Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

01/08/2019

Cos auxiliar. Publicació de la rectificació d'errors advertits a la resolució d'oferiment places, pel que respecta al torn de promoció interna i reserva de discapacitat.

Cos auxiliar. Publicació de la rectificació d’errors advertits a la resolució d’oferiment places, pel que respecta al torn de promoció interna i reserva de discapacitat.

En data 1 d’agost de 2019 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 30 de juliol de 2019, per la qual es rectifiquen els errors advertits en la Resolució de 19 de juliol de 2019 per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació.

A l’esmentada resolució es completen els apartats relatius a la documentació a aportar per part dels aspirants que pertanyen al torn de promoció interna i de reserva per a persones amb discapacitat (punt 3, apartat d) i f) i es completa el punt 5 relatiu als criteris d’adjudicació de les places.

Podeu consultar el BOIB de la publicació en l’enllaç següent: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/105/1040030