Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 4505
Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, al títol preliminar, destaca entre els factors que afavoreixen la qualitat en l’ensenyament, i als quals s’ha de donar atenció prioritària, la qualificació i formació del professorat, la investigació, l’experimentació i la renovació educativa.

Aquesta mateixa llei estableix a l’article 102 que la formació permanent constitueix un dret i una obligació de tot el professorat i una responsabilitat de les administracions educatives i dels propis centres. Estableix també, els temes que els plans de formació han de preveure: l’adequació dels coneixements i mètodes a l’evolució de les ciències i de les didàctiques específiques, així com tots els aspectes de coordinació, orientació, tutoria, atenció educativa a la diversitat o organització encaminats a millorar la qualitat de l’ensenyament, el funcionament dels centres i la formació específica en matèria d’igualtat. També concreta l’obligació de les administracions educatives de promoure la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació i la formació en llengües estrangeres, així com el foment de programes d’investigació i innovació.

Encomana, a l’article 103, a les administracions educatives que han de planificar les activitats de formació del professorat, que es garanteixi una oferta diversificada i gratuïta d’aquestes activitats i que s’estableixin les mesures oportunes per afavorir-hi la participació del professorat.

D’altra banda, a l’article 106, es garanteix que les activitats de formació, investigació i innovació seran valorades en els concursos de trasllats i en la carrera docent.

L’Estatut d’autonomia de les illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atorga en l’article 36.1 a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria d’ensenyament no universitari, la competència exclusiva en la formació i el perfeccionament del personal docent.

La Conselleria d’Educació i Universitat, assumint la responsabilitat que té com a Administració educativa, considera necessari dur a terme processos de planificació de la formació permanent del professorat que contribueixin a la millora de la qualitat dels processos d’ensenyament i aprenentatge i tenguin impacte en l’alumnat. Per això, és important que en el marc d’una planificació coherent es tenguin en compte les necessitats formatives del sistema educatiu i les dels docents, especialment aquelles necessàries per desenvolupar el projecte de centre. S’ha d’establir, per tant, un marc normatiu clar i estable en aquesta matèria, que propiciï línies de treball que conjuguin l’oferta formativa generada per la pròpia Administració amb les propostes originades en altres institucions i entitats formatives, i que donin resposta a les necessitats formatives dels centres educatius. Aquesta intenció implica arbitrar mesures de planificació i actuacions de reconeixement de la formació amb els efectes professionals i retributius que preveu l’ordenació jurídica.

El Decret 41/2016, de15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears, i la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2016 per la qual s’aprova el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016–2020 (BOIB núm. 41, de 31 de març), constitueixen un nou marc normatiu que fa necessària l’aprovació d’una nova norma en matèria d’homologació, reconeixement, certificació i registre de la formació així com la derogació de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de gener de 2002 per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari, modificada per l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 13 de gener de 2004, de modificació de l’Ordre de 2 gener de 2002 del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari, per adequar-la a la realitat de la formació permanent del professorat no universitari.

El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix a l’article 2.4 que les competències en matèria de formació permanent del professorat les exerceix la conselleria d’Educació i Universitat a través de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

El Decret 41/2016, de 15 de juliol pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix a la disposició addicional primera que, mitjançant una ordre del conseller d’Educació i Universitat, s’han d’establir les condicions i els procediments per homologar, reconèixer i certificar les activitats de formació permanent del professorat.

El mateix Decret 41/2016 determina a la disposició addicional segona que la Conselleria d’Educació i Universitat ha de constituir una Comissió de Formació del Professorat per avaluar les sol·licituds d’homologació dels programes de formació d’acord amb les disposicions d’aquest Decret i les normes que el despleguin, i que per mitjà d’una ordre del conseller d’Educació i Universitat se n’han d’establir les seves funcions i la composició.

En el procediment de tramitació d’aquesta Ordre s’ha consultat la Mesa Sectorial d’Educació, i el Consell Escolar de les Illes Balears.

Per tot això, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, dict la següent

 

ORDRE

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

La present Ordre té per objecte regular el procés d’homologació, reconeixement, certificació i registre de les activitats de formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 2

Activitats objecte d’homologació i reconeixement

 1. Podran ser reconegudes com activitats de formació permanent del professorat aquelles que s’organitzin en concordança amb el Pla quadriennal de formació del professorat organitzades per les entitats que estableix l’article 18 del Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que s’ajustin a una de les modalitats formatives vigents i que compleixin els requisits que s’estableixen en aquesta Ordre. La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat ha de dictar les instruccions en relació als requisits que han de complir les activitats formatives organitzades per les entitats que estableixen les lletres a i f de l’article 18 del Decret esmentat.
 2. Les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores assenyalades a l’article 19 del Decret 41/2016, requereixen el procés previ d’homologació regulat en aquesta Ordre. En qualsevol cas, aquestes activitats només podran ser homologades si l’entitat col·laboradora està inscrita al Cens d’Entitats Col·laboradores. Per mitjà de Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat s’han de dictar les instruccions en relació als requisits i el procediment que han de complir aquestes entitats per a la seva inscripció en el Cens.
 3. El reconeixement de les activitats de formació permanent del professorat correspon al Servei de Formació del Professorat d’acord amb allò que s’estableix a l’apartat 3 de l’article 7 del Decret 41/2016 i les disposicions d’aquesta Ordre.
 4. El reconeixement de les activitats de formació permanent s’ha d’expressar en hores. No es computaran les fraccions d’hora i no es podrà computar cap activitat de menys de 8 hores, excepte en el cas dels formadors. El màxim d’hores que es poden reconèixer per a cada activitat formativa és el que estableix el pla quadriennal de formació permanent del professorat vigent per a cada modalitat formativa i les disposicions d’aquesta Ordre.

