Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/12/1998

Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears

PATRIMONI \ CULTURA

BOCAIB núm. 165 de 1998

Afectada per:

Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 156 de 2002

Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 186 de 2004

Llei 1/2005, de 3 de març, de reforma de la llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears BOIB núm. 41 de 2005

Llei 2/2006, de 10 de març, de reforma de la llei 12/1998 de patrimoni històric de les Illes Balears BOIB núm. 39 de 2006

Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears BOIB núm. 152 de 2006

Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears BOIB núm. 68 de 2008

Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i de impuls a la inversió BOIB núm. 115 de 2010

Decret llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 26 Ext. (500)de 2012

Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 91 de 2012

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 44 de 2015

Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears BOIB núm. 48 de 2019

Per a més informació podeu descarregar el següent document