Torna

Oposicions CAIB 2018

2_requisits_facultatius.png

Cossos serveis generals

punt_7.pngQuins són els requisits per participar a cada cos?

Els requisits que heu de complir per poder accedir als cossos facultatius són els següents:

Titulació Català
CFS, escala sanitària, especialitat veterinària Grau o llicenciatura en veterinària. B2
CFS, escala sanitària, especialitat farmàcia Grau o llicenciatura en farmàcia. B2
CFS, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica Estar en possessió del títol corresponent al segon cicle d’ensenyament universitari d’enginyeria en informàtica o equivalent o els que s’estableixin reglamentàriament, en consideració a la naturalesa anàloga amb els anteriors. B2
CFS, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica - Promoció interna Els funcionaris i funcionàries que es presentin pel torn de promoció interna han de complir, a més de les condicions generals de les persones aspirants, els requisits específics que s’estableixen en el punt 5.4 de les bases generals. Així mateix, han de complir els requisits que s’indiquen a continuació:
- Han de tenir el títol corresponent al segon cicle d’ensenyament universitari d’enginyeria en informàtica o equivalent o els que s’estableixin reglamentàriament, en consideració a la naturalesa anàloga amb els anteriors
- Han de pertànyer al cos facultatiu tècnic, escala de  tecnologies de la informació i telecomunicacions de la Administració Especial de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears.
- Han d’haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos i escala des dels quals promociona durant un període mínim de dos anys.
B2
CFS, escala d’enginyeria, especialitat enginyer agrònom Estar en possessió del títol universitari d’enginyer agrònom o títol que habiliti per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer agrònom, d’acord amb les directives comunitàries. B2
CFS, escala d’enginyeria, especialitat enginyer agrònom - Promoció interna Els funcionaris i funcionàries que es presentin pel torn de promoció interna han de complir, a més de les condicions generals de les persones aspirants, els requisits específics que s’estableixen en el punt 5.4 de les bases generals. Així mateix, han de complir els requisits que s’indiquen a continuació:
· Han d'estar en possessió del títol universitari d’enginyer agrònom o títol que habiliti per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer agrònom, d’acord amb les directives comunitàries.
· Han de pertànyer a cos facultatiu tècnic, escala de enginyeria tècnica, especialitat enginyer tècnic agrícola de la Administració Especial de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears general.
· Han d’haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos i escala des dels quals promociona durant un període mínim de dos anys.
B2
CFS, escala d’enginyeria, especialitat enginyer industrial Estar en possessió del títol universitari d’enginyer industrial o títol que habiliti per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer industrial, d’acord amb les directives comunitàries. B2
CFS, escala d’arquitectura Títol d’arquitecte o grau en arquitectura. B2
CFS, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat de recerca i desenvolupament Títol corresponent a doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent. B2
CFS, escala científica, especialitat químic/a Títol universitari oficial de llicenciat o grau en química. B2
CFS, escala científica, especialitat biòleg/a Grau o llicenciatura en biologia. B2
CFS, escala científica, especialitat ciències ambientals Grau o llicenciatura en ciències ambientals. B2
CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat mercat de treball Estar en possessió del títol de  grau  o llicenciatura corresponent a l’àrea de arts i humanitats o ciències socials i jurídiques. B2
CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat mercat de treball - Promoció interna
Els funcionaris i funcionàries que es presentin pel torn de promoció interna han de complir, a més de les condicions generals de les persones aspirants, els requisits específics que s’estableixen en el punt 5.4 de les bases generals. Així mateix, han de complir els requisits que s’indiquen a continuació:
· Han de tenir la titulació oficial  de grau o llicenciatura corresponent a l’àrea de arts i humanitats o ciències socials i jurídiques
· Han de pertànyer al  cos facultatiu tècnic de l’Administració  de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball.
· Han d’haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos i escala des dels quals promociona durant un període mínim de dos anys.
B2
CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia Grau o llicenciatura en geografia. B2
CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic Grau o llicenciatura de l’àrea d’arts i humanitats o ciències socials o jurídiques. C2
