Torna

Oposicions CAIB 2018

Exercicis cossos facultatius

4_quins.png

4_quan.png

4_on.png

punt_3.pngQuins exercicis seran?

4_punt.pngEl  desenvolupament dels exercicis del processos selectius esmentats, s’ajustarà a la normativa publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la data de finalització del període de presentació de sol·licituds del cos corresponent, encara que la normativa esmentada es trobi en “vacatio legis” en la data de realització de les proves selectives.

punt_3.pngCOS FACULTATIU SUPERIOR

Exercici Torn lliure Torn promoció interna vertical, horitzontal i creuada
1 Respondre per escrit 1 qüestionari de tipus test de 60 preguntes amb 4 respostes alternatives (1 correcta), referides al temari de matèries comunes del cos, designat per sorteig públic entre un mínim de 5 alternatives diferents.
Temps: 90 minuts.
Qualificació: de 0 a 10 punts. Qualificació per superar l’exercici: 5 punts. 
Desenvolupar per escrit 3 temes, designats per sorteig públic, d’entre el temari de matèries específiques corresponents al cos, l’escala o l’especialitat de què es tracti.
Temps: 2 sessions el mateix dia:  A la primera sessió, d’una durada de 4 hores, se sortejaran 4 temes i les persones opositores n’hauran de triar i desenvolupar 2 temes. A la segona sessió, d’una durada de 2 hores, se sortejarà 2 temes i les persones aspirants hauran de triar i desenvolupar 1 tema. En el sorteig de la segona sessió s’exclouran els temes desenvolupats a la primera sessió.
Qualificació: de 0 a 15 punts cada tema. Qualificació per superar l’exercici: Nota mínima en cada tema, 4,5 punts; nota mitjana dels tres temes, igual o superior a 7,5 punts.

2 Desenvolupar per escrit 3 temes, designats per sorteig públic, d’entre el temari de matèries específiques corresponents al cos, l’escala o l’especialitat de què es tracti.
Temps: 2 sessions el mateix dia: A la primera sessió, d’una durada de 4 hores, se sortejaran i desenvoluparan 2 temes. A la segona sessió d’una durada de 2 hores, se sortejarà i desenvoluparà 1 tema . En el sorteig de la segona sessió s’han d’excloure els temes que hagin sortit en el sorteig de la primera sessió. Qualificació: de 0 a 10 punts cada tema. Qualificació per superar l’exercici: Nota mínima en cada tema, 3 punts; nota mitjana dels tres temes, igual o superior a 5 punts.
Resoldre per escrit 2 casos pràctics d’entre 4 designats per sorteig públic entre un mínim de 10 alternatives diferents, referits al temari de matèries comunes i específiques i a les funcions del cos, l’escala o l’especialitat de què es tracti.
Temps: 4 hores.
Qualificació: de 0 a 15 punts cada cas pràctic. Qualificació per superar l’exercici: Nota mínima en cada cas pràctic, 4,5 punts; nota mitjana dels 2 casos pràctics, igual o superior a 7,5 punts.
3 Resoldre per escrit 2 casos pràctics designats per sorteig públic entre un mínim de 10 alternatives diferents, referits al temari de matèries comunes i específiques i a les funcions del cos, l’escala o l’especialitat de què es tracti.
Temps: 4 hores.
Qualificació: de 0 a 10 punts cada cas pràctic. Qualificació per superar l’exercici: Nota mínima en cada cas pràctic, 3 punts; nota mitjana dels 2 casos pràctics, igual o superior a 5 punts.

punt_3.pngCOS FACULTATIU TÈCNIC

Exercici Torn lliure Torn promoció interna vertical, , horitzontal i creuada
1 Respondre per escrit 1 qüestionari de tipus test de 50 preguntes amb 4 respostes alternatives (1 correcta), referides al temari de matèries comunes del cos, designat per sorteig públic entre un mínim de 5 alternatives diferents.
Temps: 75 minuts.
Qualificació: de 0 a 10 punts. Qualificació mínima per superar l’exercici: 5 punts.
Desenvolupar per escrit 2 temes d’entre 4, designats per sorteig públic, d’entre el temari de matèries específiques corresponents al cos, l’escala o l’especialitat de què es tracti.
Temps:  4 hores.
Qualificació: de 0 a 15 punts cada tema.  Qualificació per superar l’exercici: Nota mínima en cada tema, 4,5 punts; nota mitjana dels dos temes, igual o superior a 7,5 punts.
2 Desenvolupar per escrit 2 temes, designat per sorteig públic, d’entre el temari de matèries específiques corresponents al cos, l’escala o l’especialitat de què es tracti.
Temps:  4 hores.
Qualificació: de 0 a 10 punts cada tema. Qualificació per superar l’exercici: Nota mínima en cada tema, 3 punts; nota mitjana dels dos temes, igual o superior a 5 punts.
Resoldre per escrit 2 casos pràctics d’entre 4 designats per sorteig públic entre un mínim de 10 alternatives diferents, referits al temari de matèries comunes i específiques i a les funcions del cos, l’escala o l’especialitat de què es tracti.
Temps: 4 hores.
Qualificació: de 0 a 15 punts cada cas pràctic. Qualificació per superar l’exercici: Nota mínima en cada cas pràctic, 4,5 punts; nota mitjana dels 2 casos pràctics, igual o superior a 7,5 punts.
3 Resoldre per escrit 2 casos pràctics designats per sorteig públic entre un mínim de 10 alternatives diferents, referit al temari de matèries comunes i específiques i a les funcions del cos, l’escala o l’especialitat de què es tracti.
Temps: 4 hores.
Qualificació: de 0 a 10 punts cada cas pràctic. Qualificació per superar l’exercici: Nota mínima en cada cas pràctic, 3 punts; nota mitjana dels 2 casos pràctics, igual o superior a 5 punts.

