Normativa de referència a l'Arxiu del GOIB

Llei 6/2022, de 5 d’agost, d’arxius i gestió documental de les Illes Balears

Decret 99/2010, de 27 d’agost, pel qual es regulen els arxius de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que integren el seu sector públic instrumental

Decret 31/2023, de 22 de maig, pel qual s’estableix l’organització administrativa en matèria de transparència i es desenvolupa l’exercici del dret d’accés a la informació pública en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el seu sector públic instrumental

Ordre de la vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals de 10 de desembre de 2004 per la qual s'adopten mesures provisionals per a la transferència de documents a l'Arxiu Administratiu General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Decret 70/2016, de 2 de desembre, de la Comissió d'Immersió Digital i del Grup Tècnic d'Immersió Digital

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Código de Archivos y Patrimonio Documental -BOE-

Código de Administración Electrónica -BOE-