Torna

Oposicions CAIB 2018

2_requisits_serveis_grals.png

Cossos facultatius

punt_7.pngQuins són els requisits per participar a cada cos?

Els requisits que heu de complir per poder accedir als cossos dels serveis generals són els següents:

Titulació Nivell de català
Cos advocacia Doctorat, llicenciatura o títol universitari de grau en dret C1
Cos superior Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o títol universitari de grau C1
Cos de gestió Títol universitari de grau (complet), diplomatura o equivalent, o haver superat tres cursos complets, o el primer cicle de llicenciatura C1
Cos administratiu Batxillerat o títol de tècnic superior en formació professional  (tècnic especialista), prova d’accés universitari a majors de 25 anys C1
Cos auxiliar Graduat escolar, graduat en educació secundària obligatòria (ESO), el títol de tècnic en formació professional (tècnic auxiliar i Formació professional 1 –FP1- o formació professional de grau mitjà) o les acreditacions equivalents. B2
Cos subaltern No exigeix titulació B1

punt_7.pngRecordau que:

Per ser admeses a les proves selectives que es convoquin, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de cadascuna de les convocatòries i durant el procés selectiu, els requisits següents:

punt_7.png Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l’accés a l’ocupació pública segons l’article 57 de l’article 59.1 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.
punt_7.png Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
punt_7.png No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d’un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
punt_7.png Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal d’acord amb la forma que estableix la base 6. Sol·licituds. D’acord amb el que preveu l’article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d’examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
punt_7.png Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions del cos, escala o especialitat en què s’inclouen les places ofertes.
punt_7.png Estar en possessió del títol acadèmic exigit o nivell de titulació exigit en la convocatòria específica, o en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.
En el cas de titulacions expedides a l’estranger, cal aportar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1665/1992 i altres normes de transposició i desplegament.
punt_7.png Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana que s’indiqui en la convocatòria específica. Aquests coneixements s’han d’acreditar mitjançant l’aportació del títol o del certificat oficial corresponent, expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública o expedit o homologat per l’òrgan competent de la Conselleria de  Transparència, Cultura i Esports. Consultau aquí la PDF Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut

index.png