Factors de risc i proves de detecció precoç de la hipoacúsia neonatal

De cada 1.000 naixements, 2 o 3 nadons tindran problemes d’audició.
Hi ha factors de risc que augmenten molt la possibilitat de patir una sordesa en néixer (6-8 nadons per cada 100 naixements).

FACTORS DE RISC

Són totes les causes que poden afavorir l’aparició d’una sordesa en el nadó:

 • Antecedents de sordesa permanent infantil en familiars consanguinis del nadó (germans, pares, padrins, germans dels pares, cosins i germans dels padrins).
 • Xifres molt elevades de bilirubina en el nadó.
 • Estada en la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) de 5 dies o més.
 • Infecció materna durant l’embaràs que pot afectar l’infant: toxoplasmosi, rubèola, citomegalovirus, herpes o sífilis.
 • Medicació ototòxica: medicaments amb capacitat de danyar les estructures de l’orella interna i que poden produir una disminució de l’audició, com ara:
  • Antibiòtics: gentamicina, vancomicina, tobramicina, amikacina.
  • Diürètics: furosemida, àcid etacrínic.
 • Malformacions craniofacials: del pavelló auricular, del conducte auditiu, dels llavis (llavi leporí) i paladar.
 • Malalties genètiques poc freqüents que poden cursar amb hipoacúsia, com per exemple les síndromes de Waardenburg, d’Alport, Branquio-Oto-Renal, CHARGE...
 • Malalties infeccioses que pateixi el nadó, després del naixement i que puguin produir sordesa com la meningitis bacteriana i vírica.

 

PROVES DE DETECCIÓ

Aquestes proves són senzilles, ràpides i indolores. Per fer-les és necessari que el nadó estigui tranquil o dormit. Hi ha dos tipus de proves:

OTOEMISSIONS ACÚSTIQUES (OEA) POTENCIALS EVOCATS AUDITIUS (PEATCa)
Aquesta prova consisteix a col·locar un petit adaptador a l’orella de nadó, a través del qual s’emeten uns sons i es recull la resposta generada per la part interna de l’orella (cèl·lules ciliades externes).
Aquesta prova consisteix a col·locar uns auriculars al nadó, a través dels quals s’envien uns estímuls sonors, mentre uns petits elèctrodes recullen la resposta, que és l’activitat elèctrica produïda en les diferents parts de la via auditiva (còclea, nervi auditiu i tronc cerebral).
Ampliar imatge Ampliar imatge

Es faran els potencials evocats auditius automàtics (PEATCa) als nadons en els casos següents:

 • Estada a la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) de 5 dies o més.
 • Valors de bilirubina molt alts.
 • Meningitis bacteriana i vírica.
 • Infecció congénita per citomegalovirus, toxoplasmosi, rubèola, sífilis i herpes.
 • Nadons que no han superat el cribratge amb otoemissions acústiques (OEA).

 

CONSIDERACIONS
Els nadons que hagin estat a l’UCIN 5 dies o més i/o hagin tengut valors de bilirubina molt alts i/o hagin tengut una meningitis i/o una infecció congènita, tenen més risc d’afectació del nervi auditiu, per la qual cosa només se’ls faran els potencials evocats auditius automàtics (PEATCa).
Als nadons que hagin rebut medicació ototòxica, se’ls repetiran les otoemissions acústiques deu dies després d’acabar el tractament pel risc de dany a l’oïda.
Als nadons amb factors de risc de desenvolupar una sordesa d’aparició tardana (per antecedents de sordesa familiar infantil, infecció gestacional o algunes malalties poc freqüents), se’ls farà un seguiment auditiu fins als 24 mesos de vida i fins als 6 anys en els casos d'infecció per Citomegalovirus.