Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Expedient de regulació temporal d'ocupació per impediment o per limitacions a l'activitat normalitzada

Segons l'art. 2.1 del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, les empreses i entitats afectades per noves restriccions i mesures de contenció sanitària vinculades a la COVID-19, que siguin adoptades per les autoritats competents entre l'1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, podran sol·licitar un expedient de regulació temporal d'ocupació per impediment o limitacions a l'activitat normalitzada en els termes recollits en l'article 2 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, tret que els resulti d'aplicació el que es preveu en l'apartat 2.

La tramitació d'aquest procediment es regeix pels articles 47.3 i 51.7 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i pel que es preveu en el Títol II del Reial decret 1483/2020, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament i suspensió contractes i reducció de jornada.

Codi SIA

2330425

Persones destinatàries

Empreses i el seu personal

Termini per a resoldre i notificar

5 dies hàbils per a resoldre

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

- Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.

- Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'expedient de regulació temporal d'ocupació de força major per limitació o impediment (ERTO FM limitació o impediment)

Requisits

Segons l'art. 2.1 del Reial decret-llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, les empreses i entitats afectades por noves restriccions i mesures de contenció sanitària vinculades a la COVID-19, que siguin adoptades por les autoritats competents entre l'1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, podran sol·licitar un expedient de regulació temporal d'ocupació por impediment o limitacions a l'activitat normalitzada en els termes recollits en l'article 2 del Reial decret-llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, tret que les resulto d'aplicació el que es preveu en l'apartat 2.

La tramitació d'aquest procediment es regeix por els articles 47.3 i 51.7 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, por el que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i por el que es preveu en el Títol II del Reial decret 1483/2020, de 29 d'octubre, por la qual cosa s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament i suspensió contractes i reducció de jornada.

Documentació a presentar

· Model de sol.Licitud d'expedient regulació d'ocupació signat

· Llistat de personal afectat amb totes les dades sol·licitades (s'ha d'adjuntar en format full de calcul .xls o .odp)

· Declaració responsable (firmada per l'empresari i escanejat en format pdf o bé signat digitalment)

· Breu memòria descriptiva

Models:

Termini màxim

5 dies hàbils per a resoldre

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Inicia un nou tràmit» que trobareu a la part superior dreta d'aquesta pàgina. Per poder fer aquest tipus d'enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d'identificació Cl@ve.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971177736

X

Comunicació de canvi de la situació de impediment a limitació o viceversa (art.2 del Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació)

Requisits

L'article 2 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació ha previst per a aquelles empreses que disposen d'un expedient de regulació temporal de l'ocupació de força major d'impediment o limitació autoritzat per l'Autoritat Laboral, la possibilitat de comunicar, sense necessitat de tramitar un nou expedient, el canvi de la situació d'impediment a limitació o viceversa, a conseqüència de les modulacions de les restriccions que es vagin adoptat per les autoritats sanitàries.

Poden presentar aquesta comunicació:

· Aquelles empreses amb expedient de regulació temporal d'ocupació per força major d'impediment o limitació de l'article 2.1 Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació.

· Aquelles empreses amb expedient de regulació temporal d'ocupació per força major d'impediment o limitació de l'article 2 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

· Aquelles empreses amb expedient de regulació temporal d'ocupació per força major de rebrot de la disposició addicional primera, apartat 2, del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.

Documentació a presentar

Les empreses la situació de les quals es veiés modificada hauran de comunicar a l'autoritat laboral que hagués aprovat l'expedient i a la representació legal de les persones treballadores:

1. el canvi de situació produït (amb indicació de la mesura adoptada per les autoritats sanitàries que limita o impedeix el desenvolupament dela seva activitat)

2. la data d'efectes (no pot ser anterior ni a la data de l'entrada en vigor de la mesura ni al dia 1 de febrer de 2021)

3. els centres i persones treballadores afectades. Tant l'activitat de l'empresa com el centre de treball per al qual es comunica el canvi de situació han d'estar afectats prèviament per un erte de força major per rebrot, impediment o limitació. NO POT UTILITZAR-SE EL CANVI DE SITUACIÓ PER A AMPLIAR L'ERTO A CENTRES DE TREBALL SOBRE ELS QUALS AQUESTA AUTORITAT NO HA CONSTATAT LA FORÇA MAJOR D'IMPEDIMENT, LIMITACIÓ O REBROT.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

De l'1 de febrer fins al 31 de maig de 2021

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971177736

Observacions

Aquesta comunicació ha de dur-se a terme de manera telemàtica a través del Registro electrónico común (REC) de la Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es) presentant el model oficial elaborat per aquesta Autoritat Laboral.

L'autoritat laboral traslladarà aquesta comunicació a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'efecte del desenvolupament d'aquelles accions de control que es determinin sobre la correcta aplicació de les exempcions en el pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Aquest procediment no està subjecte a l'emissió per part de l'Autoritat Laboral d'una resolució expressa en tant no suposa, d’acord amb l’esmentat article 2, la creació d'un nou expedient de regulació temporal d'ocupació sinó un canvi de la situació d'aquest.

A continuació es reprodueix íntegrament l'article 2 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, destacant les parts referides a la comunicació del canvi de situació:

“1. Las empresas y entidades afectadas por restricciones y medidas de contención sanitaria podrán solicitar un expediente de regulación de empleo por impedimento o limitaciones a la actividad en los términos recogidos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, a partir del 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021, salvo que les resulte de aplicación lo previsto en el apartado 2.

El procedimiento y requisitos para la exoneración de cuotas a la Seguridad Social aplicables en dichos supuestos serán los previstos en el citado artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.

Los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad Social aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en impedimento a la actividad, para los meses de febrero a mayo de 2021, serán los regulados en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.

Los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad social aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en limitaciones a la actividad, para los meses de febrero a mayo de 2021, serán los previstos en el artículo 1.4.

2. Una vez constatada la concurrencia de alguna de las situaciones constitutivas de fuerza mayor a que se refiere el apartado anterior por parte de la autoridad laboral, mediante la correspondiente resolución estimatoria, expresa o por silencio, el paso de la situación de impedimento a la de limitación o viceversa, como consecuencia de las modulaciones en las restricciones sanitarias adoptadas por las autoridades competentes, no requerirá la tramitación de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, resultarán aplicables, en cada momento, los porcentajes de exoneración correspondientes, en función de la naturaleza impeditiva o limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa.

3. Las empresas cuya situación se viese modificada en los términos descritos en el apartado 2 deberán comunicar el cambio de situación producido, la fecha de efectos, así como los centros y personas trabajadoras afectadas, a la autoridad laboral que hubiese aprobado el expediente y a la representación legal de las personas trabajadoras.

Las empresas que hayan comunicado dicho cambio de situación a la autoridad laboral, deberán presentar declaración responsable ante la Tesorería General de la Seguridad Social, en los términos establecidos en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, siendo dicha declaración responsable suficiente para la aplicación de los porcentajes de exención correspondientes, en función de la naturaleza impeditiva o limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa en cada momento.

La autoridad laboral trasladará dicha comunicación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a efectos del desarrollo de aquellas acciones de control que se determinen sobre la correcta aplicación de las exenciones en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

4. Las previsiones de los apartados 2 y 3 resultarán aplicables, asimismo, cuando la resolución estimatoria de la autoridad laboral, expresa o por silencio, hubiese tenido lugar en aplicación de lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, o en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 2, del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, cuando se produzca el paso de la situación de impedimento a otra de limitación en el desarrollo normalizado de su actividad, como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas competentes, o viceversa.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Treball i Salut Laboral
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar