Torna

Oposicions CAIB 2018

3_sol-licituds.png

Cossos facultatius

IMPORTANT

 • Només us podeu presentar a les places d’UNA illa.
 • NO us podeu presentar simultàniament a torn lliure i a promoció interna.
 • No serà necessari aportar fotocòpia del DNI llevat dels casos en què NO es doni el consentiment perquè l'Administració el comprovi.
 • No serà necessari ni al·legar ni presentar fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de català ni de la titulació requerida; el sol·licitant declararà i signarà que són certes les dades que consigna i que reuneix els requisits exigits per a l'ingrés i en especial els assenyalats en la convocatòria.

 

punt_2.png Quan la podeu presentar?

El termini de presentació de sol·licituds és del 12 al 31 d'agost de 2018 per als cossos següents:

 • CFS, especialitat enginyer industrial.
 • CFS, especialitat enginyer agrònom.
 • CFT, especialitat enginyer tècnic industrial.

punt_2.pngImportant!

S'admeten com a presentades les sol·licituds de les persones aspirants que es presentaren en el termini atorgat anteriorment, que va finalitzar el passat 12 de gener de 2018.

punt_2.png Com la podeu presentar?

Podeu presentar-la de tres maneres:

a) Telemàtica:

Sol·licitud totalment telemàtica. No s’ha de presentar res. La sol·licitud queda registrada directament. No cal anar a cap registre.
Podeu iniciar una sol·licitud telemàtica des de la pàgina web <http://oposicions.caib.es>.

La podeu presentar si teniu:

 • DNI electrònic o un certificat digital vàlid, o si sou personal que treballa al servei del Govern de les Illes Balears o organismes autònoms que ja disposa d'usuari d'accés a xarxa.

b) Avançament telemàtic:

Sol·licitud que s’ha de registrar presencialment. No serà vàlida fins que no s’hagi registrat.
Podeu iniciar una sol·licitud telemàtica des de la pàgina web <http://oposicions.caib.es>.

Documentació que heu d'adjuntar:

 • Només heu d'aportar fotocòpia del DNI si NO heu donat el consentiment perquè l'Administració el comprovi.
 • Resguard del pagament de la taxa.

c) Presencial o manual:

Sol·licitud que s’ha d’emplenar i després registrar.
Podeu descarregar el model de sol·licitud des d'aquí: PDF
Documentació que heu d'adjuntar:

 • Només heu d'aportar fotocòpia del DNI si NO heu donat el consentiment perquè l'Administració el comprovi.
 • Resguard del pagament de la taxa.

Podeu presentar la sol·licitud i la resta de documentació requerida en el Registre de l’EBAP, en els diferents punts d’atenció al públic, o en alguna altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (incloses oficines de correus).

Podeu consultar la relació de les oficines de registre de la CAIB aquí Pàgina Web.

Per saber més sobre cada tipus de presentació, podeu llegir el document adjunt: PDF Instruccions per tramitar les sol·licituds.

punt_2.png Quines són les taxes que s'han de pagar?

Si heu optat per fer el tràmit telemàtic o el d'avançament telemàtic, el sistema us donarà l'opció de fer el pagament en línia.

Si heu optat per la presentació manual, podeu fer el pagament de la taxa des del lloc web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i imprimir el document model 046.

 • Import de les taxes:
Torn lliure Promoció interna
Cos facultatiu superior 28,01 14,01
Cos facultatiu tècnic 28,01

  * Les persones amb discapacitat estan exemptes de pagar la taxa.

punt_2.png Quins requisits heu de complir?

Podeu consultar aquesta informació aquí.

index.png