Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 8255
Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La formació permanent és un element clau en qualsevol professió en la mesura que es relaciona de forma directa amb les possibilitats d’innovació, canvi i millora de les institucions i les organitzacions preocupades per complir encara més les seves finalitats, objectius i funcions. Aquest fet és especialment rellevant en la professió docent, que es troba subjecta a una renovació constant i profunda, tant pel que fa a les transformacions socials i econòmiques de l’entorn en què es desenvolupa com per la mateixa evolució dels contextos educatius, cada vegada més complexos. La formació permanent del professorat ha de ser un mecanisme que garanteixi l’actuació competent del personal docent, la seva actualització i l’adequació del sistema educatiu a les noves necessitats que la societat té en cada moment.

Els processos de formació permanent del professorat constitueixen un recurs imprescindible per implementar canvis i millores en el sistema educatiu, per la qual cosa han d’anar lligats a la innovació pedagògica i a l’aplicabilitat a l’aula i als centres educatius.

L’experiència en matèria de formació permanent del professorat a les Illes Balears ha contribuït a l’actualització i el desenvolupament del professorat i a l’impuls de línies i programes formatius que, des de l’Administració educativa, s’han considerat estratègics per avançar en una educació de qualitat, a més de proveir d’espais i temps el professorat per a la reflexió sobre la pròpia pràctica educativa.

No obstant això, cal continuar avançant vers la consecució dels objectius presents en l’estratègia europea “Educació i Formació 2020” i en l’adaptació de la formació del professorat als nous reptes derivats del marc legislatiu vigent, que disposa la necessitat d’establir condicions que permetin a l’alumnat assolir les competències clau.

En aquest sentit, el Consell de la Unió Europea, per mitjà de la Resolució del Parlament Europeu de 23 de setembre de 2008, estableix com un dels objectius estratègics per millorar la qualitat dels sistemes educatius el suport al professorat i al personal formador perquè puguin respondre a les exigències de la societat actual i de l’educació permanent.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, estableix en l’article 102 que la formació permanent constitueix un dret i una obligació de tot el professorat i una responsabilitat de les administracions educatives i dels mateixos centres docents. Així mateix, determina que els programes de formació permanent han de preveure l’adequació dels coneixements i mètodes a l’evolució de les ciències i les didàctiques, així com els aspectes de coordinació, orientació, tutoria, atenció educativa a la diversitat i organització que van encaminats a millorar la qualitat de l’ensenyament i el funcionament dels centres. D’altra banda, l’article 103.1 d’aquesta mateixa Llei determina que les administracions educatives han de planificar les activitats de formació del professorat, garantir una oferta diversificada i gratuïta d’aquestes activitats i establir les mesures oportunes per afavorir la participació del professorat en aquestes activitats.

L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, en l’article 36.1 atorga a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria d’ensenyament no universitari, la competència exclusiva en la formació i el perfeccionament del personal docent.

Actualment, la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de formació permanent del professorat està constituïda pel Decret 68/2001, de 18 de maig, pel qual es regulen l’estructura i l’organització de la formació permanent del professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que queda derogat amb l’aprovació d’aquest Decret. El reconeixement d’aquesta formació es regula mitjançant l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 2 de gener de 2002 per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari.

És convenient corregir les disfuncions que el sistema actual de formació del professorat ha produït al llarg de la seva història i promoure la integració dels centres educatius com a parts actives del sistema de formació per tal de potenciar el caràcter transformador d’una escola preocupada pel desenvolupament integral dels alumnes des d’una perspectiva de l’aprenentatge entre iguals i l’intercanvi d’experiències. D’aquesta manera, és necessari que l’Administració educativa planifiqui la formació permanent del professorat, l’adeqüi a la realitat educativa de les Illes Balears i impulsi un model de formació al servei de les necessitats del  sistema educatiu derivades dels objectius institucionals, sense oblidar les necessitats que totes les persones dedicades a la docència tenen per al seu propi desenvolupament professional.

Amb la finalitat de dinamitzar la formació permanent, contextualitzada en els centres educatius, cal redefinir les funcions dels centres de professorat. Aquests han d’esdevenir eines de suport a la formació en els centres, afavorir-hi la seva presència i fomentar-hi l’apropament als recursos formatius, materials didàctics i programes educatius. És en aquest sentit que es va aprovar l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat d’11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears, per mitjà de la qual es modificaven els àmbits de les assessories dels centres de professorat i s’atorgava als equips pedagògics més estabilitat. Aquesta Ordre queda tècnicament modificada en el sentit que les referències que fa al Decret 68/2001 s’han d’entendre referides a aquest Decret.

També cal integrar i coordinar les diverses iniciatives proposades per organismes amb responsabilitat en matèria de formació del professorat per tal de mantenir la cohesió de totes les activitats, evitar llacunes en l’acció formativa i optimitzar els recursos disponibles.

Cal establir un model de formació permanent del professorat que sigui dinàmic i contribueixi a una millora constant de l’activitat docent i de la qualitat educativa. Per tal d’assolir aquests objectius, es fa necessari promoure processos d’avaluació de l’aprenentatge i fomentar la reflexió educativa i el debat, així com impulsar noves dinàmiques d’innovació i de recerca.

Aquest Decret es dicta amb la finalitat d’ordenar els diferents recursos i actuacions de l’estructura organitzativa de la formació permanent del professorat de manera que les activitats formatives es puguin desenvolupar en les millors condicions possibles, de manera planificada i d’acord amb les finalitats i estratègies que reclama actualment el sistema educatiu.

Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Universitat, havent consultat el Consell Escolar, d’acord amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 15 de juliol de 2016,

 

DECRET

   

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

Aquest Decret té per objecte regular la planificació i l’organització de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Article 2

Concepte de formació permanent del professorat

1. Es considera formació permanent del professorat el conjunt d’accions dirigides a actualitzar la qualificació professional, a millorar les competències professionals dels docents per a la tasca educativa i per a la col·laboració amb la comunitat educativa, a impulsar la innovació educativa, especialment en relació amb el projecte educatiu dels centres, i a millorar la gestió dels centres educatius.

2. La formació permanent del professorat té com a finalitat essencial contribuir a l’increment de la qualitat de l’educació, conjugant la necessària actualització del professorat per fer front a les noves necessitats i demandes de la societat actual amb la resposta a les expectatives de desenvolupament professional, promoció i satisfacció laboral, i ha d’anar encaminada a la pràctica educativa i a la contribució a la cohesió social de la comunitat educativa com a elements clau per millorar l’educació de l’alumnat.

 

Article 3

Persones destinatàries de la formació permanent

Són persones destinatàries de les accions de formació permanent, d’acord amb les convocatòries respectives:

 1. El professorat i el personal especialitzat dels centres educatius que imparteixen els ensenyaments de règim general o de règim especial als centres de les Illes Balears.
 2. El personal docent i no docent que desenvolupa tasques docents, tècniques o de suport educatiu amb l’alumnat de l’àmbit de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears en centres que imparteixen ensenyaments de règim general o de règim especial.
 3. El personal qualificat de primer cicle d’educació infantil que estigui en possessió d’alguna de les titulacions o acreditacions que habiliten per exercir la funció educativa d’acord amb la normativa per la qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil.
 4. Els professionals docents que treballen a l’Administració educativa en tasques d’inspecció, d’assessorament o de suport.
 5. Altres professionals o membres de la comunitat educativa relacionats amb l’educació que pertanyin a institucions públiques, sempre que la convocatòria de l’acció formativa ho especifiqui d’acord amb un programa de formació aprovat pel Servei de Formació del Professorat.
 6. Les persones que estiguin en possessió de les titulacions universitàries pertinents per exercir la funció docent, d’acord amb la normativa vigent, encara que no estiguin en actiu.
 7. Excepcionalment, docents d’àmbits diferents del de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el cas d’accions formatives d’àmbit interautonòmic, estatal o internacional organitzades per la Conselleria d’Educació i Universitat.
 8. Excepcionalment, membres de la comunitat educativa dels centres que participin en projectes o accions educatives, acreditats per les direccions dels centres.

  

Article 4

Principis de la formació del professorat

La formació permanent del professorat es defineix d’acord amb els principis següents:

 1. El reconeixement de la formació com una estratègia en el procés de dignificació de la funció docent, del seu prestigi i de la seva consideració social, de manera que es faciliti l’actualització permanent de les competències professionals i el reconeixement de la complexitat i el mèrit de la tasca educativa.
 2. La formació vinculada al desenvolupament de les funcions docents i basada en un model de competències professionals que ha d’assolir el professorat.
 3. L’actualització dels continguts formatius determinats per les necessitats del sistema educatiu, els projectes educatius dels centres i la qualificació professional i personal del professorat.
 4. La transferència de la formació permanent a la pràctica educativa, en l’educació de l’alumnat i en el funcionament dels centres, per tal de contribuir a la millora de la qualitat educativa, a l’equitat i a l’èxit escolar.
 5. El foment de la recerca i la innovació educativa, així com l’avaluació de la formació basada en els principis de la millora constant i la gestió de qualitat.
 6. El foment de les metodologies formatives de caràcter actiu i experiencial que facilitin la implicació, l’intercanvi d’experiències i la reflexió pedagògica.
 7. La consideració dels equips educatius dels centres com els vertaders protagonistes de la formació que s’ha de desenvolupar per mitjà dels plans de formació i de les convocatòries que, a aquest efecte, dugui a terme la Conselleria d’Educació i Universitat.
 8. La incidència de la formació en les actituds docents i en el desenvolupament personal i professional per millorar el caràcter educatiu en les relacions que s’estableixen en el centre.
 9. La col·laboració d’entitats i institucions de prestigi en matèria d’innovació, recerca i formació del professorat que potenciïn la transferència del coneixement i l’especialització en matèria de formació professional.

 

Article 5

Objectius de la formació permanent del professorat

Són objectius de la formació permanent del professorat:

 1. Actualitzar el professorat per fer front als nous reptes educatius i als canvis que reclama la societat actual.
 2. Desenvolupar la interrelació i la coordinació entre la formació del professorat, la innovació, la recerca i l’avaluació per millorar l’èxit educatiu.
 3. Impulsar la creació de xarxes de centres i personal docent per mitjà del treball col·laboratiu per intercanviar experiències i difondre les bones pràctiques educatives.
 4. Apropar la formació als centres docents, comptant amb diferents nivells de planificació i gestió, i reforçar la formació pràctica, per facilitar iniciatives i acords pedagògics entre els equips docents d’un mateix centre.
 5. Incorporar als continguts de la formació l’actualització científica i didàctica, la innovació educativa i la capacitació per a les competències professionals.

 

Article 6

Planificació de la formació

 1. La formació permanent del professorat s’ha de dur a terme mitjançant un procés sistemàtic i planificat.
 2. La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, mitjançant el Servei de Formació del Professorat, ha d’elaborar, a partir d’un diagnòstic de necessitats formatives, un pla quadriennal de formació del professorat que representi una planificació flexible i adaptable i que contengui les línies estratègiques de formació del professorat, les modalitats formatives i els criteris d’avaluació. El pla quadriennal de formació del professorat s’ha de sotmetre a l’informe del Consell Escolar de les Illes Balears i s’ha d’aprovar per mitjà d’una resolució del conseller d’Educació i Universitat.
 3. Els centres de professorat, sota la coordinació del Servei de Formació del Professorat, han d’elaborar per a cada curs escolar un programa anual de formació en el qual es concretin les accions formatives en concordança amb el pla quadriennal.
 4. Les entitats col·laboradores de formació del professorat han de presentar plans semestrals o anuals de formació del professorat, en les condicions que s’estableixin, per tal que les accions formatives puguin ser homologades i reconegudes per la Conselleria d’Educació i Universitat. Excepcionalment, la Conselleria d’Educació i Universitat podrà homologar i reconèixer activitats formatives per via d’urgència si es justifica la impossibilitat d’haver-les incloses en el pla semestral o anual de formació del professorat, sempre que la sol·licitud es faci amb un mes d’antelació.

  

Article 7

Organització de la formació

1. La formació permanent del professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’organitza mitjançant el Servei de Formació del Professorat i els centres de professorat, adscrits a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

2. En les condicions que s’estableixin, altres òrgans de l’Administració, les entitats col·laboradores, els centres educatius i la Universitat de les Illes Balears poden formular propostes de formació per a l’homologació i el reconeixement de les accions formatives coherents amb el pla quadriennal de formació.

3. La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat exerceix, per mitjà del Servei de Formació del Professorat, les funcions següents:

 1. Organitzar la detecció de les necessitats formatives i elaborar el pla quadriennal de formació del professorat.
 2. Coordinar la planificació, la programació, l’organització, l’execució, el seguiment i l’avaluació del pla quadriennal i dels programes anuals de formació.
 3. Coordinar els centres de formació del professorat.
 4. Assessorar altres serveis i departaments de la Conselleria d’Educació i Universitat en matèria de formació permanent del professorat i coordinar l’execució de les activitats formatives que duen a terme.
 5. Elaborar la programació econòmica i fer-ne el seguiment.
 6. Dissenyar models d’avaluació de les activitats formatives i del seu impacte.
 7. Col·laborar amb les institucions que tenen un conveni subscrit amb la Conselleria d’Educació i Universitat en matèria de formació permanent del professorat.
 8. Dur a terme l’homologació, el reconeixement i el registre de formació del professorat.
 9. Gestionar la convocatòria d’ajuts individuals de formació i llicències per estudis.
 10. Qualsevol altra que li sigui encomanada en l’àmbit de la formació del professorat.

  

Article 8

Modalitats de formació

1. Les modalitats de formació poden ser:

 1. Programes de formació dels centres educatius, consistents en activitats formatives lligades a projectes globals de millora dels centres convocats per la Conselleria d’Educació i Universitat que combinin la millora de la gestió, la innovació metodològica, la formació i l’avaluació.
 2. Programes de formació en els centres educatius adreçats als equips educatius dels centres i que constitueixin una eina de suport al projecte educatiu del centre en el marc de processos d’innovació educativa.
 3. Programes de formació per als centres o intercentres i els programes de formació entre iguals, dirigits al professorat de diferents centres educatius o xarxes de centres que comparteixen projectes d’innovació similars o els volen implantar.
 4. Programes de formació especialitzada que tenguin per finalitat l’actualització científica, tècnica i pedagògica del professorat.
 5. Programes d’experiència formativa que impulsin i reconeguin la participació en experiències d’innovació, experiències formatives en empreses i institucions, intercanvis, participació en programes europeus i en projectes de recerca per a la investigació educativa.
 6. Programes de formació per àmbits dirigits al professorat interessat per una temàtica específica independentment del centre educatiu on exerceixi la tasca docent.
 7. Activitats puntuals de formació de curta durada que inclogui la participació en jornades, cicles de conferències, congressos o altres activitats formatives d’interès educatiu.

2. El pla quadriennal de formació ha d’establir les característiques i condicions d’aquestes modalitats formatives.

3. La Conselleria d’Educació i Universitat podrà establir noves modalitats formatives i regular altres processos formatius i autoformatius relacionats amb la recerca i la innovació, o per mitjà de la combinació de diverses modalitats.

4. Les modalitats de formació podran ser de caràcter presencial, a distància, mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació o mixtes, d’acord amb les convocatòries que es duguin a terme i amb les condicions que s’estableixin.

5. Les metodologies utilitzades en les modalitats formatives han de permetre la transferència dels coneixements de la formació a la pràctica educativa i han de basar-se en la participació activa i la implicació de les persones que fan el programa formatiu.

 

Article 9

Els centres de professorat

Els centres de professorat, adscrits a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, són centres per a la formació del professorat. Han de promoure el desenvolupament professional del professorat per mitjà de la dinamització de la formació permanent contextualitzada en la pràctica professional, especialment per mitjà de la formació en els mateixos centres educatius o de centres en xarxa.

 

Article 10

Creació i supressió dels centres de professorat

1. Correspon a la Conselleria d’Educació i Universitat la planificació, la creació i la supressió dels centres de professorat, així com garantir-ne la coordinació.

2. La Conselleria d’Educació i Universitat ha d’establir l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears. Les accions formatives que es desenvolupin als centres de professorat poden exigir que el personal adscrit a un centre de professorat desenvolupi activitats en l’àmbit d’un altre centre de professorat, atès el principi de coresponsabilitat i complementarietat.

 

Article 11

Funcions dels centres de professorat

Els centres de professorat tenen les funcions següents:

 1. Col·laborar en els processos de detecció de necessitats formatives del professorat.
 2. Elaborar el programa anual de formació d’acord amb el pla quadriennal de formació i amb les instruccions que dicti la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.
 3. Assumir les tasques de coordinació, gestió, organització, execució, seguiment i avaluació del programa anual de formació i de les accions formatives.
 4. Promoure i dinamitzar la formació en els centres educatius, la innovació educativa, l’intercanvi d’experiències, el debat i la reflexió pedagògica, i assessorar els centres educatius en matèria de formació permanent del professorat i de la millora de la pràctica educativa.
 5. Facilitar suport i assessorament als centres educatius i al professorat en el desenvolupament de les seves competències professionals per mitjà d’actuacions de difusió, assessorament, promoció de la innovació o aportació de materials i recursos educatius.
 6. Elaborar la memòria del programa anual de formació, que ha d’incloure l’avaluació de les actuacions duites a terme i les propostes de millora.
 7. Certificar les activitats formatives cursades.
 8. Avaluar la formació amb criteris de qualitat, transferència i funcionalitat.
 9. Qualsevol altra que li sigui atribuïda en l’àmbit de les seves competències.

Article 12

Òrgans de govern dels centres de professorat

Els centres de professorat tenen els òrgans de govern següents:

 1. Unipersonals: el director i el secretari.
 2. Col·legiats: el consell del centre de professorat i l’equip pedagògic.

Article 13

La direcció

1. Són funcions del director del centre de professorat:

 1. Representar oficialment el centre.
 2. Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre.
 3. Complir i fer complir les normes de funcionament intern del centre i les que dicti la Conselleria d’Educació i Universitat.
 4. Dirigir i coordinar la programació d’activitats formatives del centre d’acord amb les directrius del pla quadriennal de formació i les pautes de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.
 5. Coordinar i dirigir l’actuació dels assessors de formació i assignar-los els centres educatius dels quals seran responsables directes.
 6. Articular mecanismes estables de relació amb els centres docents del seu àmbit per afavorir la participació del professorat del centre en les activitats formatives.
 7. Confeccionar i executar, un cop oït l’equip pedagògic, el pressupost anual del centre dins les partides que li assigni la Conselleria d’Educació i Universitat amb aquesta finalitat.
 8. Visar els certificats i la documentació oficial del centre.
 9. Executar els acords de l’equip pedagògic i del consell del centre de professorat.
 10. Facilitar i potenciar la coordinació amb la resta de centres de professorat i altres serveis educatius de la Conselleria d’Educació i Universitat.
 11. Convocar i presidir les reunions de l’equip pedagògic i del consell del centre de professorat.
 12. Coordinar l’elaboració de la programació i la memòria anuals i trametre-les al Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat.
 13. Dinamitzar el treball en equip de les assessories de formació com a eina de formació permanent.
 14. Facilitar la formació permanent de les persones que treballen al centre de professorat.
 15. Altres funcions que li encomani, si escau, la Conselleria d’Educació i Universitat.

2. Els directors dels centres de professorat han de ser seleccionats mitjançant un concurs públic de mèrits entre el personal docent funcionari de carrera amb més de cinc anys d’antiguitat dels cossos de mestres, professorat d’educació secundària, professorat tècnic de formació professional i d’ensenyaments de règim especial. Són nomenats per la directora general de Personal Docent, a proposta de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat.

3. La permanència en el càrrec de director dels centres de professorat té una limitació en el temps i està sotmesa a les avaluacions periòdiques de la tasca desenvolupada en les condicions que es determinin en la normativa de desplegament d’aquest Decret.

4. En els concursos públics de mèrits per a la selecció dels directors dels centres de professorat, de conformitat amb el barem establert en les convocatòries corresponents, s’han de valorar l’adequació del perfil professional al lloc de treball, els mèrits, el currículum professional i la presentació d’un projecte de treball sobre el lloc que se sol·licita, i també s’ha establir la realització i valoració d’una entrevista personal.

5. En el cas de cessament o absència perllongada del director, aquest ha de ser substituït provisionalment pel secretari del centre de professorat mentre no es nomeni la persona que n’hagi d’ocupar el càrrec.

Article 14

La secretaria

1. Les funcions del secretari del centre de professorat són les següents:

 1. Organitzar administrativament el centre de professorat d’acord amb les directrius del director.
 2. Actuar com a secretari dels òrgans col·legiats del centre, amb veu i vot; estendre l’acta de les sessions, i donar fe dels acords, amb el vistiplau del director.
 3. Custodiar els llibres i arxius del centre.
 4. Expedir certificats.
 5. Confeccionar l’inventari general del centre i mantenir-lo actualitzat.
 6. Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, el control del personal d’administració i serveis del centre.
 7. Dur a terme la gestió del pressupost del centre.
 8. Qualsevol altra funció que li encomani el director en l’àmbit de competència que estableix el reglament de règim intern.

2. El secretari del centre de professorat ha de ser nomenat per la directora general de Personal Docent entre els assessors de formació, a proposta del director del centre, per a un període de tres anys. Cessarà abans de l’acabament d’aquest termini si el director en proposa la substitució amb l’informe previ del consell de centre o quan finalitzi el mandat del director.

Article 15

Assessories de formació

1. Les funcions del personal assessor de formació dels centres de professorat són:

 1. Participar en els processos de detecció de necessitats formatives.
 2. Assessorar i donar suport als centres docents de l’àmbit del centre de professorat en matèria de formació permanent, d’acord amb el que estableixen el pla quadriennal i el pla d’actuació del centre de professorat.
 3. Desenvolupar tasques d’assessorament i dinamització de la formació als equips de professorat dels centres educatius o al professorat de centres en xarxa.
 4. Assumir les tasques d’organització, gestió, execució, seguiment i avaluació de les activitats formatives pròpies de la seva assessoria i de totes les que determini el director del centre d’acord amb la proposta de l’equip pedagògic.
 5. Participar en els programes específics de formació permanent que estableixi la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.
 6. Col·laborar en l’organització general del centre de professorat.
 7. Treballar en equip amb la resta dels assessors del seu centre de professorat i d’altres centres per tal de millorar la formació pròpia i per dotar de coherència l’activitat formativa dels centres de professorat.
 8. Avaluar la formació amb criteris de qualitat, transferència i funcionalitat.

2. En els concursos públics de mèrits per a la selecció del personal assessor de formació, de conformitat amb el barem establert en les convocatòries corresponents, s’han de valorar l’adequació del perfil professional al del lloc de treball, els mèrits, el currículum professional i la presentació d’un projecte de treball sobre el lloc de feina que sol·licita, i també s’ha d’establir la realització i valoració d’una entrevista personal.

3. Els assessors de formació són nomenats per la directora general de Personal Docent a proposta de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat entre el personal docent funcionari dels cossos de mestres, professorat d’ensenyament secundari, professorat tècnic de formació professional i professorat funcionari dels ensenyaments de règim especial, per un temps limitat.

4. La permanència en l’assessoria de formació té una limitació en el temps i està sotmesa a les avaluacions periòdiques de la tasca desenvolupada en les condicions que es determinin en la normativa de desplegament d’aquest Decret.

5. Les persones seleccionades per ocupar les assessories de formació han de participar en un programa de formació de dinamització i gestió de la formació que organitzarà la Conselleria d’Educació i Universitat.

Article 16

L’equip pedagògic

1. L’equip pedagògic està format pel director del centre de professorat i el personal assessor de formació del centre.

2. Són funcions de l’equip pedagògic:

 1. Triar entre els seus membres les persones que han de representar l’equip al consell del centre de professorat.
 2. Detectar les necessitats de formació del professorat de la zona de l’àmbit geogràfic del centre de professorat.
 3. Elaborar el projecte de pla d’actuació anual del centre de professorat i, un cop aprovat, executar-lo, avaluar-lo i fer-ne la memòria final.
 4. Impulsar la participació del professorat i dels centres de la zona en les activitats formatives.
 5. Determinar els principis d’actuació de l’equip pedagògic que han de donar coherència a les intervencions formadores, d’acord amb el model de formació i la resta d’elements que determina el pla quadriennal.
 6. Reflexionar sobre la tasca assessora com a eina per a la formació pròpia.
 7. Dissenyar i implantar els processos d’avaluació de la tasca del centre de professorat i de les accions formatives.
 8. Participar en els processos d’elaboració del reglament de règim intern a partir de la normativa sobre règim de funcionament dels centres de professorat que estableixi la Conselleria d’Educació i Universitat.
 9. Les que li atribueixi el reglament de règim intern o els òrgans competents de la Conselleria d’Educació i Universitat.

 

Article 17

El consell del centre de professorat

1. El consell del centre de professorat és l’òrgan per mitjà del qual es desenvolupa la participació dels representants del professorat en el centre. Està format per:

 1. El director del centre de professorat, que el presideix.
 2. El secretari del centre de professorat.
 3. Les persones en representació dels centres adscrits a cada centre de professorat. El nombre de representants és de cinc per als centres de professorat que tenguin noranta o més centres educatius adscrits, i de tres per als que tenguin menys de noranta centres educatius adscrits. Aquestes persones s’han de triar entre les que són representants de formació als centres educatius per un període de tres anys. Aquesta elecció s’ha de dur a terme entre les persones que hagin presentat prèviament la candidatura en una assemblea de representants de centres convocada amb aquest efecte.
 4. Una persona en representació dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica i dels d’atenció primerenca de l’àmbit geogràfic de cada centre de professorat, elegida entre els seus membres.
 5. Els assessors de formació triats per l’equip pedagògic entre ells: tres per als centres de professorat que tenguin noranta o més centres educatius adscrits i dos per als que tenguin menys de noranta centres educatius adscrits, per un període de tres anys. Aquestes persones cessaran com a membres del consell del centre de professorat si cessen com a assessors de formació. En aquest cas, l’equip pedagògic cobrirà per elecció les vacants corresponents per un període de tres anys.
 6. Una persona en representació de la Conselleria d’Educació i Universitat, designada per la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat.
 7. Una persona en representació de l’ajuntament del municipi en el qual es troba ubicat el centre de professorat.

2. Són funcions del consell del centre de professorat:

 1. Aprovar el projecte de pressupost del centre i controlar-ne l’execució.
 2. Aprovar el reglament de règim intern del centre.
 3. Contribuir a la detecció de les necessitats de formació del professorat.
 4. Aprovar el programa anual de formació del centre de professorat.
 5. Aprovar la memòria anual.
 6. Supervisar l’activitat general del centre de professorat en els aspectes administratius i acadèmics.
 7. Les que li atribueixi el reglament de règim intern del centre de professorat.

Article 18

Entitats organitzadores

Poden tenir la consideració d’activitats de formació permanent del professorat, a més de les organitzades pels centres de formació del professorat o el Servei de Formació del Professorat, i poden ser reconegudes com a tals, les que, en concordança amb el pla quadriennal de formació i en les condicions que s’estableixin, organitzin:

 1. Les direccions generals i els departaments que integren la Conselleria d’Educació i Universitat, amb l’assessorament i la coordinació del Servei de Formació del Professorat de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.
 2. L’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) per a les activitats que, en coordinació amb el Servei de Formació del Professorat, estiguin incloses en els plans de formació del personal dels cossos docents programats per l’EBAP.
 3. Les administracions educatives de l’Estat espanyol amb competències plenes en matèria de formació permanent del professorat.
 4. Les universitats de l’Estat espanyol.
 5. Les universitats i entitats de prestigi en formació del professorat de l’àmbit de la Unió Europea.
 6. Altres conselleries i els seus organismes, així com entitats dependents dels consells insulars o del Govern de les Illes Balears.
 7. Les entitats col·laboradores de formació del professorat.

Article 19

Entitats col·laboradores

1. Les entitats que vulguin organitzar activitats de formació permanent del professorat s’han d’inscriure en el Cens d’entitats col·laboradores de formació del professorat i presentar semestralment o anualment el programa d’activitats perquè puguin ser homologades i reconegudes.

2. Poden ser entitats col·laboradores:

 1. La Universitat de les Illes Balears.
 2. Altres universitats amb àmbit d’actuació a les Illes Balears.
 3. Associacions professionals de docents, sense ànim de lucre, de l’àmbit de l’ensenyament de les Illes Balears.
 4. Les organitzacions sindicals de l’àmbit de l’ensenyament a les Illes Balears.
 5. Les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de l’ensenyament de les Illes Balears.
 6. Les entitats públiques o privades dotades de personalitat jurídica pròpia que expressin en els seus estatuts l’absència d’ànim de lucre en totes les seves activitats i entre les finalitats de les quals figuri la formació permanent del professorat i altres professionals que treballen en l’àmbit de l’ensenyament no universitari.

3. Els centres educatius o xarxes de centres, en el marc de la seva autonomia, poden presentar programes de formació per al professorat del centre i la comunitat educativa, per tal que siguin homologats, en les condicions que s’estableixin en concordança amb el pla quadriennal. Això s’ha de fer per mitjà d’un pla de formació de centre que contengui l’itinerari formatiu que ha de desenvolupar en un període determinat.

4. La Conselleria d’Educació i Universitat podrà homologar les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores d’acord amb les disposicions d’aquest Decret i altres normes que el despleguin, i atorgar els crèdits o les hores de formació d’acord amb els criteris aprovats, sempre que les activitats responguin a les característiques i línies estratègiques de formació contingudes en el pla quadriennal.

Article 20

Registre de les activitats de formació permanent del professorat

 1. El Registre general d’activitats de formació permanent del professorat de les Illes Balears és l’instrument de publicitat i gestió de les dades relatives a la participació del professorat en les activitats de formació permanent. El Registre ha de ser gestionat pel Servei de Formació del Professorat de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.
 2. La inscripció en el Registre de les activitats que integren els programes de formació dels centres de professorat i les organitzades pel Servei de Formació del Professorat, així com la inscripció de les hores o crèdits de formació assignades als docents participants, la duran a terme d’ofici la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i els centres de professorat i ha d’incloure les dades que s’estableixen en la normativa vigent.
 3. Es poden registrar d’ofici o a instància de part altres activitats, titulacions i mèrits que hagin estat homologats i reconeguts en les condicions que determini la normativa vigent.
 4. La gestió de les dades contingudes en el Registre s’ha de regir pel que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altres disposicions dictades per desplegar-la, així com per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 21

Avaluació de la formació

 1. Els programes de formació del professorat s’han d’avaluar d’acord amb els criteris que estableix el pla quadriennal de formació.
 2. L’avaluació de les persones que cursin els programes de formació permanent ha de tenir en compte tant la participació activa en les fases presencials o en la modalitat a distància com l’execució de les propostes de treball i la transferència a la pràctica educativa.
 3. Amb la finalitat de millorar el programa de formació, el desenvolupament i els efectes formatius de les activitats, el Servei de Formació del Professorat, els centres de professorat i les entitats col·laboradores s’han d’encarregar que es dugui a terme l’avaluació de les activitats formatives amb els instruments que s’hagin previst en el seu disseny.
 4. La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat pot establir mecanismes de seguiment i avaluació de la formació i definir criteris, indicadors, procediments i instruments per dur a terme aquesta avaluació per tal de garantir la qualitat i l’impacte de les activitats formatives organitzades per les entitats col·laboradores de la formació permanent del professorat.

Disposició addicional primera

Homologació, reconeixement i certificació de la formació

Mitjançant una ordre del conseller d’Educació i Universitat s’han d’establir les condicions i els procediments per homologar, reconèixer i certificar les activitats de formació permanent del professorat.

Disposició addicional segona

Comissió de Formació del Professorat

La Conselleria d’Educació i Universitat ha de constituir la Comissió de Formació del Professorat per avaluar les sol·licituds d’homologació dels programes de formació d’acord amb les disposicions d’aquest Decret i les normes que el despleguin. Per mitjà d’una ordre del conseller d’Educació i Universitat s’han d’establir les funcions i la composició de la Comissió de Formació del Professorat.

Disposició addicional tercera

Referències al Decret 68/2001

Les referències que l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat d’11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears fa en el preàmbul i en els articles 2.3, 2.5, 3.1, 5.1, 5.4, 7, 8.1, 8.3, 9.1 i 10 al Decret 68/2001, de 18 de maig, pel qual es regula l’estructura i l’organització de la formació permanent del professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’han d’entendre referides a aquest Decret.

Disposició derogatòria única

Norma que es deroga

Queda derogat el Decret 68/2001, de 18 de maig, pel qual es regula l’estructura i l’organització de la formació permanent del professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició final primera

Desplegament

S’autoritza el conseller d’Educació i Universitat per dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 15 de juliol de 2016

La presidenta

El conseller d’Educació i Universitat

Francesca Lluch Armengol i Socias

Martí X. March Cerdà


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma