Torna

Oposicions CAIB 2018

Exercicis cossos generals

4_quins.png

4_quan.png

4_on.png

punt_3.png Quins exercicis seran?

4_punt.pngEl  desenvolupament dels exercicis del processos selectius esmentats, s’ajustarà a la normativa publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la data de finalització del període de presentació de sol·licituds del cos corresponent, encara que la normativa esmentada es trobi en “vacatio legis” en la data de realització de les proves selectives.

punt_3.pngCOS ADVOCACIA

Exercici Torn lliure
1

Exposar oralment, i per l’ordre que s’indica a continuació, 5 temes extrets a l’atzar d’entre els que conformen el programa, amb la distribució següent: 2 temes de dret civil (1 de cada part en què es divideix el bloc); 2 temes de dret processal (1 de cada part en què es divideix el bloc), i 1 tema de la part de dret hipotecari i mercantil.
Temps: màxim 60 minuts. Els aspirants disposen de 10 minuts per preparar aquest exercici i no poden consultar cap tipus d’apunts o textos. El temps màxim d’exposició de cada tema no pot ser inferior a 5 minuts.
Qualificació: Cada tema es valora entre 0 i 10 punts. Qualificació per superar l’exercici: nota mínima en cada tema, 3 punts; nota mitjana dels cinc temes, igual o superior a 5 punts.

2

Exposar oralment, i per l’ordre que s’indica a continuació 5 temes extrets a l’atzar d’entre els que conformen el programa, amb la distribució següent: 1 tema de la part de dret constitucional, estatutari i de la Unió Europea; 2 temes de dret administratiu (1 de cada una de les parts en què es divideix el bloc); 1 tema de la part d’hisenda pública i 1 tema de la part de dret laboral i penal.
Temps: màxim 60 minuts. Els aspirants disposen de 10 minuts per preparar aquest exercici i no poden consultar cap tipus d’apunts o textos. El temps màxim d’exposició de cada tema no pot ser inferior a 5 minuts.
Qualificació: Cada tema es valora entre 0 i 10 punts. Qualificació per superar l’exercici: nota mínima en cada tema, 3 punts; nota mitjana dels cinc temes, igual o superior a 5 punts.

3

Resoldre per escrit un cas pràctic de caràcter processal (formulació d’una demanda o contestació, formalització de qualsevol tipus de recurs, incidents d’execució, etc.), propi de les funcions del cos d’advocacia, designat per sorteig públic d’entre un mínim de deu alternatives diferents.
Temps: 5 hores.
Qualificació: De 0 a 10 punts. Qualificació per superar l’exercici: caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 punts.

4 Resoldre per escrit un cas pràctic relatiu a un dictamen o informe sobre qualsevol matèria del programa de temes, designat per sorteig públic d’entre un mínim de deu alternatives diferents.
Temps: 5 hores.
Qualificació: De 0 a 10 punts. Qualificació per superar l’exercici: caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 punts.

punt_3.pngCOS SUPERIOR

Exercici Torn lliure Torn promoció interna vertical
1

Respondre per escrit 1 qüestionari de tipus test de 120 preguntes (90 del temari + 30 tipus pràctic) amb 4 respostes alternatives (1 correcta), designat per sorteig públic entre un mínim de 5 alternatives diferents.
Temps: 140 minuts.
Qualificació: de 0 a 10 punts. Qualificació mínima per superar l'exercici: 5 punts.

Desenvolupar per escrit 1 tema a escollir entre 2, designats per sorteig públic, de cada una de les tres parts del temari següents (1 tema de les parts IV i VI, 1 tema de la part V, 1 tema de la part VII).
Temps: 2 sessions el mateix dia: la primera de 4 hores (parts IV i VI, i part V) i la segona de 2 hores (part VII).
Qualificació: de 0 a 15 punts cada tema. Qualificació mínima per superar l'exercici: nota mínima en cada tema, 4,5 punts; nota mitjana dels tres temes, igual o superior a 7,5 punts.

