aprovades pel COVID-19.

IMPORTANT: S'haurà d'adjuntar el calendari amb els dies concrets de suspensió de contractes o reducció de jornada.

Aquestes dades hauran d'estar individualitzades per cada un dels treballadors afectats.

L'empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores. Aquí teniu una guía del Ministeri de Treball i Economia Social  de la tramitació de les prestacions per ERTO COVID-19 (RDL 30/2020).

3. Instrucció i resolució:

L'òrgan competent és l'Autoritat Laboral (DG Treball Illes Balears)

A.   Exempció del període de consultes

B.   Informe d’Inspecció de Treball i Seguretat Social potestatiu. S’ha acordat amb agents socials la seva exoneració, excepte si es comuniquen a l’Autoritat Laboral possibles irregularitats.

C.   Resolució: En cinc dies hàbils des de la sol·licitud, l'Autoritat Laboral dictarà resolució després de constatar que existeix la causa de força major.

D.   Notificació: En 10 dies hàbils a l'empresa i als representants dels treballadors

E.   L'Autoritat Laboral notificarà la seva resolució al SEPE i al SOIB perquè els treballadors afectats puguin cobrar la prestació per desocupació.

 


CONTACTE

Referent als ERTOS: esmeneserto@caib.es 
Ofertes de feina, selecció de personal i assessorament empreses, contactar  servei SOIB Empresa: 971 17 60 56 o empresa@soib.caib.es

 

Serveis generals del SOIB : 012 o 971 22 57 91

 

Prestacions econòmiques, tota la informació a la web: www.sepe.es


IMPORTANT

Quan l’empresa presenti l’ERTO, indicarà quines persones tenen reduïda la jornada de treball per ser titulars d’un subsidi per cures d’un menor amb malaltia greu, assenyalant la part de la jornada que es veu afectada per l’ERTO (aquestes persones podran compatibilitzar el cobrament del subsidi amb la prestació per atur de l’ERTO).

Les empreses no poden usar el coronavirus per  acomiadar a treballadors o treballadores. Han de seguir el procés tal com marca la llei. Si no, Inspecció de Treball actuarà i els acomiadaments seran improcedents. Tots els acomiadaments fets a partir del dissabte 28/03 que utilitzin arguments econòmics, de producció, tècnics i organitzatius derivats del coronavirus són IMPROCEDENTS.

No pot suspendre contractes o reduir jornades de manera unilateral: ha de negociar-ho amb els representants legals de la plantilla. Si suspenen contractes o redueixen jornada, ha de continuar abonant les cotitzacions a la Seguretat Social de la teva plantilla.


No pot al·legar abandonament de lloc de treball per decisions que hagi pogut prendre el Govern.

Les mesures que prenguis sempre seran temporals per la situació econòmica i social actual.


Si l'ERTO afecta a centres de treball de més d'una Comunitat Autònoma, l'empresa pot resoldre dubtes telefonant al Ministeri de Treball i Economia Social:

  • 91 363 19 90  • 91 363 19 91  • 91 363 19 93 • 91 363 19 62 • 91 363 19 46 • 91 363 18 42

A més, serà aquest Ministeri l'autoritat encarregada de tramitar l'ERTO (a no ser que el 85% de la plantilla d'aquesta empresa sigui a una mateixa CA i aquest territori tengui persones afectades per l'ERTO. En aquest cas, es tramitarà a nivell autonòmic). 


Si la Direcció General considera a la seva resol·lució que no hi ha causa major, l'empresa pot presentar un ERTO amb les mateixes persones afectades per raons productives.

Perquè el SEPE tramiti les prestacions de les persones afectades per un ERTO:  l’empresa, una vegada tramiti l’ERTO amb la Direcció General de Treball, haurà de fer arribar al SEPE una sol·licitud col·lectiva de prestacions per als seus treballadors i treballadores. El model de sol·licitud es pot descarregar aquí. 


Després, poden enviar la sol·licitud a dp07acuerdos.ere@sepe.es.  Aquesta sol·licitud s’ha de presentar EN ELS 5 DIES DESPRÉS A PRESENTAR L’ERTO.