Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

Informació general per a empreses 

Informació sobre els ERTO

Ajudes

Situació laboral, Acomiadaments

Desescalada

 

Informació sobre l' Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)

Tota la informació sobre els ERTO aquí.

 

Ajudes

Mesures per PIMES i autònoms en matèria de subministraments

Tota la informació aquí.

Moratòria sobre els lloguers per PIMES i autònoms.

Les PIME i persones autònomes que tenguin un contracte de lloguer per a locals de feina o comercials amb una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenidor (més de 10 habitatges urbans) poden demanar una moratòria del pagament.

Es pot demanar en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 15/2020 (23 d’abril del 2020). La moratòria afectarà al període de temps que duri l’estat  d’alarma i a les mensualitats posteriors, prorrogables una a una, fins arribar a un màxim de quatre mesos. Després, es tendran dos anys per tornar les mensualitats no pagades, sense interessos i de manera fraccionada. Si queden menys de dos anys perquè finalitzi el contracte, s’han d’abonar les mensualitats abans de l’extinció.

Si el propietari de l’immoble no és un gran tenidor, també es poden demanar moratòries, però no és obligatori que l’acceptin. En aquest cas, el RDL 15/2020 també contempla que la fiança es pugui fer servir com a pagament d’una mensualitat i el o la llogatera tendrà un any per tornar-ho. Si queda menys d’un any perquè finalitzi el contracte, s’han d’abonar les mensualitats abans de l’extinció del contracte.

Els requisits per demanar la moratòria són: Tenir menys de 50 treballadors, una xifra de negoci inferior als 8 milions d’euros i que el seu actiu no superi els quatre milions d’euros. Han de complir almenys dos d’aquestes tres condicions.

Hauran de presentar a l’arrendatari una declaració responsable on consti la reducció de la facturació, però també tendrà dret a demanar els llibres comptables.

SEGURETAT SOCIAL

Moratòria de sis mesos de les cotitzacions a la Seguretat Social

Tota la informació aquí.

 AVALS, LIQUIDITAT I FINANÇAMENT

Línia de liquiditat extraordinària ISBA 

Tota la informació aquí.

Línia d'avals ICO per empreses i autònoms.

Tota la informació aquí.

 Ajudes a la internacionalització

Tota la informació aquí.

  Ajudes al sector comerç

Tota la informació aquí.

Situació laboral, acomiadaments 

A aquest document podeu comprovar les noves obligacions dels empresairs en matèria laboral.


Les empreses han de garantir la seguretat de les persones treballadores. 

Facilitar tant com sigui possible la conciliació i el teletreball.

Les empreses no poden usar el coronavirus per  acomiadar a treballadors o treballadores. Han de seguir el procés tal com marca la llei. Si no, Inspecció de Treball actuarà i els acomiadaments seran improcedents. Tots els acomiadaments fets durant l’estat d’alarma que utilitzin arguments econòmics, de producció, tècnics i organitzatius derivats del coronavirus són IMPROCEDENTS.

No pot suspendre contractes o reduir jornades de manera unilateral: ha de negociar-ho amb els representants legals de la plantilla. Si suspenen contractes o redueixen jornada, han de continuar abonant les cotitzacions a la Seguretat Social de la teva plantilla.

No pot al·legar abandonament de lloc de treball per decisions que hagi pogut prendre el Govern.

Si una empresa pot continuar amb la seva activitat i un treballador o treballadora es contagia de coronavirus per la realització de la seva feina: s’entendrà com accident laboral (això implica que es reconeixen les indemnitzacions per defunció, responsabilitats civils o penals si toca, recàrrec en les prestacions...). És responsabilitat de les empreses garantir les mesures de seguretat.

Desescalada

Davant el procés de desescalada, l’institut de seguretat i salut laboral (IBASSAL) i la Conselleria de Salut han elaborat guies de salut laboral per als diferents sectors econòmics, de manera que les empreses puguin veure quines són les mesures a prendre per garantir les condicions de seguretat que evitin la propagació del virus.

Totes les guies