Torna

Servei de Protecció d'Espècies

capsalera03.jpg

Flora protegida de Balears

El paisatge i tot allò que el conforma és un dels principals valors que tenim a les nostres illes, i la flora n'és una part molt important. A les Balears, tenim una riquesa florística molt singular que ha evolucionat i s'ha adaptat als ambients insulars.

El clima temperat dels hiverns, la falta d'aigua durant l'estiu, l'efecte de la mar i l'aïllament del continent són forces de selecció que fan de les Balears un hàbitat molt adient per a l'especialització vegetal.

Però pel que fa a la protecció pròpiament dita, a Balears contam amb 67 espècies protegides per: la Directiva Hàbitats, el Catàleg Nacional, el Catàleg Balear i el Conveni de Berna. A part d'altres normatives que protegeixen els hàbitats.

genista.jpg ranunculus.jpg

Genista dorycnifolia

Ranunculus weyleri

Espècies de gran valor com les belles orquídies o la peònia, d'altres petites i interessants endemismes balears així com les saladines, els arbusts i les plantes de muntanya. Totes elles dignes d'admiració i de protecció.

Tenim vegetació des del nivell de la mar fins dalt del Puig Major, vegetació terrestre i aquàtica, i des de grans arbres a arbusts, plantes anuals i diverses altres formes.

pancratium.jpg damasonium.jpg

Pancratium maritimum

Damasonium alisma


Els plans de conservació

La Llei 42/2007, de protecció d'espais naturals, fauna i flora silvestres, determina que les espècies catalogades han de ser objecte de plans, de distintes categories segons els nivells d'amenaça.

LLISTAT DELS PLANS DE CONSERVACIÓ REFERENTS A FLORA BALEAR

silene.jpg teix.jpg

Silene hifacensis

Taxus baccata

El Decret 75/2005, de la Conselleria de Medi Ambient, va establir els criteris i procediments per aquests plans, la tramitació dels quals resulta molt complexa, ja que després de la redacció tècnica s'han de sotmetre a distints organismes, a informes i a dictàmens, prèviament a la publicació en el Butlletí Oficial.

 

PDF Poesia al limònium