Torna

Servei de Protecció d'Espècies

El Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras desenvolupa les previsions de la Llei 42/2007 del patrimoni natural i de la biodiversitat en relació al problema d’espècies introduïdes que ocasionen impactes sobre la fauna i la flora autòctones o els interessos humans. Moltes d’aquestes espècies són plantes ornamentals amb un elevat potencial invasor; poden colonitzar el medi natural, desplaçar la flora autòctona i fins i tot canviar el paisatge. 

 

Breu resum dels aspectes del Real Decret que afecten a la flora exòtica:

 

·        Se crea el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores que inclou les espècies que ocasionen perjudicis greus per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, la agronomia o els recursos econòmics associats al patrimoni natural

·        Hi ha 44 espècies de flora invasora presents al catàleg amb implicacions a nivell de Balears.

·        Està prohibit:

o    La possessió, el transport, el tràfic i el comerç d’exemplars vius o morts, dels seus restes o propàguls, inclòs el comerç exterior.

o   Introduir-les al medi natural

o   El seu foment, és a dir, les mesures adoptades amb la finalitat d’incrementar la seva distribució i/o la mida de les seves poblacions.

·        Els exemplars en poder de particulars, parcs urbans i jardins en aquest moment es poden mantenir en cultiu o captivitat, sempre que s’eviti la seva expansió al medi natural. Els posseïdors han de adoptar mesures de prevenció per evitar la propagació al medi natural.

·        Instal·lacions o explotacions industrials o comercials que alberguin espècies incloses al catàleg: Han d’adoptar mesures preventives per prevenir escapes, alliberacions i abocaments.

·        Comerç: Prohibida la comercialització a partir de dia 1 de desembre de 2013.

·        Espècies en possessió de particulars o ubicades a parcs urbans, jardins públics o jardins botànics adquirides abans de l’entrada en vigor del real decret:

o   Poden continuar als jardins dins recintes enjardinats de límits definits i sempre que no es propaguin fora d’aquests límits.

o   Els posseïdors adoptaran mesures preventives per evitar la seva propagació al medi natural o seminatural.

·        EL incompliment de les prohibicions i limitacions d’aquest real decret esta subjecte al règim sancionador

o   L’infractor haurà de reparar el dany causat o a indemnitzar-lo en cas de que no pugui ser reparat.

o   La infracció mínima és de 500€ fins a 2.000.000€.

·        Excepcions:

o   La norma NO es d’aplicació als recursos fitogenètics per la agricultura i la alimentació regulat a la Llei 30/2006.

o   Les prohibicions poden quedar sense efecte, prèvia autorització administrativa, quan sigui necessari per raons d’investigació, salut o seguretat.

 

Les 44 espècies de flora invasora presents al catàleg amb implicacions a nivell de Balears són les següents:

Agave americana

Cylindropuntia spp.

Opuntia dillenii

Ailanthus altissima

Egeria densa

Opuntia maxima

Alternanthera philoxeroides

Eichhornia crassipes                 

Opuntia stricta

Ambrosia artemisiifolia

Elodea canadensis

Oxalis pes-caprae

Araujia sericifera

Elodea nuttallii

Pennisetum clandestinum

Asparagus asparagoides

Fallopia baldschuanica

Pennisetum setaceum

Azolla spp.

Fallopia japonica (= Reynoutria japonica)

Pennisetum villosum

Baccharis halimifolia

Hedychium gardnerianum

Pistia stratiotes

Buddleja davidii

Heracleum mantegazzianum

Salvinia spp.

Cabomba caroliniana

Hydrocotyle ranunculoides

Senecio inaequidens

Carpobrotus acinaciformis

Ipomoea indica

Spartina alterniflora

Carpobrotus edulis

Ludwigia spp. [Excepto L. palustris]

Spartina densiflora

Cortaderia spp.

Myriophyllum aquaticum

Spartina patens

Cotula coronopifolia

Nicotiana glauca

Tradescantia fluminensis

Crassula helmsii

Nymphaea mexicana

 

 

A continuació se presenta el llistat d’espècies exòtiques del catàleg que estan presents al medi natural. Se pot clicar damunt de cada espècie per obtenir més informació. 

 

FLORA

Espècie

Nom comú (Català i castellà)

PDF Agave americana       

Pita, atzavara, pitera común

PDF Ailanthus altissima

Ailant, alianto, árbol del cielo, zumaque falso

PDF Araujia sericifera

Miraguà de jardí, planta cruel, miraguano

PDF Asparagus asparagoides

Esparraguera africana

PDF Carpobrotus acinaciformis

Bàlsam, patata frita, hierba del cuchillo, uña de gato,  uña de león

PDF Carpobrotus edulis

Bàlsam, patata frita, hierba del cuchillo, uña de gato, uña de león

PDF Cortaderia spp.

Càrritx de la Pampa, hierba de la pampa, carrizo de la pampa

PDF Cotula coronopifolia

Cotula

PDF Cylindropuntia tunicata

 

PDF Egeria densa

Elodea densa

PDF Eichhornia crassipes

Jacint d’aigua, jacinto de agua, camalote

PDF Elodea canadensis

Elodea, broza del Canadá, pestes de agua

PDF Helianthus tuberosus

Nyàmera, tupinambo, topinambur, pataca

PDF Opuntia dillenii

Tunera india

PDF Opuntia maxima

Figuera de moro, figa de pala, tunera común

PDF Opuntia stricta

Chumbera

PDF Pennisetum clandestinum

Quicuyo

PDF Pennisetum setaceum

Plumero, rabogato, pasto de elefante

PDF Pennisetum villosum

Rabogato albino

 

 Es pot col·laborar no utilitzant aquestes espècies invasores dins les zones enjardinades i substituint les ja plantades per altres no nocives, tot i que l’obligació legal és sols la d’evitar la seva expansió fins al medi natural. Les espècies invasores plantades a prop de zones naturals i totes aquelles que siguin de fàcil dispersió pel vent com per exemple les del gènere Pennisetum i Cortaderia suposen un risc real que és necessari evitar.

D’aquesta manera se pot contribuir a evitar el foment d’aquestes espècies, l’eradicació dels principals focus d’expansió donar una bona imatge utilitzant espècies vegetals mediterrànies o no invasores als nostres jardins i parcs públics.