2

Desenvolupar per escrit 1 tema, designat per sorteig públic, de cada una de les tres parts del temari següents: 1 tema de les parts IV i VI, 1 tema de la part V i 1 tema de la part VII.
Temps: 2 sessions el mateix dia: la primera de 4 hores (parts IV i VI, i part V) i la segona de 2 hores (part VII).
Qualificació: de 0 a 10 punts cada tema. Qualificació final:  Nota mínima en cada tema, 3 punts; nota mitjana dels tres temes, igual o superior a 5 punts.

Promoció interna creuada: Les persones aspirants d'aquest torn podran triar d’entre 2 els temes que han de desenvolupar. A aquest efecte, s'ha de designar en cada sorteig un segon tema per cada part.

Resoldre per escrit 2 casos pràctics a escollir entre 4 opcions designats per sorteig públic entre un mínim de 10 alternatives diferents, referits al temari i a les funcions del cos superior.
Temps: 4 hores.
Qualificació: de 0 a 15 punts cada cas pràctic. Qualificació mínima per superar l'exercici: nota mínima en cada cas pràctic, 4,5 punts; nota mitjana dels 2 casos pràctics, igual o superior a 7,5 punts.

3

Resoldre per escrit 2 casos pràctics designats per sorteig públic entre un mínim de 10 alternatives diferents, referits al temari i a les funcions del cos superior.
Temps: 4 hores.
Qualificació: de 0 a 10 punts cada cas pràctic. Qualificació final: nota mínima en cada cas pràctic, 3 punts; nota mitjana dels 2 casos pràctics, igual o superior a 5 punts.

Promoció interna creuada: Les persones aspirants d'aquest torn podran triar d'entre 4 els 2 casos pràctics que han de resoldre. A aquest efecte, s'ha de designar en el sorteig dos casos pràctics més.

punt_3.pngCOS DE GESTIÓ

Exercici Torn lliure Torn promoció interna vertical
1

Respondre per escrit 1 qüestionari de tipus test de 110 preguntes (90 del temari + 20 tipus pràctic) amb 4 respostes alternatives (1 correcta), designat per sorteig públic entre un mínim de 5 alternatives diferents.
Temps: 120 minuts.
Qualificació: de 0 a 10 punts. Qualificació mínima per superar l'exercici: 5 punts.

Desenvolupar per escrit 1 tema a escollir entre 2, designats per sorteig públic, de cada una de les tres parts del temari següents (1 tema de les parts IV i VI, 1 tema de la part V, 1 tema de la part VII).
Temps: 2 sessions el mateix dia: la primera de 4 hores (parts IV i VI, i part V) i la segona de 2 hores (part VII).
Qualificació: de 0 a 15 punts cada tema. Qualificació mínima per superar l'exercici: nota mínima en cada tema, 4,5 punts; nota mitjana dels tres temes, igual o superior a 7,5 punts.

2

Desenvolupar per escrit 1 tema, designat per sorteig públic, de cada una de les tres parts del temari següents: 1 tema de les parts IV i VI, 1 tema de la part V i 1 tema de la part VII.
Temps: 2 sessions el mateix dia: la primera de 4 hores (parts IV i VI, i part V) i la segona de 2 hores (part VII).
Qualificació: de 0 a 10 punts cada tema. Qualificació final:  Nota mínima en cada tema, 3 punts; nota mitjana dels tres temes, igual o superior a 5 punts.

Promoció interna creuada: Les persones aspirants d'aquest torn podran triar d’entre 2 els temes que han de desenvolupar. A aquest efecte, s'ha de designar en cada sorteig un segon tema per cada part.

Resoldre per escrit 2 casos pràctics a escollir entre 4 opcions designats per sorteig públic entre un mínim de 10 alternatives diferents, referits al temari i a les funcions del cos de gestió.
Temps: 4 hores.
Qualificació: de 0 a 15 punts cada cas pràctic. Qualificació mínima per superar l'exercici: nota mínima en cada cas pràctic, 4,5 punts; nota mitjana dels 2 casos pràctics, igual o superior a 7,5 punts.

