Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

foto_reclamacions

Avaluació

  • Orientacions sobre reclamacions contra les decisions i qualificacions 

La publicació del Decret 121/2010, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, introdueix alguns canvis que afecten, entre altres aspectes, els procediments de reclamació de qualificacions i decisions en matèria d’avaluació de l’alumnat.

Per aquest motiu, i amb la voluntat de donar una orientació als equips directius, als tutors i a la resta del professorat, responsables de vetllar per l’assoliment d’una valoració objectiva del rendiment escolar de l’alumnat, el DIE, amb la col·laboració de l’Institut per la Convivència i Èxit Escolar, ha preparat la següent documentació:

  • Documents

PDF LOE-LOMCE: Reclamacions contra les decisions i qualificacions. Nivells amb currículum LOMCE

PDF LOE-LOMLOE: Reclamacions contra les decisions i qualificacions. Nivells amb currículum LOMLOE

  • Models

Editor de Text odt Annex III: model de reclamació

Editor de Text odt Annex IV: model de recurs

  • Pla específic de reforç (EP)

Editor de Text odt Orientacions Pla específic de reforç (EP): Orientacions per a l'elaboració del pla específic de reforç o recuperació i suport per l'alumnat que no ha superat els objectius i les competències i ha de quedar un any addicional al mateix curs (24/7/2018)

  • Pla i Programa de recuperació i suport (ESO i BAT)

Editor de Text odt Programa de recuperació i suport per a l'alumnat que no ha superat algunes matèries (8/11/2021)

Editor de Text odt Pla específic personalitzat per a l'alumnat que no promociona (8/11/2021)