Torna

Arxiu del Govern de les Illes Balears

La Secció Arxiu General de’Arxiu del Govern de les Illes Balears, que té cura del documents analògics es troba a la carretera de Puigpunyent, 42, CP 07011, Palma, en el Polígon de Can Valero.

Aquest edifici custodia la major part del fons documental en suport paper que ha generat o rebut l’Administració de la CAIB des de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia, l’any 1983.

Des del mes de març de 2021, la gestió documental i el funcionament de l'Arxiu del Govern de les Illes Balears, recau en la Direcció General de Modernització i Administració Digital. L'aprovació de la Llei 6/2022, de 5 d’agost, d’arxius i gestió documental de les Illes Balears reafirma la voluntat política del Govern de les Illes Balears d’ubicar els arxius de manera paral·lela amb la gestió documental, i no veure’ls només com a ens finalistes, dels quals, únicament es destacava la part patrimonial o cultural.

desc_Arxiu_general.jpg