Torna

Portal de transparència de l'AETIB

ÀREA D'IMPOST TURISME SOSTENIBLE

Què feim?

El fons per afavorir el turisme sostenible té com a finalitat, finançar, total o parcialment, les depeses i les inversions derivades dels projectes aprovats pel Consell de Govern, a proposta de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible, a fi d'impulsar un turisme sostenible, responsable i de qualitat a l'arxipèlag de les Illes Balears, així com fixar els objectius anuals prioritaris, amb criteris d'equilibri territorial entre les Illes Balears.

OBJECTIUS DEL PLA ANUAL 2018

Article 3 (Pla Anual 2018)

Objectius prioritaris d'aquest Pla Anual:

a) Inversió per a l'adquisició i rehabilitació d'habitatges destinats a lloguer social amb criteris de sostenibilitat energètica.

b) Paisatge, conservació i divulgació d'espais de rellevància ambiental.

c) Rehabilitació, adquisisció o manteniment de patrimoni cultural.

d) Diversificació del model econòmic mitjançant projectes de formació del capital humà, d'R+D+I, transició energètica i diversificació del producte turístic sostenible per fomentar la competitivitat i allargar la temprada turística.

Article 4 (Pla Anual 2018)

Establerts els objectius prioritaris, hom pot preservar qualsevol projecte que es destini a les altres actuacions previstes en l'article 19.3 de la LIET:

a) Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí.

b) Foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics practicables en temprada baixa, i promoció del turisme sostenible i de temporada baixa.

c) Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural.

d) Impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+i) que contribueixen a la diversificació econòmica, la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l'àmbit turístic.

e) Millora de la formació i la qualitat de l'ocupació. Foment de l'ocupació en temporada baixa.

f) Actuacions en polítiques d'habitatge destinades a fomentar l'accés a l'habitatge, i especialment el lloguer social, amb criteris de sostenibilitat energètica.

ACCIONS:

Donar compliment a la delegació de la Comissió d'Impuls Sostenible, establint els següents mecanismes:

  • Redacció del Pla Anual.
  • Anàlisi de viabilitat del projecte presentat, previ a la remissió a la Comissió d'Impuls Sostenible.
  • Valoració dels projectes.
  • Enviar acta d'inici i planificació per a cadascun dels projectes aprovats.
  • Resolució de concessió a favor de l'entitat beneficiària per a dur a terme el projecte. Seguiment i control del projecte.
  • Informe trimestral de l'estat d'execució delprojecte per part del beneficiari delprojecte.
  • Verificacions administratives i econòmiques per part de la AETIB de l'estat d'execució.
  • Verificacions in situ si es considera per part de l'AETIB de l'estat d'execució. Control de justificació del projecte.
  • Control de la justificació dels projectes, tant en la part administrativa com en la econòmica, fase prèvia a l'enviament de la documentació a la Intervenció General de la CAIB per a la seva validació i pagament per part de l'AETIB.
  • Informe de tancament de projecte.

Més informació: www.illessostenibles.travel

Mapa projectes ITS Illes Balears a la fira FITUR 2019

Exemples de projectes ITS:

ILLES BALEARS ITS2017-070: Recuperació dels sistemes dunars en espais de rellevància ambiental a les Illes Balears

ILLES BALEARS: SISTEMES DUNARS

MALLORCA ITS2017-093: Senyalització del Pla de vies ciclistes de Mallorca

MALLORCA SENYALITZACIÓ VIES CICLISTES

MENORCA Pla d'actuacions de gestió i recuperació del Camí de Cavalls

menorca: camí de cavalls

MENORCA Projecte d'enderrocament de tres xalets, adquisició de dues parcel·les i de restitució de la zona pública Llimpa-Santa Madrona a l'àmbit del Parc Natural de s'Albufera d'Es Grau

MENORCA: Es Grau

EIVISSA ITS2017-029 Projecte d’ordenació de la costa de la Badia de Portmany

EIVISSA: Sant Antoni

EIVISSA ITS2018-105 Restauració dels Vitralls de l’absis i de les cobertes dels contraforts i de les capelles laterals de la nau de la Catedral d’Eivissa

Eivissa: Dalt Vila

FORMENTERA ITS2017-063 Adquisició de la finca rústica Sa Senieta de Formentera

FORMENTERA

FORMENTERA ITS2017-069 Atles Submarí. Cartografia de la Posidònia Oceànica de les Illes Balears

FORMENTERA: POSIDONIA OCEANICA

                                                                                                      Actualitzat: 12 de novembre de 2021