Avaluació de la funció directiva 2023-2024

Avaluació de la tasca desenvolupada pels directors i directores dels centres i el procediment per optar a continuar en el càrrec.

PDF Ordre 5/2024 del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament, l’avaluació, la renovació i el cessament dels directors de centres públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, annex1, annex 2 i annex 3 (BOIB núm. 17 - 3/2/2024)

PDF Resolució de la directora general de Planificació i Gestió Educatives 5 de febrer de 2024 per la qual s’estableix el procediment per avaluar la tasca desenvolupada pels directors dels centres docents públics no universitaris que finalitzen el període d’exercici del càrrec el 30 de juny de 2024 i el procediment per optar a continuar en el càrrec per un nou període (BOIB núm. 18 - 8/2/2024) 

- ANNEX 1. Bases que han de regir el procediment

- ANNEX 2. Relació de centres en què s’ha d’avaluar el director perquè acaba el seu mandat

- ANNEX 3. Relació de centres en què el director acaba el seu mandat i pot optar a continuar en el càrrec per un nou període

- ANNEX 4. Criteris d’avaluació de la funció directiva

- ANNEX 5. Model d’autoavaluació de la funció directiva

- ANNEX 6. Models de certificats del claustre i el consell escolar sobre el resultat de l’avaluació del director i, si s’escau, la valoració sobre la coherència de l’actualització del projecte de direcció respecte del PEC1