Torna

Servei de Planificació Sanitària

Cures Pal·liatives

triang-naranja.gif Accés al web de l'Estratègia de Cures Pal·liatives

L'objectiu principal de l'Estratègia és proporcionar als i a les pacients una valoració i atenció integral adaptada a cada situació, en qualsevol nivell assistencial i durant tot el procés, basada en el reconeixement del dret de cada persona a rebre en aquest període el millor tractament possible, sempre amb criteris d'eficiència, equitat i qualitat. Així mateix, l'Estratègia donarà una resposta sanitària integral, coordinada i respectuosa amb els valors i l'autonomia dels pacients.

Entre els avanços més importants de l'Estratègia es troben:

 1. La implicació de tots els professionals sanitaris de la xarxa pública, especialment els d'Atenció Primària, coordinant el seu treball amb els equips específics de cures pal•liatives domiciliaris i hospitalaris. Això permetrà que s'estableixi una coordinació entre els diferents nivells assistencials: equips d'Atenció Primària, els equips de Suport a l'Atenció Domiciliària (ESAD) i les unitats de cures pal•liatives (UCP) en els hospitals de convalescència i rehabilitació i/o en els propis hospitals d'aguts.
 2. El respecte als drets del pacient a decidir sobre el seu procés, ajudant-li en la presa de decisions, respectant els valors del pacient i els principis de la bioètica, sempre amb actuacions basades en l'eficiència.
 3. L'impuls d'un ambiciós pla de formació en cures pal•liatives per a tots els professionals, afavorint una atenció de qualitat i la investigació com eines de millora i innovació en aquest camp.
 4. L'ampliació de la població diana. Les cures pal•liatives i l'aplicació d'aquesta Estratègia no estarà dirigida únicament als malalts de càncer, sinó que inclou altres malalties com VIH-sida, Corea de Huntington, ELA i malalties de motoneurona, malaltia de Parkinson, demència d’Alzheimer, insuficiència cardíaca, insuficiència hepàtica, EPOC i insuficiència renal, en les seves fases més avançades.

Objectius específics de l'Estratègia

S'han definit 8 objectius específics, els quals contenen 26 línies d'actuació estratègiques i 64 accions concretes.

Aquests 8 objectius específics són:

 • Assegurar la màxima cobertura poblacional.
 • Assegurar la coordinació entre els diferents nivells assistencials i entre les diferents institucions.
 • Implicar tots els professionals en l'atenció en cures pal•liatives. - Assegurar una atenció humanitzada, integral i de qualitat.
 • Assegurar que es respectin els drets del pacient i els principis de la bioètica.
 • Impulsar l'ús del document de voluntats anticipades.
 • Afavorir una atenció de qualitat i promoure la formació professional i la investigació com eines de millora i innovació en aquest camp.
 • Assegurar el registre i garantir l'avaluació de resultats.

 triang-naranja.gif Accés al web de l'Estratègia de Cures Pal·liatives