Article 3

Requisits de les activitats de formació permanent del professorat

 1. Les activitats de formació permanent del professorat han de respondre als principis, objectius i avaluació que s’estableixen al Decret 41/2016, i a les línies estratègiques i modalitats formatives que estableix el pla quadriennal de formació vigent.
 2. Els objectius, continguts i metodologia de les activitats de formació homologables han de ser coherents amb els criteris del pla quadriennal de formació vigent i han de promoure la participació activa de les persones que es formen i la seva implicació en el treball formatiu.
 3. Les activitats no han d’estar relacionades amb la preparació de les proves d’accés a concursos, oposicions o amb la preparació de qualsevol prova per obtenir acreditacions i/o titulacions oficials.
 4. Les activitats formatives homologables de les distintes modalitats previstes a l’article 8 del Decret 41/2016, excepció feta de la modalitat g del punt 1 de l’article esmentat, han de contenir l’elaboració i, si escau, la posada en pràctica d’una aplicació didàctica a un grup classe o organitzativa a un centre educatiu que evidenciï la transferibilitat de la formació a la pràctica educativa.
 5. Les activitats formatives que es presentin per ser homologades han d’especificar els criteris d’avaluació que, almenys, s’han de referir a l’assistència en el cas d’activitats presencials i semipresencials, a la participació activa, a la implicació, a la reflexió educativa, així com a la valoració de l’aplicació pràctica assenyalada al punt anterior d’aquest mateix article. A la formació a distància, a més, s’ha de valorar la presentació dels treballs establerts i la realització de les activitats que s’encomanin en el procés formatiu.

Article 4

Formes de participació a les activitats de formació permanent del professorat

 1. Atès el que s’estableix a l’apartat 4 de l’article 8 del Decret 41/2016, segons la forma de participació, les distintes modalitats formatives poden ser:
  1. Presencials: aquelles activitats formatives que requereixen la presència directa i personal del professorat assistent.
  2. A distància: aquelles activitats formatives que es duen a terme mitjançant entorns virtuals d’aprenentatge. Aquestes activitats podran incloure alguna sessió presencial, de caràcter voluntari o obligatori. En cas de ser obligatòria, no podrà superar el 10 % de les hores totals de la formació.
  3. Mixtes: aquelles que combinen fases presencials i a distància. En aquest cas s’han d’explicitar els objectius de cada una de les fases, els mecanismes per a la seva integració i la seva durada en hores. Ha d’existir una distribució eficient del temps entre les fases presencials i a distància de tal manera que cap de les dues formes de participació sigui inferior al 20 % de les hores totals de la formació.
 2. En les activitats presencials i en les fases presencials de les activitats mixtes, per a la determinació de les dates d’inici i finalització de l’activitat, s’ha de tenir en compte que en el seu desenvolupament no podran superar-se les 8 hores diàries ni les 40 hores setmanals.
 3. En les activitats a distància i en les fases a distància de les activitats mixtes, per a la determinació de les dates d’inici i finalització de l’activitat s’ha de tenir en compte que no podran computar-se més de 3 hores diàries de dedicació en els períodes lectius ni més de 25 hores setmanals de dedicació.
 4. En el cas d’haver-hi només dues sessions presencials en les activitats a distància, inicial i final, es podrà establir l’obligatorietat d’assistir-hi si així ho requereixen les característiques de la formació.
 5. En el cas que una persona dugui a terme més d’una activitat a distància que coincideixin total o parcialment en el temps, només es podrà reconèixer l’activitat de major nombre d’hores.
 6. Encara que la forma de participació sigui presencial, es podran incloure períodes no presencials, sempre que la durada total de l’activitat sigui igual o superior a 20 hores. En aquests casos, la durada en hores no presencials no podrà superar el 20% de les hores totals. Aquests períodes s’hauran de justificar, per part de les persones assistents, amb l’aportació d’una memòria o treball, individual o de grup, segons s’especifiqui en la convocatòria corresponent.

