Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

Normativa Autonòmica 

Ordre cronològic de publicació 

12 de març

PDF Resolució de la directora general de Salut Pública i Participació per la qual s’estableixen mesures de control en relació amb la realització en el territori de les Illes Balears de determinats esdeveniments amb afluència de públic, incloent-hi esdeveniments esportius consistents en proves esportives no classificatòries

13 de març 

PDF Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi del COVID-19

16 de març 

PDF Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, en el marc del que disposen el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i l’Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi de la COVID-19

18 de març 

PDF Acord del Consell de Govern de 18 de març de 2020 pel qual es concreten les mesures que s’han d’adoptar en matèria de contractació pública com a conseqüència d’allò que disposa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i de l’Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per limitar la propagació i el contagi del COVID-19

PDF Acord del Consell de Govern de 18 de març de 2020 pel qual s’estableixen mesures d’especial protecció de les persones en relació a las entrades i sortides en els ports i aeroports de les Illes Balears

20 de març  

PDF Decret 1/2020, de 20 de març, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen mesures per assegurar la prioritat en el transport per via aèria del personal sanitari i de persones necessitades d’atenció sanitària urgent

24 de març 

PDF Instrucció del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre aspectes de la tramitació d'expedients de regulació temporal d'ocupació durant la vigència de la declaració de l'estat d'alarma

26 de març 

PDF Instrucció del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre la inclusió de determinats col·lectius de treballadors fixos discontinus del sector d'hostaleria i activitats accessòries en els expedients de regulació temporal d'ocupació prevists en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, i sobre determinades especialitats en la tramitació d'aquests expedients

27 de març 

PDF Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’amplia el termini establert en l’article 22.2.c del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, per resoldre els expedients de regulació temporal d’ocupació

30 de març 

PDF Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de revocació de determinades resolucions denegatòries de sol·licituds de tramitació d'expedients de regulació temporal d'ocupació

1 d'abril 

PDF Correcció d’errors de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 30 de març de 2020 de revocació de determinades resolucions denegatòries de sol·licituds de tramitació d'expedients de regulació temporal d'ocupació, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, número 46, de 30 de març de 2020

2 d'abril 

PDF Circular informativa sobre inclusió de fixos discontinus en els expedients de regulació temporal d'ocupació i aplicació de la disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020

PDF Circular informativa sobre la consideració de determinats serveis com a essencials i autorització de desplaçament a treballadors que presten serveis en aquests

3 d'abril 

PDF Circular informativa sobre la consideració de determinats serveis com a essencials i autorització de desplaçament a treballadors que presten serveis en aquests