Torna

Portal de transparència de l'AETIB

Estructura organitzativa:

L'AETIB està integrada pels òrgans següents:

Òrgans Superiors:

  • La Presidència
  • La Vicepresidència

Òrgans unipersonals de direcció o gestió:

  • La Direcció de l'Agència
  • L'Adjunt a Direcció

Òrgans col·legiats:

  • De direcció i control (Consell de Direcció)
  • De participació i consulta (Consell Assessor)

Decret_26.2012_de_30_de_marc__pel_qual_es_reorganitza__reestructura_i_regula_l_ATB.pdf Decret 18/2018, de 22 de juny, reorganització, reestructuració i regulació de l’AETIB

Membres titulars Consell Direcció AETIB:

Presidència de l'Agència Sra. Isabel M. Busquets Hidalgo, Vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme
Vicepresidència de l'Agència Sra Catalina Cladera Crespi, Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques
Secretaria General Conselleria de Turisme Sr. Josep Mallol Vicens, Secretari Gral Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Ajuntament de Palma Hble.Sr. Antoni Noguera Ortega, Batle de Palma(1-6-17)
Consell de Mallorca Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d'Economia i Hisenda
Conselleria competent en matèria d'hisenda i pressupostos Sr. Joan Carrió Vidal, director general de Pressuposts i Finançament
Consell de Menorca Sra. Maite Salord Ripoll, Consellera executiva dep. de cooperació local i promoció turística
Consell d'Eivissa Sr. Vicent Torres Guasch, President
Consell de Formentera Sra. Alejandra Ferrer Kirschbaum, consellera de Turisme
Conselleria de presidència Sr. Joan Ignasi Morey Marques, director gral. de coordinació
Per la conselleria competent en matèria de turisme Sr. Antoni Sansó i Servera, director gral. de Turisme de la Conselleria d'Innovació Recerca i Turisme
Representant de l'Advocacia de la CAIB Sra. Lourdes Aguiló Bennassar
Director de l'Agència Sr. Jaume Alzamora Riera, director de l'AETIB
Secretaria de l'Agència Sra. Inmaculada Balfagón Ferrer, jurídic de l'AETIB

Membres suplents Consell de Direcció de l'AETIB:

President de l'Agència Sra Catalina Cladera Crespi, Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques
Vicepresident de l'Agència Sra. Maria Begoña Morey Aguirre, Secretària General d'Hisenda
Secretaria Gral. Conselleria de Turisme Antonia Mª Ferra Ramis, assessora
Ajuntament de Palma Sra. Joana Mª Adrover Moyano, Regidora de l'àrea de Turisme, Comerç i Treball
Per la Conselleria competent en matèria d'hisenda i pressupostos Sr. José Luis Gil Martín, director del Tresor, Política Financera i Patrimoni
Consell de Mallorca Sr. Maria Paula Ginard, directora insular de Turisme, Promoció econòmica i Artesania
Consell de Menorca Sr. Isaac Olives Vidal, director Insular Promoció Turística
Consell d'Eivissa Sr. Vicente Torres Ferrer, director insular de Turisme
Consell de Formentera Sr. Carles Bernús Blanch, gerent Patronat de Turisme
Conselleria de presidència Sra. Teresa Suarez Genovard, secretaria general
Conselleria competent en matèria de turisme Sr. LLuis Apesteguia i Ripoll, cap de gabinet de la Conselleria d'Innovació Recerca i Turisme
Representant de l'Advocacia de la CAIB Sra. Isabel Monjo Bordoy

Membres titulars Consell Assessor de l'AETIB:

