Torna

Salut Infantil

Preguntes freqüents sobre el Programa de Detecció de la Hipoacúsia neonatal

 

A qui es fa aquesta prova?
 

A tots els nounats a les Illes Balears i independentment del lloc de naixement (hospital públic, privat, part domiciliari). En el cas de part domiciliari els pares han de telefonar al número corresponent a la seva illa de residència, en horari de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores per obtenir una cita per fer la prova.

Mallorca: 871 20 20 88
Menorca: 971 17 73 33
Eivissa i Formentera: 971 17 70 67

El Decret 48/2003, de 9 de maig (BOIB núm. 68, de 15 de maig de 2003) aprova el desenvolupament del Programa de Detecció Precoç de la Hipoacúsia Neonatal que garanteix que es duguin a terme totes les actuacions que siguin pertinents per detectar la sordesa o hipoacúsia als nadons a les Illes Balears.

És necessari valorar l’audició de l’infant quan neix?
 

Sí. És necessari assegurar-se que té una capacitat auditiva correcta encara que no se sospiti sobre l’audició ni aparegui cap dels anomenats factors de risc de sordesa.
Un nombre reduït de nadons neix amb una pèrdua auditiva. No és fàcil sospitar que el nounat no hi sent bé. Les proves d’audició permeten identificar precoçment  la sordesa.
Detectar de manera precoç una pèrdua auditiva és de vital importància per al nadó. S’ha comprovat que com més prest s’inicia el tractament, menors seran les seqüeles o no n’hi haurà, la qual cosa permet el desenvolupament adequat del nin o nina. 

És obligatori valorar l’audició del nadó?
 

És molt important fer la prova d’audició però no és obligatòria, per la qual cosa els pares o tutors poden exercir el seu dret a negar-s’hi emplenant i signant un document específic a aquesta finalitat.

Ningú a la meva família té una pèrdua auditiva. Malgrat això, necessita el nadó passar un test d’audició?
 

Sí. És molt important estudiar tots els infants ja que, de cada mil naixements, entre 2 i 3 nadons neixen amb una pèrdua auditiva i la majoria en famílies sense antecedents de sordesa.

Què són els factors de risc de sordesa?
 

Són totes les causes que poden afavorir la presència o aparició posterior d’un dèficit auditiu en el nadó, com ara antecedents familiars de sordesa infantojuvenil, algunes malalties infeccioses patides durant l’embaràs, determinades complicacions sorgides en el moment del part o amb posterioritat, etc.
En alguns d’aquests casos, la sordesa es pot instaurar després del naixement, de manera tardana. Per això, independentment del resultat obtingut a les proves, quan estigui indicat s’han de continuar practicant una sèrie de controls per poder detectar-la. El personal sanitari informarà sobre què s’ha de fer si el nadó té un factor de risc o més.

Quan s’ha de fer la prova d’audició?
 

Durant l’estada del nounat a l’hospital abans de l’alta.
Si no es fa a l’hospital o és un part domiciliari, és molt important que la prova es faci abans del primer mes de vida a fi de no retardar excessivament el diagnòstic i poder iniciar el tractament abans de l’edat de 6 mesos. 

I si surt de l’hospital i encara no se li ha valorat l’audició?  
 

El personal del centre ha de donar una cita per practicar la prova d’audició al nadó dins el primer mes de vida.
Si teniu qualque dubte, podeu posar-vos en contacte amb el Programa a través de l’adreça electrònica hipoacusiainfantil@dgsanita.caib.es  o al telèfon corresponent a l’illa de residència, en horari de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h per obtenir la cita. 

Mallorca: 871 20 20 88
Menorca: 971 17 73 33
Eïvissa i Formentera: 971 30 67 00

I si he parit a casa?  
 

Telefonau directament al número corresponent a la vostra illa de residència, al més aviat possible, durant la primera setmana de vida del nadó, perquè us donin cita per fer la prova dins el primer mes de vida.
Recordau que heu d’anar a la cita amb la Cartilla de salut infantil perquè hi anotin  el resultat de la prova.

Com es pot valorar l’audició a un nadó?  
 

Els professionals sanitaris disposen de tècniques molt senzilles per determinar la capacitat auditiva que són les otoemissions acústiques (OEA) i els potencials evocats auditius automàtics (PEATCa).

Què és el test auditiu d’otoemissions acústiques (OEA)?
 

Les otoemissions acústiques són uns sons de baixa intensitat que genera la mateixa orella en la part interna. La tècnica és molt simple: consisteix a col·locar un petit adaptador en el conducte auditiu de l’infant a través del qual s’emeten uns sons suaus alhora que es recull la resposta.

Què és el test de potencials evocats auditius automàtics (PEATCa)?
 

És el registre de l’activitat elèctrica en diferents parts de la via auditiva en resposta a un so. La tècnica, molt senzilla, consisteix a col·locar uns auriculars al nadó a través dels quals s’envien estímuls sonors i uns petits elèctrodes permeten registrar la resposta.

La valoració de l’audició pot produir alguna incomoditat al nadó?
 

Les dues tècniques descrites no són doloroses ni molestes. Per a la realització d’aquestes proves el nadó ha d’estar relaxat o dormit.  

Quan es fan les OEA i quan els PEATCa?
 

Per la senzillesa i rapidesa, la prova d’elecció per comprovar l’audició del nadó és el test d’otoemissions acústiques (OEA).
Els potencials evocats auditius automàtics (PEATCa) es fan si el nadó no passa dos tests d’otoemissions o directament si hi ha algun dels factors de risc que així ho aconsellin.

Quan s’obtenen els resultats?
 

Immediatament. Després de la realització de les proves el personal sanitari responsable informa del resultat i l’anota a la Cartilla de salut infantil.

Què signifiquen els resultats?
 

Si passa la prova és molt poc probable que el nadó pateixi una deficiència auditiva. Si el nadó té algun dels factors de risc de sordesa d’aparició tardana, estarà indicada la realització d’uns controls de seguiment per assegurar que la capacitat auditiva continua sent correcta.
De tota manera, si posteriorment a casa se sospita qualsevol deficiència auditiva, convé posar-se en contacte amb el pediatre.
Si no passa la prova no significa que el nadó tengui una deficiència auditiva, simplement pot passar que tengui el conducte auditiu ocupat per restes de líquid amniòtic, cosa que pot alterar el resultat de la prova. En aquest cas, el personal donarà una nova cita per repetir la prova al cap d’uns dies, sempre dins el primer mes de vida.

Per què de vegades s’ha de repetir la prova?
 

En ocasions, i principalment durant els primers dies de vida, hi ha factors que poden alterar el resultat de la prova com ara que hi hagi a l’orella de restes de líquid amniòtic, mucositat, etc. No cal preocupar-se ja que això no vol dir que el nadó pateixi una deficiència auditiva. Se’l tornarà a citar per repetir la prova.

L’audició de l’infant por canviar amb el creixement?
 

L’audició de l’infant pot variar a mesura que creix, ja que un 20 % de les sordeses apareixen després del naixement. Per això, és necessari para esment a les reaccions del nadó davant els estímuls sonors. Si teniu cap dubte, consultau el pediatre.