foto_abscències

Full de control de les absències del professorat

(centres de règim especial, EOEP/EAP)

Per tal de poder realitzar el control de les absències del professorat en aquells centres que no utilitzen encara el programa de gestió GestIB (centres de règim especial i EOEP/EAP), tal com es preveu a les corresponents Resolucions del conseller d’Educació i Universitat per les quals s’aproven les Instruccions d’Organització i Funcionament d’aquests centres,  us recordam que el procediment preveu que “abans del dia 10 de cada mes, la direcció enviarà al Departament d’Inspecció Educativa (DIE) la relació de faltes d’assistència de professorat corresponent al mes anterior, amb l’expressió del còmput total d’hores no treballades, i hi adjuntarà les comunicacions efectuades i les possibles al·legacions de la persona interessada”.

Quan en el centre no s’hagin produït absències o que aquestes estiguin degudament justificades, serà suficient amb la comunicació al vostre inspector de referència a través del correu electrònic, tal com es feia habitualment.

Per altra part, les direccions dels centres han de comunicar al Departament d’Inspecció Educativa, en el termini de tres dies, qualsevol absència o retard injustificat d’acord amb el procediment que s’indica en cadascuna de les Resolucions esmentades.

A continuació, us facilitam un model de comunicació d'absències en format de full de càlcul. El nombre que acompanya el nom de l'arxiu indica el nombre de professorat que es pot introduir al full; per tant, cada centre pot utilitzar aquell que sigui més apropat el nombre de professors amb què compta.

Us recomanam que, abans d'emplenar el full de càlcul, llegiu detingudament els dos arxius en format pdf que contenen les indicacions per a l'emplenament del document i una orientació sobre les causes d'absència amb els codis corresponents.

Si us cal més informació relativa a les diferents tipologies de llicències i permisos, la trobareu detallada a la pàgina web de la DG de Personal Docent, clicant aquí.

 

PDF Instruccions emplenament full càlcul

 

PDF Causes absència d'acord amb full càlcul

 

      

Full de Càlcul Full 12

Full de Càlcul Full 30 Full de Càlcul Full 66 Full de Càlcul Full 100
Full de Càlcul Full 135 Full de Càlcul Full 170 Full de Càlcul Full sense fórmules