Article 5

Característiques de les propostes formatives

 1. Les propostes formatives que presentin les entitats col·laboradores que esmenta l’article 19 del Decret 41/2016, perquè es puguin homologar, a més de complir els requisits assenyalats a l’article 3, han de contenir per a cada activitat formativa, els apartats següents:
  1. Entitat convocant.
  2. Denominació de les activitats.
  3. Línia estratègica del pla quadriennal de referència.
  4. Modalitat formativa.
  5. Objectius prevists.
  6. Continguts de l’activitat.
  7. Metodologia de l’activitat.
  8. Forma de participació (presencial, a distància o mixta).
  9. Activitats de transferència i aplicabilitat.
  10. Lloc, dates i horari de realització.
  11. Hores previstes de durada, amb indicació, si és el cas, de les hores presencials i a distància.
  12. Personal destinatari i nombre de places.
  13. Responsable directe de l’activitat.
  14. Relació nominal de les persones formadores, especificant la titulació acadèmica, l’experiència professional i un breu currículum formatiu.
  15. Cost de la matrícula, si escau.
  16. Pla d’avaluació de l’activitat.
 2. En els casos que es tracti d’una activitat de formació a distància, a més dels punts assenyalats a l’apartat anterior, han d’especificar els següents:
  1. Tipus i freqüència del suport de tutoria.
  2. Materials formatius que s’han d’utilitzar i sistema d’entorn virtual previst.
  3. Activitats i treballs que s’encomanaran a les persones participants.
 3. El disseny de les activitats de formació permanent del professorat s’ha de fer des del respecte als drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones, així com des del respecte i la promoció dels drets humans i dels principis d’accessibilitat universal.

Article 6

Avaluació de les activitats de formació permanent del professorat

 1. L’avaluació de les activitats de formació permanent del professorat s’ha de dur a terme d’acord amb el que s’estableix a l’article 21 del Decret 41/2016.
 2. L’avaluació de les persones assistents serà responsabilitat de les entitats organitzadores de la formació, que han d’aplicar els criteris d’avaluació especificats en el programa de formació i en el punt 4 d’aquest article.
 3. L’avaluació de les persones que participen en les activitats de formació del professorat ha de tenir en compte tant la participació activa en les fases presencials com l’execució dels diversos treballs que es programin per a les fases a distància. Per a aquesta avaluació s’han de considerar els paràmetres recollits com criteris d’avaluació, els instruments per a l’avaluació dels exercicis, informes, memòries o qualsevol altre producte individual o de grup que s’estableixi.
 4. Han de ser criteris mínims d’avaluació els següents:
  1. Dels treballs elaborats: creativitat i innovació metodològica dels continguts i aplicabilitat a la pràctica educativa.
  2. De les persones participants: Per als participants a les activitats presencials o mixtes caldrà valorar l’assistència a les activitats presencials, l’atenció mostrada i la participació activa a les sessions de treball, la superació de les avaluacions previstes, la implicació tant en la realització dels treballs com en el desenvolupament de les activitats, incloent-hi les aportacions fetes a les memòries, informes o a les activitats de reflexió pedagògica que s’hagin plantejat. Per als participants en activitats formatives en les quals hi hagi una fase en línia o no presencial, a més, serà condició necessària per al reconeixement, la participació continuada i activa, amb avaluació positiva en totes les activitats obligatòries.
 5. La convocatòria de cada activitat formativa ha de fixar el mínim d’assistència obligatòria a la fase presencial, que no pot ser inferior al 80 %. Aquest percentatge pot augmentar en funció de les característiques de l’activitat. Els controls d’assistència, signats individualment o validats telemàticament per la persona coordinadora de l’activitat formativa, així com els informes, si escau, de les persones formadores, són els instruments utilitzats per comprovar aquest requisit.
 6. En finalitzar l’activitat, en la sessió d’avaluació final i una vegada analitzada la participació i els treballs elaborats, la persona coordinadora de l’activitat, les persones formadores i, si és el cas, el personal assessor del centre de professorat, han de determinar les persones que han superat o no l’activitat i especificar, en cas d’avaluació negativa, els motius que justifiquen la decisió i deixar-ne constància a l’acta corresponent. En aquest cas caldrà proporcionar a les persones no aptes informació sobre els aspectes que cal millorar.
 7. En les activitats a distància, el personal formador ha de certificar, mitjançant l’acta corresponent, l’aptitud de les persones que han duit a terme la formació i elaborar un informe sobre el desenvolupament de l’activitat.
 8. Una vegada finalitzada l’activitat formativa la persona coordinadora de l’activitat ha de realitzar una memòria que ha d’incloure, entre d’altres, les dades estadístiques de la valoració feta per les persones participants respecte de:
  1. El grau de consecució dels objectius.
  2. La pertinença, nivell d’aplicabilitat a la pràctica educativa i grau de tractament dels continguts prevists.
  3. L’adequació dels espais, recursos materials, dates i horaris.
  4. La idoneïtat del personal formador (domini dels continguts, metodologia utilitzada i documentació aportada).
  5. El grau de satisfacció global de la formació.
  6. Altres aspectes que es puguin establir per l’entitat organitzadora.

