Torna

Canvi Climàtic

  

Registre balear de petjada de carboni

  

c

c

  

  

  

  • Factors d’emissió necessaris per quantificar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle produïts al territori de les Illes Balears l’any 2020 a l’efecte d’aplicar el Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni

Per a la inscripció de la petjada de carboni s’habilitarà un tràmit telemàtic específic que estarà disponible el 30 de juny de 2022.

Atès el retard en l'habilitació del tràmit telemàtic s'ampliarà el termini per a la presentació de les inscripcions de petjada de carboni en el registre fins al 30 de novembre de 2022.

Mentre no estigui disponible el tràmit, no s’admetrà altra mena d’enviament de la documentació adient per al registre a través d’altres mitjans telemàtics o presencials.

c

c

Per què un registre balear de petjada de carboni?

c

En setembre de 2017, el Consell de Govern de les Illes Balears va acordar adherir-se als objectius i les línies d'actuació de l'Acord de París de la Convenció de les Nacions Unides, així com fomentar les polítiques autonòmiques necessàries per a l'adaptació del territori i dels sectors econòmics de les Illes Balears als impactes del canvi climàtic.

En aquest marc d'actuació, s'aprova la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears, dirigida a facilitar el compliment dels objectius internacionals de lluita contra el canvi climàtic assumits des del govern central , la instauració a la comunitat d'un nou model autonòmic sostenible i baix en carboni, estructurat en accions cap a la mitigació i adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears.

Així, la Llei 10/2019, de cara a garantir el compliment dels objectius marcats i contribuir a la reducció progressiva de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a les Illes Balears, crea el Registre Balear de Petjada de Carboni, remetent la seva concreció a un desenvolupament reglamentari posterior.

La inscripció de la petjada de carboni és obligatòria per a les grans i mitjanes empreses que operen a les Illes Balears, i voluntària per a la resta del teixit empresarial i ciutadania.

El registre permetrà al Govern disposar d'una informació precisa sobre les emissions difuses i no difuses que hi ha a les illes i establir els mecanismes necessaris per a la seva reducció a través de plans i de l'elaboració d'uns pressupostos de carboni que permetran determinar i establir compromisos de reducció per sectors d'activitat.

La Llei 10/2019 estableix, al seu torn, la necessitat de compatibilitzar el registre Balear amb el Registre voluntari de l'Estat de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni que regula el Reial Decret 163/2014, de 14 de març , de cara a la transmissió, traçabilitat i gestió de les dades de les emissions i el seu control.

Principis d’actuació en la reducció d’emissions

(Article 24 de la Llei 10/2019)

c

  1. Tothom està obligat a col·laborar en les polítiques públiques de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, en el marc de la legislació estatal bàsica i dels instruments de planificació prevists en aquesta llei.
  2. L’Administració de la comunitat autònoma ha d’impulsar la reducció d’emissions en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears i ha d’incentivar-la en tots els sectors de l’activitat econòmica.
  3. L’Administració de la comunitat autònoma ha de posar a l’abast dels sectors públic i privat guies tècniques i eines per facilitar els càlculs de petjada de carboni i d’absorció de gasos amb efecte d’hivernacle així com les actuacions per assolir reduccions d’emissions.

c

c