3

Resoldre per escrit 2 casos pràctics designats per sorteig públic entre un mínim de 10 alternatives diferents, referits al temari i a les funcions del cos de gestió.
Temps: 4 hores.
Qualificació: de 0 a 10 punts cada cas pràctic. Qualificació final: nota mínima en cada cas pràctic, 3 punts; nota mitjana dels 2 casos pràctics, igual o superior a 5 punts.

Promoció interna creuada: Les persones aspirants d'aquest torn podran triar d'entre 4 els 2 casos pràctics que han de resoldre. A aquest efecte, s'ha de designar en el sorteig dos casos pràctics més.

punt_3.pngCOS ADMINISTRATIU

Exercici Torn lliure Torn promoció interna vertical
1

Respondre per escrit 1 qüestionari de tipus test de 100 preguntes amb 4 respostes alternatives (1 correcta), designat per sorteig públic entre un mínim de 5 alternatives diferents.
Temps: 120 minuts.
Qualificació: de 0 a 10 punts. Qualificació mínima per superar l'exercici: 5 punts, excepte en el cas que la convocatòria específica determini un número màxim d’aspirants per plaça convocada, que quedarà fixada de la forma establerta a la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques d’1 de febrer de 2017 (BOIB 22, 21 de febrer). Aquesta limitació afecta a les persones aspirants del torn lliure excepte a les persones aspirants que participen en el torn de reserva de persones amb discapacitat, que han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Respondre per escrit 1 qüestionari de tipus test de 80 preguntes amb 4 respostes alternatives (1 correcta) sobre la part II del temari, designat per sorteig públic entre un mínim de 5 alternatives diferents.
Temps: 100 minuts.
Qualificació: de 0 a 15 punts. Qualificació mínima per superar l'exercici: 7,5 punts.

2

Resoldre per escrit 2 casos pràctics designats per sorteig públic entre un mínim de 10 alternatives diferents, referits al temari i a les funcions del cos administratiu.
Temps: 2 hores.
Qualificació: de 0 a 10 punts cada cas pràctic. Qualificació final: nota mínima en cada cas pràctic, 3 punts; nota mitjana dels 2 casos pràctics, igual o superior a 5 punts.

Promoció interna creuada: Les persones aspirants d'aquest torn podran triar d'entre 4 els 2 casos pràctics que han de resoldre. A aquest efecte, s'ha de designar en el sorteig dos casos pràctics més per cada part.

Resoldre per escrit 2 casos pràctics a escollir entre 4 opcions designats per sorteig públic entre un mínim de 10 alternatives diferents, referits al temari i a les funcions del cos administratiu.
Temps: 2 hores.
Qualificació: de 0 a 15 punts cada cas pràctic. Qualificació mínima per superar l'exercici: nota mínima en cada cas pràctic, 4,5 punts; nota mitjana dels 2 casos pràctics, igual o superior a 7,5 punts.

3

Resoldre una prova sobre les matèries indicades en la part d'informàtica dels temaris. La prova, que es designarà per sorteig públic entre cinc alternatives diferents, serà de tipus pràctic amb ordinador.
Temps: 90 minuts.
Qualificació: de 0 a 10 punts. Qualificació mínima per superar l'exercici: 5 punts.

Promoció interna creuada: Les persones aspirants d’aquest torn podran triar entre dues les proves pràctiques que han de resoldre. A aquest efecte, s’ha de designar en el sorteig una prova pràctica més.

punt_3.pngCOS AUXILIAR

Exercici Torn lliure Torn promoció interna vertical
1

Respondre per escrit 1 qüestionari de tipus test de 80 preguntes amb 4 respostes alternatives (1 correcta), designat per sorteig públic entre un mínim de 5 alternatives diferents.
Temps: 100 minuts.
Qualificació: de 0 a 10 punts. Qualificació mínima per superar l'exercici: 5 punts, excepte en el cas que la convocatòria específica determini un número màxim d’aspirants per plaça convocada, que quedarà fixada de la forma establerta a la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques d’1 de febrer de 2017 (BOIB 22, 21 de febrer). Aquesta limitació afecta a les persones aspirants del torn lliure excepte a les persones aspirants que participen en el torn de reserva de persones amb discapacitat, que han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Respondre per escrit 1 qüestionari de tipus test de 40 preguntes amb 4 respostes alternatives (1 correcta) sobre la part II del temari, designat per sorteig públic entre un mínim de 5 alternatives diferents.
Temps: 50 minuts.
Qualificació: de 0 a 15 punts. Qualificació mínima per superar l'exercici: 7,5 punts.

