Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

13/11/2018

CFS, espcialitat ciències ambientals. Llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici

Llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici

 

En data 12 de novembre de 2018,  el Tribunal Qualificador acorda fer pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Podeu consultar la llista en la pàgina de l’especialitat.

 

Contra aquesta acord del Tribunal es podrà formular recurs d’alçada davant la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques (art. 121 i següents en relació a l’art. 112 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les AAPP)

 

Es recorda la data, l’hora i el lloc de realització de l’exercici de desenvolupament per a tots les persones aspirants aprovades del torn lliure:

 

Data: 20 de novembre de 2018

Hora: 9.00 hores.

Lloc: EBAP.C/ Gremi de Corredors, 10, 3r pis (Polígon Son Rossinyol). AULA 2.

 

El Tribunal comunica que la segona sessió començarà a les dues hores de l’acabament de la primera sessió.