CFT, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica Estar en possessió del títol d’enginyeria tècnica en informàtica de gestió, en informàtica de sistemes o equivalent o els que s’estableixin reglamentàriament, en consideració a la naturalesa anàloga amb els anteriors. B2
CFT, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica - Promoció interna Els funcionaris i funcionàries que es presentin pel torn de promoció interna han de complir, a més de les condicions generals de les persones aspirants, els requisits específics que s’estableixen en el punt 5.4 de les bases generals. Així mateix, han de complir els requisits que s’indiquen a continuació:
· Han de tenir el títol  d’enginyeria tècnica en informàtica de gestió, en informàtica de sistemes o equivalent o els que s’estableixin reglamentàriament, en consideració a la naturalesa anàloga amb els anteriors.
· Han de pertànyer al cos ajudant facultatiu, escala de  tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat operador informàtic, de l'Administració Especial de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears.
B2
CFT, escala d’enginyeria, especialitat enginyer tècnic industrial Estar en possessió del  títol universitari d’enginyer tècnic industrial o títol que habiliti per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer tècnic industrial, d’acord amb les directives comunitàries. B2
CFT, escala d’enginyeria, especialitat enginyer tècnic de forest Títol d’enginyeria tècnica de forest o títol declarat equivalent, o grau que habiliti per al exercici de la professió regulada d’enginyer tècnic de forest. B2
CFT, escala d’arquitectura tècnica Títol d’arquitecte tècnic o el que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada segons estableixen  les directives comunitàries. B2
CFT, escala humanística i de ciències socials, especialitat mercat de treball Estar en possessió del títol  oficial de grau, diplomatura o  títol  corresponent al  primer cicle universitari de l’àrea d’arts i humanitats o ciències socials i jurídiques. B2
CFT, escala humanística i de ciències socials, especialitat mercat de treball - Promoció interna creuada
Els funcionaris i funcionàries que es presentin pel torn de promoció interna han de complir, a més de les condicions generals de les persones aspirants, els requisits específics que s’estableixen en el punt 5.4 de les bases generals. Així mateix, han de complir els requisits que s’indiquen a continuació:
· Han de tenir la titulació oficial  de grau, diplomatura o  títol  corresponent al  primer cicle universitari de l’àrea d’arts i humanitats o ciències socials i jurídiques
· Han de pertànyer a algun dels cossos o escales dels grups A2 o C1 de l’Administració general o especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
· Han d’haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos i escala des dels quals promociona durant un període mínim de dos anys.
B2
CFT, escala prevenció de riscs laborals, especialitat prevenció de riscs laborals Enginyeria tècnica o arquitectura tècnica y títol superior en prevenció de riscs laborals,especialitat seguretat. B2
CAF, escala d’agents de medi ambient Títol de batxillerat o de tècnic/a superior de formació professional específica en matèria agraria o medi ambiental. B2
CFS, especialitat auxiliar de suport No requereix titulació. B1

punt_7.pngRecordau que:

Per ser admeses a les proves selectives que es convoquin, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de cadascuna de les convocatòries i durant el procés selectiu, els requisits següents:

punt_7.png Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l’accés a l’ocupació pública segons l’article 57 de l’article 59.1 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.
punt_7.png Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
punt_7.png No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d’un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
punt_7.png Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal d’acord amb la forma que estableix la base 6. Sol·licituds. D’acord amb el que preveu l’article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d’examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
punt_7.png Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions del cos, escala o especialitat en què s’inclouen les places ofertes.
punt_7.png Estar en possessió del títol acadèmic exigit o nivell de titulació exigit en la convocatòria específica, o en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.
En el cas de titulacions expedides a l’estranger, cal aportar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1665/1992 i altres normes de transposició i desplegament.
punt_7.png Estar en possessió del nivell de coneixements de llengua catalana que s’indiqui en la convocatòria específica. Els títols acreditatius dels coneixements de català han de ser expedits per l’Escola Balear d’Administració Pública o expedits o homologats per l’òrgan competent de la Conselleria de  Transparència, Cultura i Esports. Consultau aquí la PDF Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut

index.png