 

Capítol II

Homologació de les activitats de formació permanent del professorat

Article 7

Competències en matèria d’homologació

 1. La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat és l’òrgan competent per a l’homologació de les activitats de formació presentades per les entitats col·laboradores.
 2. La Comissió de Formació del Professorat ha de formular la proposta de resolució d’homologació de les activitats de formació presentades per les entitats col·laboradores d’acord amb el procediment establert a l’article 8 d’aquesta Ordre. Per a l’exercici de les seves funcions la Comissió de Formació del Professorat ha de comptar amb el suport tècnic del Servei de Formació del Professorat.
 3. Aquesta Comissió està integrada pels membres següents:
  1. La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, que la presideix.
  2. El cap del Servei de Formació del Professorat, com a vicepresident.
  3. Dos assessors del Servei de Formació del Professorat designats per la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, dels quals un d’ells actua com a secretari.
  4. Un representant de la Inspecció Educativa designat pel cap del Departament d’Inspecció.
  5. Un representant dels directors dels centres de professorat designat per la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat.
  6. Un funcionari de la Direcció General de Personal Docent designat per la directora general de Personal Docent.
   • La designació dels membres de la Comissió s’ha de fer d’acord amb el que preveuen els apartats 3 i 6 de l’article 4 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
 4. La Comissió de Formació del Professorat té per funcions:
  1. Avaluar les sol·licituds d’homologació de les activitats de formació.
  2. Revisar les propostes del programa formatiu anual o semestral de formació que les entitats col·laboradores hagin presentat.
  3. Revisar les propostes d’activitats formatives de les entitats col·laboradores presentades fent ús de l’excepcionalitat prevista a l’apartat 4 de l’article 6 del Decret 41/2016.
  4. Revisar les propostes d’activitats de formació que presentin els centres educatius per a la seva homologació segons el que disposa l’apartat 3 de l’article 19 del Decret 41/2016.
  5. Sol·licitar, quan ho consideri oportú, un informe tècnic.
  6. Sol·licitar al departament d’Inspecció Educativa o als centres de professorat, quan ho consideri necessari, un informe de seguiment de l’activitat formativa.
  7. Formular la proposta de resolució d’homologació corresponent.

Article 8

Procediment d’homologació d’activitats de formació realitzades per entitats col·laboradores

 1. La Comissió de Formació del Professorat ha de comprovar que les activitats de formació presentades per les entitats col·laboradores compleixen els requisits establerts.
 2. D’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si la sol·licitud o la documentació presentada tingués algun defecte o hi faltàs alguna documentació, es requerirà a les institucions interessades, perquè en el termini de 10 dies naturals, l’esmenin, i s’advertirà que, en el cas de no fer-ho, o fer-ho de manera errònia, es considerarà que desisteixen de la seva petició, després d’una resolució que ha de ser dictada en els termes prevists en l’article 88 de la Llei 39/2015.
 3. Calendari d’actuacions:
  1. L’entitat col·laboradora ha de lliurar, al Servei de Formació del Professorat, el seu programa anual d’activitats de formació permanent, ajustat a les condicions que s’estableixin, juntament amb la sol·licitud d’homologació, entre la darrera setmana del mes de juny anterior del curs escolar que està previst la seva aplicació i la darrera setmana de setembre. En el cas de presentar programes semestrals aquests s’han de presentar en els mateixos terminis que en el programa anual per a les activitats del primer semestre i entre la segona setmana del mes de gener i la darrera setmana del mes de febrer per a les activitats del segon semestre del curs escolar en que s’ha previst la seva aplicació. La conselleria d’Educació i Universitat convocarà com a mínim dues sessions de la Comissió de Formació durant aquests períodes per tal de facilitar que les entitats que així ho desitgin, puguin informar al professorat dels seus plans formatius amb la màxima antelació.
  2. La Comissió de Formació del Professorat publicarà, a través de la web del Servei de Formació del Professorat, una proposta de resolució provisional d’homologació dels programes presentats, amb les modificacions necessàries per a la homologació, si s’escau, i amb l’assignació del nombre d’hores que es podran certificar.
  3. Una vegada resoltes les al·legacions pertinents, la Comissió de Formació del Professorat publicarà, a través de la web del Servei de Formació del Professorat, una proposta de resolució definitiva d’homologació dels programes de formació anuals o semestrals de les entitats col·laboradores.
  4. Posa fi al procediment d’homologació d’activitats de formació la resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, en la qual s’ha de fer constar que l’homologació està condicionada al compliment de les obligacions que assumeix l’entitat col·laboradora. Aquesta resolució s’ha de dictar en el termini màxim de tres mesos des del lliurament del programa d’activitats de formació. Transcorregut aquest termini sense haver dictat resolució hi serà d’aplicació l’article 24 de la Llei 39/2015.
  5. Durant el mes de gener es podran presentar les modificacions als programes anuals d’activitats autoritzats. La Comissió estudiarà aquestes modificacions i es seguirà el procediment esmentat als apartats b, c, i d de l’apartat tercer d’aquest article.

Article 9

Interposició de recursos

Contra les resolucions d’homologació de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Universitat, d’acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 i els articles 53 i 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

 

Article 10

Efectes de la resolució d’homologació

L’entitat que obté l’homologació assumeix les obligacions següents:

 1. Desenvolupar l’activitat d’acord amb el disseny presentat a l’Administració.
 2. Presentar una memòria final de l’activitat, dins el mes següent a la data d’acabament d’aquesta, a la qual s’ha d’adjuntar l’acta d’avaluació i el llistat de les persones, amb el número de DNI corresponent, que tenen dret a certificació.
 3. Difondre adequadament les característiques de l’activitat, fent constar que ha estat homologada per la Conselleria d’Educació i Universitat i el nombre d’hores de formació assignades.
 4. Avaluar les persones participants i emetre les certificacions que pertoqui d’acord amb les disposicions d’aquesta Ordre.
 5. Facilitar el seguiment, la informació i la documentació que siguin requerits pels òrgans competents de la Conselleria d’Educació i Universitat.
 6. Autoritzar el Servei de Formació del Professorat, per mitjà de la clau d’accés corresponent a la plataforma digital que s’hagi d’utilitzar, en el cas que les activitats formatives comportin una part o la totalitat de formació a distància, perquè es pugui portar a terme el seguiment de l’activitat formativa.
 7. Utilitzar la llengua catalana en el desenvolupament de les activitats. En el cas que el ponent no pertanyi a la comunitat lingüística de parla catalana es respectarà la llengua pròpia del ponent. Si hi hagués serveis de traducció seran en català, a excepció de les activitats formatives que superin l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 11

Revocació de l’homologació

En el cas que l’entitat col·laboradora incompleixi les obligacions establertes a les disposicions vigents o no realitzi les activitats homologades d’acord amb el programa presentat i homologat, i previ tràmit d’audiència, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, es procedirà a revocar l’homologació.

 

Capítol III

Reconeixement de les activitats de formació permanent del professorat

Article 12

Reconeixement d’activitats de formació permanent organitzades o reconegudes per altres administracions educatives

 1. En els termes prevists en els instruments de col·laboració formalitzats amb altres administracions educatives, la conselleria d’Educació i Universitat reconeixerà, respecte del professorat amb destinació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la formació derivada de la participació en activitats realitzades fora del seu àmbit de gestió que hagin estat organitzades pel Ministeri d’Educació i per les altres administracions educatives, sempre que la persona interessada realitzi la sol·licitud per al seu reconeixement i adjunti a la sol·licitud la certificació corresponent.
 2. Les activitats de formació permanent del professorat reconegudes pel Ministeri d’Educació i per les altres Administracions educatives de les comunitats autònomes que vagin en concordança amb una o diverses de les línies estratègiques del pla quadriennal de formació permanent del professorat vigent podran ser reconegudes, amb un màxim de 60 hores de formació, sempre que la persona que realitzi la sol·licitud per al seu reconeixement, elabori i hi adjunti, a més de la certificació corresponent, un informe en què faci constar:
  1. Els objectius, continguts i metodologia de l’activitat realitzada.
  2. Una reflexió sobre la transferibilitat de la formació rebuda a la pràctica educativa, acompanyada d’una proposta d’aplicació.

Article 13

Projectes de recerca

 1. Els projectes de recerca en matèria educativa poden tenir la consideració d’activitat de formació permanent del professorat amb un màxim de 60 hores de formació, sempre que el projecte sigui convocat, promogut o avalat per una universitat o organisme públic, per qualsevol direcció general o entitat pública del govern de les Illes Balears o per qualsevol de les entitats organitzadores que estableix l’article 18 del Decret 41/2016, i pugui assimilar-se a alguna de les línies estratègiques del pla quadriennal de formació vigent.
 2. Aquests projectes han de seguir el procediment d’homologació, reconeixement i certificació descrit en aquesta Ordre.

 

 

Article 14

Tutoria de pràctiques

 1. L’exercici de funcions de tutoria legalment o reglamentàriament previst amb relació a les pràctiques que habiliten el professorat per a l’exercici de la funció docent, o que són inherents als procediments selectius en matèria de funció pública docent, pot ser considerat com a activitat de formació permanent, en la modalitat d’experiència formativa.
 2. La inscripció en el Registre dels certificats corresponents s’ha de fer d’ofici, una vegada tramesa la documentació per l’òrgan responsable del procediment.
 3. La valoració és de 30 hores de formació en tots els casos següents:
  1. Tutor de pràctiques del Màster de Formació del Professorat.
  2. Tutor de pràctiques de la Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent exigida a l’article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster.
  3. Tutor de pràctiques dels aspirants seleccionats en el concurs oposició d’accés als cossos docents.
  4. Tutor de pràctiques dels interins novells en els cossos docents.
  5. Tutor de pràctiques d’alumnes de grau i de postgrau que cursen estudis universitaris en què s’han de fer pràctiques en centres de l’administració educativa.
 4. En el cas d’haver-hi més d’un docent implicat en la tutorització de les pràctiques d’una persona tutoritzada es reconeixeran les següents hores de formació com a participant, segons les hores que hi han dedicat:
  • De 8 a 100: 10 hores
  • De 101 a 150: 15 hores
  • De 151 a 200: 20 hores
  • De 201 a 250: 25 hores
  • De 251 a 300: 30 hores
 5. Als coordinadors dels centres de formació en pràctiques se’ls certificarà un 25 % més del total d’hores, sempre que el centre hagi tutoritzat simultàniament quatre o més estudiants.
 6. Només es pot obtenir un reconeixement i certificació per aquest apartat per curs escolar.

Article 15

Participació en activitats d’innovació, programes internacionals, pràctiques en empreses i altres activitats considerades d’experiència formativa

 1. La participació en activitats d’innovació, programes internacionals, pràctiques en empreses, grups de treball i altres activitats considerades d’experiència formativa podran tenir la consideració d’activitats de formació permanent del professorat en la modalitat formativa que s’estableix en la lletra e de l’article 8 del Decret 41/2016, amb un màxim de 100 hores de formació, que seran assignades per la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, sempre que compleixin els tres requisits següents:
  1. Que siguin convocades o reconegudes per la Conselleria d’Educació i Universitat.
  2. Que els òrgans convocants presentin una proposta prèvia a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat a la qual hi figurin els objectius i la proposta de treball.
  3. Que les persones participants a l’experiència formativa presentin, en el termini de tres mesos a partir de la finalització de l’experiència, un memòria sobre el procés realitzat que ha de contenir una reflexió sobre la transferibilitat de la formació rebuda a la pràctica educativa.
 2. Els centres educatius o xarxes de centres podran presentar programes d’experiència formativa d’acord amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 19 del Decret 41/2016. Aquests programes requereixen el procés previ d’homologació que s’estableix en aquesta Ordre perquè puguin ser reconeguts.
 3. Als efectes dels punts 1 i 2 d’aquest article, la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat podrà dictar les instruccions en relació amb les característiques d’aquesta modalitat, els requisits, les condicions de l’avaluació i el procediment per al seu reconeixement, d’acord amb el pla quadriennal de formació vigent, i les disposicions d’aquesta Ordre.

Article 16

Reconeixement de l’autoformació

 1. Poden ser reconegudes com a activitats de formació permanent del professorat:
  1. L’obtenció de titulacions universitàries oficials, titulacions superiors de règim especial o d’altres, sempre que siguin diferents a les que s’hagin al·legat com a requisit per a l’accés a la funció docent als centres sostinguts amb fons públics.
  2. L’acreditació de programes de formació d’especialista, expert o màster universitari obtinguts amb posterioritat a l’accés a la funció docent als centres sostinguts amb fons públics.
  3. La participació en altres programes de formació convocats i realitzats per universitats o entitats de reconegut prestigi que vagin en concordança amb una o vàries de les línies de formació establertes al pla quadriennal de formació del professorat vigent.
 2.  Als efectes de l’apartat anterior d’aquest article, la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat ha de dictar les instruccions en relació amb la presentació, per part de les persones interessades, de la documentació necessària per sol·licitar el reconeixement en els terminis que s’estableixin. En tot cas, s’haurà d’adjuntar una memòria explicativa de l’itinerari autoformatiu i un informe sobre la transferibilitat de la formació feta en la pràctica educativa.
  • El nombre d’hores de formació reconeguda, per cada itinerari autoformatiu, no podrà ser superior a 100 hores.
 3. Únicament es podran presentar, per al reconeixement d’un itinerari d’autoformació, les activitats que s’han dut a terme sempre que no hagin estat prèviament homologades o reconegudes i no es tracti de les activitats regulades en els articles 12, 13, 14 i 15 d’aquesta Ordre.

Article 17

Efectes del reconeixement

 1. El reconeixement de la formació permanent es pot valorar com a mèrit o requisit de participació en els procediments selectius convocats per l’Administració educativa, en els termes que estableixin les normes o les bases per les quals es regeixen.
 2. Les activitats formatives tenen efectes en el sistema retributiu dels docents d’acord amb la normativa específica que regula el complement específic de formació permanent.
 3. La producció dels efectes prevists en l’apartat anterior està condicionada a l’acreditació de la participació en les activitats formatives mitjançant la certificació corresponent i a la inscripció en el Registre.
 4. La participació en activitats formatives fetes al marge de la regulació establerta en aquesta Ordre, una vegada acreditada documentalment, es pot tenir en compte per l’Administració educativa en els procediments en els quals així es prevegi.

 

Capítol IV

Certificació de les activitats de formació permanent del professorat

Article 18

Procediment de certificació de les activitats de formació permanent del professorat

Una vegada finalitzada una activitat de formació i feta l’avaluació corresponent i un cop revisada la documentació que calgui, es procedirà a l’emissió de la certificació acreditativa, segons el següent:

 1. Per les activitats del pla de formació anual s’expedirà certificació electrònica que apareixerà al portal de personal dins l’apartat d’activitats internes. Els interessats podran imprimir o desar les certificacions des del seu propi terminal informàtic. Cada certificació electrònica té un número únic que el converteix en un document dotat de validesa administrativa.
 2. Per les activitats homologades i/o reconegudes, segons aquesta Ordre, el reconeixement apareixerà al portal de personal dins l’apartat d’activitats externes.

