Torna

Salut Infantil

Preguntes freqüents sobre el Programa de Detecció de la Hipoacúsia en etapa escolar

 

A qui es fa aquesta prova?
  A tots els infants que cursen 1r de primària a escoles públiques, concertades i privades de les Illes Balears, una vegada els pares o tutors han signat el full d’autorització.
 
És gratuïta?
 

Sí.

És necessari valorar l’audició de l’infant?
 

Sí, ja que sobre un 20% de les hipoacúsies o sordeses infantils apareixen després del naixement i, en moltes ocasions, no son fàcils d’identificar. La manca d’un diagnòstic i tractament adequat pot produir dificultats en la comunicació i els aprenentatges i, en conseqüència, afavorir el fracàs escolar. Valorant l’audició en la infància podem ajudar a evitar problemes posteriors de desenvolupament emocional, cognitiu i social.

És obligatori valorar l’audició de l’infant?
 

No és obligatori, però és molt important conèixer la capacitat auditiva de l’alumne. Els pares o tutors poden exercir el seu dret a negar-s’hi emplenant i signant el full d’autorització, marcant la casella corresponent.

Ningú a la meva família té una pèrdua auditiva. Malgrat això, l’infant necessita passar un test d’audició?
 

Sí. És molt important estudiar tots els infants, ja que hi ha múltiples factors que poden provocar una pèrdua auditiva sense que hi hagi cap familiar amb sordesa.

Què són els factors de risc de sordesa?
 

Són totes les causes que poden afavorir la presència o l’aparició d’un dèficit auditiu en l’infant, com otitis mitjana aguda i seromucosa de llarga durada o de repetició, antecedents de sordesa permanent infantil en familiars consanguinis de l’infant, algunes malalties infeccioses, traumatismes cranials, etc.

On i quan s’ha de fer la prova d’audició? 
 

Al centre educatiu i als alumnes que cursen primer de primària, prèvia signatura d’un full d’autorització.

Com rebré l’autorització? 
 

A principi de curs s’envia a l’escola un full informatiu sobre el Programa i un full d’autorització per a cada infant que cursa 1r de primària. El tutor o la tutora de cada curs reparteix entre els alumnes aquests fulls i els pares han de retornar l’autorització emplenada i signada.

Com es pot valorar l’audició de l’infant? 
 

Els professionals sanitaris disposen de tècniques molt senzilles i indolores per determinar la capacitat auditiva: otoscòpia, timpanometria i audiometria de cribratge.

Què és l’otoscòpia?
 

És un examen visual del conducte auditiu extern i del timpà, que permet detectar-hi la presència de moc, cera, perforacions timpàniques, presència de cossos estranys...

Què és la timpanometria?
 

Consisteix a col·locar un petit adaptador al conducte de l’orella, per on es transmet una pressió sonora i se’n recull la resposta. Serveix per mesurar l’elasticitat de la membrana timpànica i valorar la possible presència de mucositat a l’orella mitjana.

Què és l’audiometria de cribratge?
 

Consisteix a col·locar uns auriculars a l’infant i comprovar si sent determinats sons de baixa intensitat. 

La valoració auditiva pot provocar alguna incomoditat a l’infant?
 

Les tècniques que es realitzen no són doloroses ni molestes.

Quan se n’obtenen els resultats?
 

Després de la realització de la prova se li entregarà a l’infant una carta amb el resultat.

I si el meu fill no és al centre escolar el dia de la prova?
 

Rebrà una carta amb les instruccions per facilitar-li una nova cita.

Quins resultats se’n poden obtenir?
 

• Audició normal: l’infant hi sent amb normalitat i no presenta mucositat a les orelles.
• Audició normal, però presenta un excés de mucositat, que pot ser temporal. Se’n recomana un control per part dels professionals de pediatria i/o otorrinolaringologia.
• Audició normal amb drenatge/s transtimpànic/s normofuncionant/s. Es recomana seguir amb els controls habituals.
• Cal repetir les proves. Això no implica necessàriament una pèrdua d’audició. Hi ha múltiples factors transitoris que poden fer que no es passi la prova (un tap de cera, presència de moc, etc.).
• Revisió no feta: no s’han pogut fer les proves perquè l’infant no era al centre escolar. En aquest cas, se li donen opcions per poder fer-li el cribratge.
• Si l’infant no supera el cribratge, se li repetirà. En cas que no torni a passar les proves, se li farà un estudi diagnòstic.

On es pot obtenir més informació?
 

Si voleu més informació sobre el Programa de Detecció Precoç de la Hipoacúsia Infantil, consultau la pàgina web de la Conselleria de Salut i Consum (http://portalsalut.caib.es), o contactau-hi a través del correu electrònic (hipoacusiainfantil@dgsanita.caib.es) o en els telèfons següents:

Mallorca: 871 20 20 88
Menorca: 971 36 04 26
Eivissa i Formentera: 971 30 67 00