Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'expedient de regulació temporal d'ocupació de força major per limitació o impediment (ERTO FM limitació o impediment)

L'article 2 de Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials (RD-Llei 30/2020) per a la defensa l'ocupació disciplina dos nous expedients de regulació temporal d'ocupació:

· D'una banda, el seu primer punt, regula els ERTOS de força major PER IMPEDIMENT per a aquelles empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball, com a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades a PARTIR d'1 d'OCTUBRE de 2020, per autoritats espanyoles o estrangeres, podran beneficiar-se, respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses, als centres afectats, pels períodes i percentatges de jornada previst a l'esmentat article, prèvia autorització d'un expedient de regulació temporal d'ocupació, sobre la base del que preveu l'article 47.3 de l'Estatut dels Treballadors, la durada quedarà restringida a la de les noves mesures d'impediment referides

· D'altra, el seu segon punt, regula els ERTOS de força major PER LIMITACIÓ per aquelles empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles.

Els ERTO de força major PER IMPEDIMENT o PER LIMITACIÓ poden coexistir amb l'expedient previ de força major de l'article 22 de Reial Decret Llei 8/2020, sempre que no es formuli renúncia expressa a aquest últim.

Les empreses o entitats hauran d'afectar a l'ERTO a la totalitat dels treballadors i treballadores de la plantilla i comunicar-ho a l'autoritat laboral conjuntament amb la sol·licitud.

La tramitació d'aquest procediment es regeix pels articles 47.3 i 51.7 de Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i pel que preveu el títol II de el Reial Decret 1483/2020, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament i suspensió contractes i reducció de jornada.

Codi SIA

2330425

Persones destinatàries

Empreses i el seu personal

Termini per a resoldre i notificar

5 dies hàbils per a resoldre

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Altre normativa:

* Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Tràmits

X

Sol·licitud d'expedient de regulació temporal d'ocupació de força major per limitació o impediment (ERTO FM limitació o impediment)

Requisits

L'article 2 de Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials (RD-Llei 30/2020) per a la defensa l'ocupació disciplina dos nous expedients de regulació temporal d'ocupació:

· D'una banda, el seu primer punt, regula els ERTOS de força major PER IMPEDIMENT per a aquelles empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball, com a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades a PARTIR d'1 d'OCTUBRE de 2020, per autoritats espanyoles o estrangeres, podran beneficiar-se, respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses, als centres afectats, pels períodes i percentatges de jornada previst a l'esmentat article, prèvia autorització d'un expedient de regulació temporal d'ocupació, sobre la base del que preveu l'article 47.3 de l'Estatut dels Treballadors, la durada quedarà restringida a la de les noves mesures d'impediment referides.

· D'altra, el seu segon punt, regula els ERTOS de força major PER LIMITACIÓ per aquelles empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles.

Els ERTO de força major PER IMPEDIMENT o PER LIMITACIÓ poden coexistir amb l'expedient previ de força major de l'article 22 de Reial Decret Llei 8/2020, sempre que no es formuli renúncia expressa a aquest últim.

Les empreses o entitats hauran d'afectar a l'ERTO a la totalitat dels treballadors i treballadores de la plantilla i comunicar-ho a l'autoritat laboral conjuntament amb la sol·licitud.

La tramitació d'aquest procediment es regeix pels articles 47.3 i 51.7 de Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i pel que preveu el títol II de el Reial Decret 1483/2020, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament i suspensió contractes i reducció de jornada.

Documentació a presentar

- Model de sol·licitud signat.

- Memòria o informe en el cas de no inclourer-la a la sol·licitud.

- Llistat de personal afectat amb totes les dades sol·licitades (s'ha d'adjuntar com a document de full de càlcul .xls o .odp)

- Informe de vida laboral de l'empresa emès per la TGSS del període comprès des de l'1 de gener de 2019 fins a la data de la sol·licitud (s'ha d'adjuntar al tràmit telemàtic com a "altres documents")

En el supòsit de sol·licitar un ERTO de força major PER IMPEDIMENT, també s'ha de presentar:

- Declaració responsable d'inclusió de tots els treballadors del centre de treball afectat.

Models:

Termini màxim

5 dies hàbils per a resoldre

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l’article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Inicia un nou tràmit» que trobareu a la part superior dreta d’aquesta pàgina. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.


Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971176825