Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Homologació d'activitats de formació permanent del professorat

Les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores, assenyalades a l'article 19 del Decret 41/2016, requereixen el procés previ d'homologació regulat a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig) i a l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 14 d'abril de 2021 de modificació de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En qualsevol cas, aquestes activitats només podran ser homologades si l'entitat col·laboradora està inscrita al Cens d'Entitats Col·laboradores.

Codi SIA

208138

Persones destinatàries

Totes les entitats inscrites al Cens d'Entitats Col·laboradores i els centres educatius o xarxes de centres (Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Tràmits

X

Sol·licitud d'homologació d'activitats de formació permanent del professorat

Requisits

Cada sol·licitud d'homologació d'activitat formativa ha de contenir els apartats següents perquè es puguin homologar:

a. Entitat convocant.

b. Títol de les activitats.

c. Línia estratègica del pla quadriennal vigent en el moment de fer la proposta.

d. Modalitat formativa.

e. Objectius prevists, amb un màxim de 5.

f. Continguts de l'activitat, amb un màxim de 5.

g. Metodologia de l'activitat. En el cas de fer servir un entorn virtual d'aprenentatge (EVA), cal especificar l'entorn virtual previst per al desenvolupament de l'activitat i l'ús que se'n farà.

h. Forma de participació (presencial, a distància o mixta).

i. Activitats de transferència.

j. Lloc, dates i horari de l'activitat.

k. Durada prevista (en hores), amb indicació, si és el cas, de les hores presencials i a distància.

l. Personal destinatari i nombre de places.

m. Responsable directe de l'activitat.

n. Relació nominal dels formadors, dels quals s'ha de fer constar la titulació, l'experiència professional i un breu currículum formatiu.

o. Cost de la inscripció, si escau.

p. Criteris d'avaluació de l'activitat.

Documentació a presentar

Sol·licitud d'homologació de cada activitat formativa a través del procediment establert pel Servei de Formació Homologada i Capacitació.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

-

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Formació Homologada i Capacitació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177831

(sfhc@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar