Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

Correcció de les conductes contràries a les normes de convivència i de les conductes que les perjudiquen greument

Orientacions per a l’aplicació del que determina el títol V del Decret 121/2010 pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears PDF
Checklist mesures correctores Decret 121/2020 Editor de Text odt   PDF

 

Annexos

1. Conductes contràries a les normes de convivència

Annex

Contingut

Model PDF

Model ODT

Annex 1 Citació per al tràmit d’audiència PDF ODF textdocument
Annex 2 Diligència per fer constar compareixença al tràmit d’audiència PDF ODF textdocument

Annex 3

Notificació de l’aplicació mesures de correcció de conductes contràries a les normes de convivència PDF ODF textdocument

 

2. Conductes greument perjudicials per a la convivència
2.1. Mesures provisionals

Annex

Contingut

Model PDF

Model ODT

Annex 4 Notificació de l’aplicació de mesures provisionals de correcció de conductes greument perjudicials per a la convivència PDF ODF textdocument
Annex 5 Citació per al tràmit d’audiència PDF ODF textdocument

 

2.2. Resolució per conformitat

Annex

Contingut

Model PDF

Model ODT

Annex 6 Citació per a resolució per conformitat PDF ODF textdocument
Annex 7 Resolució per conformitat PDF ODF textdocument

 

2.3. Correcció mitjançant incoació d’expedient disciplinari

Annex

Contingut

Model PDF

Model ODT

Annex 8 Notificació de nomenament d’instructor PDF ODF textdocument
Annex 9 Notificació de l’inici d’expedient disciplinari i nomenament d’instructor PDF ODF textdocument
Annex 10 Comunicació inici expedient a DIE PDF ODF textdocument
Annex 11 Actuacions de l’instructor per a l’aclariment dels fets PDF ODF textdocument
Annex 12 Proposta de resolució PDF ODF textdocument
Annex 13 Citació per a comunicació de resolució PDF ODF textdocument
Annex 14 Audiència per comunicació de proposta de resolució PDF ODF textdocument
Annex 15 Notificació de mesura correctora PDF ODF textdocument
Annex 16 Comunicació, al Departament d'Inspecció Educativa, de la resolució adoptada PDF ODF textdocument