Presidenta de l'Agència Sra. Isabel M. Busquets Hidalgo, vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme
Vicepresidenta Sra. Catalina Cladera Crespí, Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques
Secretaria Gral. Conselleria Turisme Sr. Josep Majol Vicens, Secretari Gral. conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Per la conselleria comepetent en matèria d'hisenda i pressupostos Sr. Joan Carrió Vidal, Director Gral. de presupostos i finançament
Conselleria de presidència Sr. Joan Ignasi Morey Marquès, director gral. de coordinació
Conselleria competent en matèria de turisme Sr. Antoni Sansó i Servera, director gral. de Turisme de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Ajuntament de Palma Hble. Sr. Antoni Noguera Ortega, Batle de Palma (1-6-17)
Consell de Mallorca Hble. Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller Executiu d'Economia i Hisenda
Consell de Menorca Sra. Maite Salord Ripoll, consellera executiva dep. cooperació local i promoció turística
Pel Consell d'Eivissa Sr. Vicent Torres Guasch, president
Pel Consell de Formentera Sra. Alejandra Ferrer Kirschbaum, consellera de Territori i Turisme
Representant de l'Advocacia de la CAIB Sra, Lourdes Aguiló Bennassar
Director de l'Agència Sr. Jaume Alzamora Riera
Secretària de l'Agència Inmaculada Balfagón Ferrer
Àrea Formació AETIB Margalida Picornell
Àrea Producte AETIB Catalina De Miguel
Àrea Qualitat AETIB Juan Estarellas
Àrea Territori AETIB Vicente Cañellas
Àrea Comunicació AETIB Bartolomé Vicedo
Àrea Imatge i Publicacions ATIB Aina Genovart
Àrea Promoció AETIB Antonia Cañellas
Àrea Econòmic Financer AETIB Mª Victoria Guijarro
Àrea Jurídic AETIB Inmaculada Balfagón
Àrea Planificació AETIB Susana Luján
Àrea Estadística AETIB Pedro Pérez
Serveis Generals AETIB Bartolomé Mateu
Club de producte: SET GASTRONOMIA Sra. Margarita Amat
Club de producte: SET LUXE Sra. Cristina García
Club de producte: SET TURISME ACTIU Sr. Jaume Nicolau
Club de producte: SET ESPORTS Sr. Manuel Hernández
Club de producte: SET ECOTURISME Sr. Pere Tomás
Club de producte: SET TURISME DE SALUT Sr. Antoni Fuster
Club de producte: SET TURISME CULTURAL Sra. Cristina Zaforteza

Membres suplents Consell Assessor de l'AETIB:

Presidenta de l'Agència Sra. Catalina Cladera Crespí, Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques
Vicepresidenta Sra.Maria Begoña Morey Aguirre, secretària gral. d'Hisenda
Secretaria Gral. d'Innovació, Recerca i Turisme Antònia Mª Ferra Ramis, assessora
Per la Conselleria competent en matèria d'Hisenda i Pressupostos Sr. José Luís Gil Martín, director del Tresor, Política Financera i Patrimoni
Per la Conselleria de Presidència Sra. Teresa Suárez Genovard, segretària gral.
Per la Conselleria competent en matèria de Turisme Sr. Lluís Apestegia i Ripoll, cap de gabinet de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Per l'Ajuntament de Palma Sra. Joana Mª Adrover Moyano, Regidora de l'area de Turisme, Comerç i Treball
Pel Consell de Mallorca Sra. Paula Ginard Vilchez, Directora Insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania
Pel Consell de Menorca Sr. Isaac Olives Vidal , Director Insular Promoció Turística
Pel Consell d'Eivissa Sr.Vicente Torres Ferrer, Director Insular de Turisme
Pel Consell de Formentera Sr. Carlos Bernús Blanch, Gerent Patronat de Turisme
Representant de l'Advocacia d la CAIB Sra. Isabel Monjo Bordoy
Director de l'Agència Persona en qui delegui
Secretària de l'Agència Persona en qui delegui
Àrea Formació AETIB Persona en qui delegui
Àrea Producte AETIB Persona en qui delegui
Àrea Qualitat AETIB Persona en qui delegui
Àrea Territori AETIB Persona en qui delegui
Àrea Comunicació AETIB Persona en qui delegui
Àrea Imatge AETIB Persona en qui delegui
Àrea Promoció AETIB Persona en qui delegui
Àrea Econòmic AETIB Persona en qui delegui
Àrea Jurídic AETIB Persona en qui delegui
Àrea Planificació AETIB Persona en qui delegui
Àrea Estadística AETIB Persona en qui delegui
Serveis General AETIB Persona en qui delegui
Club de producte: SET GASTRONOMIA Persona en qui delegui
Club de producte: SET LUXE Persona en qui delegui
Club de producte: SET TURISME ACTIU Persona en qui delegui
Club de producte: SET ESPORTS Persona en qui delegui
Club de producte: SET ECOTURISME Persona en qui delegui
Club de producte: SET TURISME DE SALUT Persona en qui delegui
Club de producte: SET TURISME CULTURAL Persona en qui delegui

Actes Consell Direcció AETIB

PDF Acta Consell de Direcció 31-01-18

PDF Acta Consell de Direcció 26-02-18

PDF Acta Consell de Direcció 05-04-18

PDF Acta 3.12.18

 

 

Actualitzat: 7 de febrer de 2019.