Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

FIXOS DISCONTINUS

 Les empreses han de portar a terme la incorporació efectiva dels treballadors fixos discontinus i d'aquells que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixin en determinades dates.

Les empreses han de realitzar la incorporació dels fixos discontinus EN EL PERÍODE TEÒRIC DE CRIDA: entès com aquell corresponent al treball efectiu desenvolupat pels mateixos fixos discontinus entre l'1 de juny i el 30 de setembre de 2019.

En el supòsit que la contractació de la persona treballadora s'hagi produit després del 30 de setembre de 2019, es prendrà com a referència el mateix període teòric de crida corresponent a l'exercici 2020.

QUÈ PASSA SI EN EL PERÍODE TEÒRIC DE CRIDA, LES PERSONES TREBALLADORES FIXES DISCONTINUES NO PODEN DESENVOLUPAR ACTIVITAT EFECTIVA?

- En el cas que les persones ja hagin estat afectades per un ERTO, NO han de comunicar res a l'Autoritat Laboral.

- En el cas que les persones NO hagin estat mai incloses dins un ERTO, les empreses disposen d'un termini de 15 dies per SOL·LICITAR la seva incorporació a l'Autoritat Laboral* i per tramitar davant l'entitat gestora la sol·licitud col·lectiva de prestacions d'atur.

*) La sol·licitud s'ha de realitzar a través del sistema RedSARA posant a l'assumpte "Sol·licitud d'incorporació FD" presentant aquest document emplenat.

LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A FIXOS DISCONTINUS

El tercer punt de la DA 3ª del RD-Ll 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms ha previst els supòsits en els que resultarà aplicable la prestació extraordinària regulada a l'article 9 del RD-Ll 30/2020, de 29 de setembre, que manté la seva vigència conforme a lo previst a l'article 4.2 d'aquest Reial Decret - Llei:

  1. Quan el període teòric de crida no estigui comprès entre l'1 de juny i el 30 de setembre.
  2. Una vegada acabat el període teòric de crida.
  3. Durant les interrupcions ordinaries d'activitat en aquells casos en que hi hagi una incorporació efectiva.
  4. A les demés situacions no regulades a aquesta disposició adicional que afecten a persones treballadores a les que es refereix el citat article 9 del Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre.