Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

Guies per a l'anàlisi dels documents institucionals 

  GUIA ANÀLISI PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) (gener 2024) 

  GUIA ANÀLISI CONCRECIÓ CURRICULAR (CC) (febrer 2024) 

  GUIA ANÀLISI NORMES D'ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I CONVIVÈNCIA (NOFIC)(gener 2024) 

  GUIA ANÀLISI PLA D'ORIENTACIÓ I ACCIÓ TUTORIAL (POAT) (febrer 2024)

  GUIA ANÀLISI PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (PAD) (juny 2018) 

 Editor de Text odt GUIA PER A L'ANÀLISI DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) (febrer 2024)

  GUIA ANÀLISI PLA DE CONVIVÈNCIA (PCONV)