Torna

Portal de transparència de l'AETIB

Què feim?

Nou pla d'actuació 2021 de l’AETIB encaminat a la reactivació turística

El Consell de Govern va ratificar, el passat 15 de març, el nou Pla Anual d’Actuació de l’AETIB per a l’any 2021, aprovat prèviament pel Consell de Direcció. Aquest pla té com a principal prioritat aconseguir la reactivació turística a les Balears després de la situació de pandèmia viscuda el darrer any i que ha afectat greument el turisme i la nostra economia.
Així, mitjançant aquest Pla d’acció, l’AETIB gestionarà un calendari d’actuacions adreçades a recuperar el flux de turistes, posicionar les Illes Balears com a destinació segura en relació amb la COVID-19 i dissenyar i executar un pla de millora de model turístic per a les Illes Balears.
El Pla d’Actuació de l’AETIB per a l’any 2021 es desenvoluparà a través de diferents línies d’actuació d’acord amb els objectius marcats per l’Agència:

 • Recuperar el flux turístic. Inclou accions com la creació de programes per a reactivar la demanda turística, l’augment de la connectivitat o el patrocini d’esdeveniments estratègics i singulars.
 • Posicionar les Balears com a destinació turística segura i sostenible. Coordinació d’accions de promoció de les Illes Balears; definició i implementació d’estratègies de comunicació als mercats emissors; desenvolupament d’accions de relacions públiques a nous mercats; creació d’un nou microsite d’INFOCOVID per a turistes o la consolidació dels segments estratègics de turisme (SET), amb plans d’acció propis que han estat aprovats a les assemblees corresponents.

 • Millorar el sistema de coneixement i dades. Generació d’informació de destí i detecció de tendències que facilitin la presa de decisions estratègiques o anàlisi de dades per productes, entre d’altres accions.

 • Millorar la destinació turística, seguint els objectius de desenvolupament sostenible. Participació en els plans de sostenibilitat turística en col·laboració amb la Secretaria d’Estat de Turisme i les entitats locals; desenvolupament de l’estratègia d’economia circular en el sector turístic; disseny i execució de projectes i fons europeus.

 • Incidir en la qualitat i formació com a eixos transversals. Gestió i coordinació d’auditories SICTED com també impuls de programes de formació.

Objectius i línies estratègiques:

Objectiu general 1: Desenvolupar una estratègia de turisme sostenible per millorar la competitivitat global.
Les principals línies estratègiques d'aquest objectiu són:

2. Objectiu general 2: Gestionar del Fons del Impost del Turisme Sostenible:

Objectius específics:

 • Dur a terme el seguiment de l'evolució dels projectes adjudicats amb finançament del fons ITS de les convocatòries 2016,2017,2018 i 2019
 • Millorar la gestió dels projectes finançats amb els recursos obtinguts amb l'ITS
 • Informar als mercats i al destí, de la destinació del fons recpatats amb l'ITS
 • Comunicar l'estat de situació i d'execucio dels projectes finaçats amb l'ITS
 • Millorar la transparència de la destinació del fons i de l'estat d'execució dels projectes finançats amb l'ITS
 • Preparació del Pla ITS 2020 i seguiment del procés de convocatòria i adjudicació de nous projectes.

PLA ACCIÓ AETIB 2021

                                                                                               Actualitzat: 12 de novembre de 2021.