Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria del procediment de selecció de l'entitat col·laboradora per al Programa Garantia Hipoteca IBAVI

Convocatòria del procediment de selecció de l'entitat col·laboradora per al Programa Garantia Hipoteca IBAVI aprovat pel president de l'IBAVI de data 21 de desembre de 2022

Codi SIA

2963051

Persones destinatàries

Entitat pública o privada sense ànim de lucre d'acord amb els seus estatuts, que compleixi els requisits d'eficàcia establerts

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa és d'un mes comptat des de l'acabament de presentació de sol·licituds i s'ha de notificar individualment. Un cop transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa s'entendrà desestimada la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Tràmits

X

Sol·licitud per al procediment de selecció de l'entitat col·laboradora per al Programa Garantia Hipoteca IBAVI

Requisits

Entitat pública o privada sense ànim de lucre d'acord amb els seus estatuts, que compleixi els requisits d'eficàcia establerts

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar sol·licituds és de 7 dies hàbils comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

C/ de Manuel Azaña, 9 . Tel.: 900700003 - Fax: 971468829

Observacions

S'ha de presentar electrònicament el model ANNEX I Sol·licitud de participació

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar