Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Homologació d'activitats de formació permanent del professorat

Les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores, assenyalades a l'article 19 del Decret 41/2016, requereixen el procés previ d'homologació regulat a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig) i a l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 14 d'abril de 2021 de modificació de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En qualsevol cas, aquestes activitats només podran ser homologades si l'entitat col·laboradora està inscrita al Cens d'Entitats Col·laboradores.

Codi SIA

208138

Persones destinatàries

Totes les entitats inscrites al Cens d'Entitats Col·laboradores i els centres educatius o xarxes de centres (Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

Tràmits

X

Sol·licitud d'homologació d'activitats de formació permanent del professorat

Requisits

Cada sol·licitud d'homologació d'activitat formativa ha de contenir els apartats següents perquè es puguin homologar:

a. Entitat convocant.

b. Títol de les activitats.

c. Línia estratègica del pla quadriennal vigent en el moment de fer la proposta.

d. Modalitat formativa.

e. Objectius prevists, amb un màxim de 5.

f. Continguts de l'activitat, amb un màxim de 5.

g. Metodologia de l'activitat. En el cas de fer servir un entorn virtual d'aprenentatge (EVA), cal especificar l'entorn virtual previst per al desenvolupament de l'activitat i l'ús que se'n farà.

h. Forma de participació (presencial, a distància o mixta).

i. Activitats de transferència.

j. Lloc, dates i horari de l'activitat.

k. Durada prevista (en hores), amb indicació, si és el cas, de les hores presencials i a distància.

l. Personal destinatari i nombre de places.

m. Responsable directe de l'activitat.

n. Relació nominal dels formadors, dels quals s'ha de fer constar la titulació, l'experiència professional i un breu currículum formatiu.

o. Cost de la inscripció, si escau.

p. Criteris d'avaluació de l'activitat.

Documentació a presentar

Per a la sol·licitud, una única declaració responsable per a cada termini a través del procediment establert pel Servei de Formació Homologada i Capacitació.

Per a la presentació d'esmenes, una única declaració responsable per a cada termini a través del procediment establert pel Servei de Formació Homologada i Capacitació.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

- Del 15 de març al 15 de maig

- De l'1 d'octubre al 15 de novembre

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Formació Permanent del Professorat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177776

(sfhc@dgpice.caib.es)

Observacions

- Per a les sol·licituds d'homologació, una vegada lliurada la Declaració a través de registre electrònic, es farà arribar a l’adreça de correu electrònic sfhc@dgpice.caib.es còpia d’aquesta Declaració juntament amb la còpia del seu registre electrònic, especificant a l’assumpte del correu: declaració responsable + nom de l’entitat (a títol d’exemple: “declaració responsable associació FERSOY”).

- Per a la presentació d’esmenes es seguirà aquest mateix procediment però marcant a la Declaració responsable el requadre d’esmena a la sol·licitud d’homologació de propostes d’activitats de formació permanent del professorat no universitari.

- Per a l'acta i la memòria de l'activitat, una vegada lliurades a través de registre oficial, el full de càlcul que apareix en aquest lloc web s’ha de fer arribar emplenat a igonzalez@dgpice.caib.es.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar