Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

09/01/2020

Cos subaltern. Presentació de documentació als efectes de resoldre els empats per a la constitució del borsí d'interins.

Cos subaltern. Presentació de documentació als efectes de resoldre els empats per a la constitució del borsí d'interins.

S'informa a les persones incloses en el llistat annex que, una vegada aplicats els criteris de desempat establerts en les lletres a), b), c) i d) del punt 15.2 de les bases generals que regeixen aquest procés selectiu, i per tal de poder resoldre els empats que encara persisteixen, disposen d'un termini de deu dies hàbils des del següent a la publicació d'aquest comunicat per presentar la documentació acreditativa de les situacions que es relacionen en les lletres e ) i f) de l'esmentat punt 15.2, referides concretament a la prelació i desempat en consideració a les situacions de:

  • e) Tenir més càrregues familiars.
  • f) Ser una dona víctima de violència de gènere.

La presentació de la documentació acreditativa de les situacions esmentades s'ha de presentar en el Registre general de l'EBAP o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Una vegada registrada, s'ha d'avançar una còpia al correu electrònic <oposicions@caib.es>.

Podeu consultar l'annex esmentat en aquest enllaç.