Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut)

Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora.

Persones destinatàries

Persones jurídiques, gerències del Servei de Salut

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Si l'import total de la reclamació és inferior a 500.000€ resol el Secretari General, si supera els 500.000€ resol el Director General de l'IB-Salut.

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Tràmits

X

Presentació de la reclamació administrativa solicitant el pagament de factures i/o interessos de demora

Requisits

Esser un proveïdor del Servei de Salut de les Illes Balears o el seu representant legal. Que els imports reclamats estiguin dins el termini dels 4 anys que fixa la Llei 14/2014.

Documentació a presentar

Escrit solicitant l'abonament del interessos de demora. Llistat de factures reclamades (en paper i digital). Documentació que acrediti la representació (en cas d'existir). En cas de cessió, factoring, etc. (documentació acreditativa)

Models:

Termini màxim

4 anys des de la presentació de la factura.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Unitat d'Interessos de Demora

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

C/ de la Reina Esclarmunda, 9. Tel.: 971175600 - Fax: 971724660

(sscc.coordadm-uid@ibsalut.es)