Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut)

Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora.

Persones destinatàries

Persones jurídiques, gerències del Servei de Salut

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Si l'import total de la reclamació és inferior a 500.000€ resol el Secretari General, si supera els 500.000€ resol el Director General de l'IB-Salut.

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Tràmits

X

Presentació de la reclamació administrativa solicitant el pagament de factures i/o interessos de demora

Requisits

Esser un proveïdor del Servei de Salut de les Illes Balears o el seu representant legal. Que els imports reclamats estiguin dins el termini dels 4 anys que fixa la Llei 14/2014.

Documentació a presentar

Escrit solicitant l'abonament del interessos de demora. Llistat de factures reclamades (en paper i digital). Documentació que acrediti la representació (en cas d'existir). En cas de cessió, factoring, etc. (documentació acreditativa)

Models:

Termini màxim

4 anys des de la presentació de la factura.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Unitat d'Interessos de Demora

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

C/ de la Reina Esclarmunda, 9. Tel.: 971175600 - Fax: 971724660

(sscc.coordadm-uid@ibsalut.es)