Article 19

Tipologia de les persones certificades

 1. Poden ser certificades les persones participants en les activitats de formació permanent del professorat d’acord amb aquesta tipologia:
  1. Participant: persones destinatàries de les accions de formació permanent, segons l’article 3 del Decret 41/2016.
  2. Coordinador: participant amb funcions de dinamització dels processos de participació i col·laboració en les activitats formatives.
  3. Tutor: participant que exerceix les funcions de tutor de pràctiques en els casos assenyalats a l’apartat 3 de l’article 14 d’aquesta Ordre.
  4. Formador: ponents, conferenciants, tutors de formació en línia.
 2. No es podran certificar hores de formació a les persones assessores de formació destinades als centres de professorat, al personal docent de la Conselleria d’Educació i Universitat i a la resta de personal docent per la participació a les activitats de formació fetes en l’exercici de les seves funcions. Excepcionalment, el Servei de Formació del Professorat podrà autoritzar l’atorgament d’hores de formació per la participació quan es tracti d’activitats promogudes per l’Administració educativa i existeixi una comanda expressa a la persona interessada en atenció a la seva experiència o idoneïtat en relació amb l’especificitat de l’objecte i continguts de l’activitat formativa.

 

Article 20

Criteris per a la certificació

Per cada activitat, segons la funció duita a terme, s’emetrà la certificació de participant, coordinador, formador, o tutor, aplicant els criteris següents:

 1. A cada activitat, únicament s’expedirà una certificació per persona, d’acord amb el que acrediti l’entitat organitzadora.
 2. No es podrà certificar un nombre d’hores superior al total de l’activitat, excepte en el cas dels coordinadors, si així ho especifica la convocatòria.
 3. Els formadors no poden rebre més d’un certificat per activitat, ni en el supòsit que les seves intervencions abordin temes diferents i es facin separades en el temps.
 4. El personal docent que desenvolupa tasques a la Conselleria d’Educació i Universitat i que actua com a formador o assessor d’una activitat gestionada per la seva unitat administrativa, no pot rebre cap certificat per aquesta activitat.

Article 21

Contingut dels certificats

Els certificats de formació permanent han d’incloure, com a mínim, les dades següents:

 1. Entitat organitzadora que emet el certificat.
 2. Nom i càrrec de la persona que expedeix el certificat en representació de l’entitat organitzadora.
 3. Nom, llinatges i número del document d’identitat de la persona certificada.
 4. Denominació de l’activitat.
 5. Modalitat formativa.
 6. Línia estratègica.
 7. Tipus de certificació, segons l’indicat a l’article 19 d’aquesta Ordre.
 8. Lloc de realització.
 9. Dates d’inici i d’acabament de l’activitat.
 10. Durada en hores. En cas de no constar, s’adjuntarà un document oficial on s’acreditin.
 11. Número d’identificació amb el qual l’activitat ha estat registrada en el Registre General de Formació Permanent del Professorat.
 12. Lloc i data d’expedició del certificat.
 13. Signatura i segell.

Article 22

Esmena d’errades

 1. Si després d’haver-se expedit una certificació fos necessari esmenar errades, l’entitat organitzadora haurà d’expedir una nova certificació rectificada.
 2. El Servei de Formació del Professorat podrà rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de la persona interessada, els errors detectats en la certificació i registre de les activitats de formació permanent del professorat d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015.

 

Capítol V

Registre de les activitats de formació permanent del professorat

Article 23

Registre General de Formació Permanent del Professorat

 1. El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, és l’instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent.
 2. S’han d’inscriure en el Registre els certificats relatius a les activitats de formació permanent del professorat que s’ajustin a les prescripcions d’aquesta Ordre.
 3. El reconeixement de la formació permanent es produeix amb la inscripció dels certificats. En conseqüència, la inscripció en el Registre és un requisit indispensable per beneficiar-se dels efectes professionals i econòmics que pugui comportar el reconeixement de la formació permanent.
 4.  La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, a través del Servei de Formació del Professorat, podrà esmenar tots aquells errors que detecti.

Article 24

Inscripció de les certificacions

 1. El Servei de Formació del Professorat o els centres de professorat han de practicar d’ofici la inscripció dels certificats relatius a les activitats realitzades de conformitat amb els programes de formació permanent del professorat.
 2. Les inscripcions d’activitats homologades per la Conselleria d’Educació i Universitat s’han de dur a terme d’ofici, una vegada formalitzats correctament els tràmits prevists en la present Ordre.
 3. En la resta de casos, l’accés al Registre es produirà, si escau, a instància de la persona interessada, d’acord amb el que disposa l’article següent.