2

Resoldre una prova sobre les matèries indicades en la part d'informàtica dels temaris. La prova, que es designarà por sorteig públic entre cinc alternatives diferents, serà de tipus pràctic amb ordinador.
Temps: 90 minuts.
Qualificació: de 0 a 10 punts. Qualificació mínima per superar l'exercici: 5 punts.

Promoció interna creuada i promoció interna per personal laboral fix: Les persones aspirants del torn de promoció interna creuada i de promoció interna per a personal laboral fix podran triar d'entre dues les proves pràctiques que han de resoldre. A aquest efecte, s'ha de designar en el sorteig una prova pràctica més.

Resoldre una prova sobre les matèries indicades en la part d'informàtica dels temaris. La prova, que es designarà por sorteig públic entre cinc alternatives diferents, serà de tipus pràctic amb ordinador.
Temps: 90 minuts.
Qualificació: de 0 a 15 punts. Qualificació mínima per superar l'exercici: 7,5 punts.

punt_3.pngCOS SUBALTERN

Exercici Torn lliure Torn lliure de persones amb discapacitat intel·lectual, moderada, lleugera o límit, o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana
1

Respondre per escrit 1 qüestionari de tipus test de 60 preguntes amb 4 respostes alternatives (1 correcta), designat per sorteig públic entre un mínim de 5 alternatives diferents.
Temps: 80 minuts.
Qualificació: de 0 a 10 punts. Qualificació mínima per superar l'exercici: 5 punts, excepte en el cas que la convocatòria específica determini un número màxim d’aspirants per plaça convocada, que quedarà fixada de la forma establerta a la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques d’1 de febrer de 2017 (BOIB 22, 21 de febrer). Aquesta limitació afecta a les aspirants del torn lliure excepte a les persones aspirants que participen en el torn de reserva de persones amb discapacitat, que han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Prova de caràcter pràctic relacionada amb les tasques corresponents al Cos (segellar, ensobrar, traslladar documentació, utilitzar el fax, fer còpies, enquadernar i ordenar alfabèticament expedients, etc.).
Qualificació: Per aprovar-la serà necessari obtenir un mínim de 2 punts i la puntuació màxima serà de 4 punts.

2

Resoldre per escrit 2 casos pràctics designats per sorteig públic entre un mínim de 10 alternatives diferents, referits al temari i a les funcions del cos subaltern. Temps: 90 minuts. Qualificació: de 0 a 10 punts cada cas pràctic. Qualificació final: nota mínima en cada cas pràctic, 3 punts; nota mitjana dels 2 casos pràctics, igual o superior a 5 punts.

Promoció interna creuada: Les persones aspirants d'aquest torn podran triar d'entre 4 els 2 casos pràctics que han de resoldre. A aquest efecte, s'ha de designar en el sorteig dos casos pràctics més.

Entrevista de 10/15 minuts amb cadascun de les persones aspirants. Es tendrà en compte aquells aspectes personals que ajudin a valorar l'aptitud pel lloc de treball.
Qualificació: La puntuació màxima serà de 3 punts i per superar aquesta prova cal assolir una puntuació mínima d'1,5 punts.

En general es valoraran els aspectes següents:

a) Autonomia personal.  Màxim: 1 punt.
b) Intel·ligència pràctica. Màxim:0,5 punt.
c) Intel·ligència social. Màxim: 0,5 punt.
d) Motivació i interès pel lloc de treball. Màxim: 0,5 punt.
e) Coneixements bàsics de la categoria a la qual es presenta. Màxim: 0,5 punt.

index.png