punt_3.pngCOS D’AJUDANT FACULTATIU, ESCALA D’AGENTS DE MEDI AMBIENT

Exercici Torn lliure
1 Consistirà en una prova d’aptitud física, que constarà de les dues proves següents:
a) Prova de marxa per terreny variat amb una càrrega d’11 quilograms, recorrent una distància de 3.200 metres en un màxim de 30 minuts pels homes i trenta-tres (33) per les dones. Només hi ha un intent.
El resultat d’aquesta prova és d’”Apte” o “No Apte”. Si no es supera aquesta prova la persona aspirant quedarà eliminada i no podrà realitzar la segona prova.
b) Prova de natació: consistirà a nedar 50 metres estil lliure amb un temps màxim de 70 segons pels homes i 75 segons per les dones. Només hi ha un intent.
El resultat d’aquesta prova serà d’”Apte” o “No Apte”. La persona aspirant que no superi aquesta segona prova quedarà eliminada.
Per considerar superat aquest exercici s’han de superar amb la qualificació d’”Apte” les dues proves.
2 Respondre per escrit 1 qüestionari de tipus test de 80 preguntes amb 4 respostes alternatives (1 correcta), designat per sorteig públic entre un mínim de 5 alternatives diferents. Del total de les preguntes; 25 seran del contingut del temari de matèries comunes del cos i 55 preguntes referides al temari de matèries específiques de l’escala d’agents de medi ambient.
Temps: 100 minuts.
Qualificació: de 0 a 10 punts. Qualificació mínima per superar el ejercicio: 5 punts.
3 Resoldre per escrit 2 casos pràctics d’entre 4 designats per sorteig públic entre un mínim de 10 alternatives diferents, referit al temari de matèries comunes del cos i matèries específiques i a les funcions de l’escala d’agents de medi ambient.
Temps: 3 hores.
Qualificació: de 0 a 10 punts cada cas pràctic. Qualificació per superar l’exercici: Nota mínima en cada cas pràctic, 3 punts; nota mitjana dels 2 casos pràctics, igual o superior a 5 punts.

punt_3.pngCOS FACULTATIU SUBALTERN, ESCALA SUPORT INSTRUMENTAL, ESPECIALITAT AUXILIAR DE SUPORT

Exercici Torn lliure
1 Prova eliminatòria de caràcter pràctic, que establirà el tribunal i que estarà relacionada amb les tasques corresponents al cos, d’acord amb el contingut següent:
Àrea d’arxiu
· Classificació i arxiu de documents.
Àrea informàtica
· Sistema operatiu Windows: dimensionar, minimitzar, tancar.
· Veure el contingut del Meu PC. Crear, moure, copiar i eliminar carpetes.
· Copiar i moure arxius. Canviar-ne el nom.
· Guardar el treball en el disc dur o en un disquet.
· Editor de texts LibreOffice (versió 5 o posterior): conceptes bàsics, format de caràcters, de paràgrafs, i de pàgina, tabulacions, imatges, columnes i taules.
· Full de càlcul LibreOffice (versió 5 o posterior): conceptes bàsics, formats, fórmules i funcions bàsiques.
· Recerques bàsiques a Internet.
2 Consistirà en una prova oral amb cadascuna de les persones aspirants que hagin superat el primer exercici. Es tindran en compte aquells aspectes personals que ajudin a valorar l’aptitud del lloc de treball. La puntuació màxima serà de 3 punts. Per superar aquesta prova cal assolir una puntuació mínima d’1,5 punts.
En general es valoraran els aspectes següents:
a) Autonomia personal: es valorarà el domini de les habilitats necessàries per dur a terme de forma independent les activitats de la vida quotidiana. Màxim: 1 punt.
b) Intel·ligència pràctica: es valoraran les capacitats de la persona aspirant relatives a la captació d’instruccions i a la transmissió correcta d’intencions en funció d’un context determinat, com també el potencial cognitiu per al desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball. Màxim: 0,5 punts.
c) Intel·ligència social: es valoraran les capacitats relatives a la competència social de la persona aspirant, dins les quals es puntuaran els aspectes següents: primeres habilitats, habilitats socials avançades, habilitats alternatives a l’agressió, habilitats per afrontar l’estrès i habilitats de planificació. Màxim: 0,5 punts.
d) Motivació i interès pel lloc de treball: es valorarà la motivació intrínseca de la persona en relació amb el lloc al qual aspira, amb els factors associats que això comporta i l’interès que demostra per dedicar-s’hi específicament. Màxim: 0,5 punts.
e) Coneixements bàsics de l’especialitat a la qual es presenta: es valoraran els coneixements relatius a les tasques pròpies del lloc objecte de la convocatòria. Màxim: 0,5 punts.

index.png