Article 25

Procediment de sol·licitud d’inscripció al Registre

 1. Els interessats poden promoure la inscripció dels certificats corresponents a activitats de formació que hagin obtingut l’homologació o el reconeixement d’acord amb el que preveu aquesta Ordre.
 2. Les entitats organitzadores poden exercir aquest dret en nom dels participants en l’activitat.
 3. Correspon al Servei de Formació del Professorat l’examen de les sol·licituds i la inscripció, si s’escau, al Registre General de Formació Permanent del Professorat que s’ha de produir en un termini no superior a tres mesos, des de la recepció de les sol·licituds i la documentació pertinent.
 4. Si els certificats presentats en el Registre incorren en defectes o omissions esmenables, es concedirà un termini no inferior a vint dies per corregir-ne les deficiències. En aquest cas, el termini de tres mesos que s’estableix a l’apartat anterior començarà a comptar des de la recepció de la documentació que esmena les deficiències notificades.
 5. Les inscripcions només poden ser denegades per motius de legalitat.

Article 26

Oficines delegades del Registre

Seran oficines delegades del Registre les seus dels centres de professorat. Els directors d’aquests centres, d’acord amb les instruccions de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, duran a terme d’ofici les inscripcions corresponents a les certificacions de les activitats organitzades per aquests centres.

Article 27

Dret d’accés al Registre

 1. El Registre regulat en aquest capítol és públic i pot ser consultat, en els termes establerts en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, per qualsevol persona que n’acrediti un interès legítim.
 2. Les persones interessades també poden consultar el seu registre, en matèria de formació del professorat, accedint al seu portal de personal.

Disposició addicional primera

Activitats formatives dels plans de formació per al personal docent de l’EBAP

Les activitats formatives dels plans de formació per al personal docent organitzades per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) seran certificades i inscrites d’ofici al Registre General de Formació Permanent del Professorat, una vegada l’EBAP lliuri al Servei de Formació del Professorat la proposta amb el llistat de les persones amb dret a certificació.

Disposició addicional segona

Presentació de la documentació per mitjans electrònics

Els documents que s’han de presentar per a l’homologació i el reconeixement de les activitats de formació permanent del professorat prevists a l’apartat 3 a de l’article 8 i els que s’estableixen als articles 12, 15, 16 i a la disposició addicional primera d’aquesta Ordre es poden presentar per mitjans electrònics.

Disposició addicional tercera

Noves modalitats de formació permanent del professorat

D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 3 de l’article 8 del Decret 41/2016, la Conselleria d’Educació i Universitat podrà establir noves modalitats formatives i regular altres processos formatius i autoformatius relacionats amb la recerca i la innovació, o per mitjà de la combinació de diverses modalitats. En aquest cas, les activitats que s’incorporin per a l’homologació o per al reconeixement han de complir els requisits establerts en aquesta Ordre. La incorporació de noves activitats o modalitats formatives en el procés d’homologació i reconeixement s’ha de fer per mitjà d’una Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat.

Disposició addicional quarta

Personal que accedeix per primera vegada a la funció docent

El personal docent que accedeixi per primera vegada a la funció pública docent o el personal docent que sigui contractat per primera vegada en un centre concertat amb pagament delegat, quan el seu contracte sigui superior a un mes, a partir del moment en què disposi d’accés al portal del personal, pot sol·licitar la inscripció en el Registre de formació de les activitats formatives a les quals hagin participat des de la data d’obtenció de les titulacions i condicions d’accés a la funció docent, sempre que aquestes activitats compleixin els requisits establerts en el Decret 41/2016 i en aquesta Ordre.

Disposició transitòria única

Activitats convocades amb anterioritat

Les activitats de formació permanent del professorat que hagin estat homologades abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre s’han de reconèixer, certificar i registrar conforme al règim jurídic que resulti més beneficiós a les persones amb dret a certificació.

Disposició derogatòria única

Derogació i revocació de normes

 1. Queda derogada l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de gener de 2002 per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari (BOIB núm. 8, de 17 de gener) i l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 13 gener de 2004 de modificació de l’anterior Ordre (BOIB núm.10, de 22 de gener).
 2. Es deixa sense efecte la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat de dia 7 d’abril de 2005 per la qual s’estableix el procediment per a l’equiparació de la participació en activitats d’innovació i/o projectes de recerca i d’innovació a la participació en activitats de formació organitzades per les distintes direccions generals del Govern de les Illes Balears o les entitats públiques que en depenen (BOIB núm. 61, de 21 d’abril).

Disposició final primera

Norma que es modifica

L’apartat 2 de l’article 8 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regula l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears (BOIB núm. 36, de 19 de març) adopta la redacció següent:

Les persones que optin a les places de direcció dels centres de professorat han de complir els requisits següents:

 1. Ser funcionari o funcionària de carrera en servei actiu d’un dels cossos següents: de mestres, de professorat d’educació secundària, de professorat tècnic de formació professional i de professorat dels ensenyaments de règim especial.
 2. Acreditar una antiguitat mínima de més de cinc anys com a funcionari de carrera en actiu en algun dels cossos que integren la funció pública docent.
 3. Tenir una experiència docent directa de sis anys com a mínim.
 4. Estar destinat a qualsevol centre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el moment de la convocatòria per a la provisió de places de direcció als centres de professorat.
 5. Acreditar els coneixements de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de capacitació corresponent a cada etapa educativa o alguna titulació homologable.

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 24 d’abril de 2017

El conseller

Martí X. March Cerdà


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma