Torna

Portal de transparència de l'AETIB

SERVEIS COMUNS

Què feim?

Són tasques pròpies de l’àrea de Serveis Jurídics:

 •  Assessorament jurídic, a la resta d’àrees de l’AETIB i en particular als òrgans de direcció.
 • Supervisió i realització de la tramitació, gestió i formalització expedients de contractació.
 • Realització, tramitació i gestió expedients administratius de línies de subvencions i de convenis amb altres entitats.
 • Tramitació acords i documentació a la Secretaria general per al seu trasllat al Consell de Govern.
 • Tramitació i arxiu de preguntes parlamentaries.
 • El responsable de l’àrea ostenta la secretaria del consell de direcció, previst al Decret 26/2012, de 30 de març.

Són tasques pròpies de l’àrea Econòmica financera:

 • Realització del control comptable, pressupostari, econòmic i financer de l’AETIB

 

Són tasques pròpies de l’àrea de Serveis Generals:

 • Control i gestió del funcionament de l’edifici de l’AETIB.
 • Control de neteja, desratització i desinfecció, manteniment ascensor, alarma d’incendis, extintors, refrigeració i calefacció.
 • Revisió, control i conformitat de subministres.
 • Obertura i condicionament edifici AETIB.
 • Transport i repartiment diari de documentació a Conselleria de Turisme.

 

Són tasques pròpies de l’àrea de Planificació:

 • Assistència directa a la Direcció.
 • Canalització comunicació exterior.
 • Calendari activitats AETIB.
 • Producció documentació administrativa.
 • Registre, gestió i arxiu expedients.
 • Registre entrada i sortida documentació.
 • Control horari personal.

Actualitzat: 30 de juny de 2021.