Torna

Salut Infantil

Intervencions en l’àmbit educatiu

Dins l'aula

 • Adaptació dels elements personals, materials i organitzatius
  • S’ha de situar  l’alumne en el lloc adequat, prop del professor, amb una visió general de la classe, enfora de les àrees amb més renou, i evitar els reflexos a la pissarra.
  • En cas d’hipoacúsia unilateral o que una orella tengui més audició que l’altra, cal situar l’infant amb l’orella amb audició més bona dirigida cap al professor.
  • No s’ha de situar l’alumne prop del passadís, per evitar les zones amb més renou.
  • Convé posar tacs de goma a les cadires perquè no facin renou.
  • És convenient seguir un horari fix de rutines i informar de les modificacions.
  • Per facilitar l’assimilació de normes i regles, han d’estar escrites, dibuixades i formulades positivament, en cartells a la vista de tothom i limitar el nombre de regles a les necessàries.
  • Cal respectar el torn de paraula i evitar que parli més d’una persona alhora.
  • S’han de proposar tasques de treball col·lectiu per afavorir la interacció i participació de tots.
  • Convé tenir nocions bàsiques sobre el manteniment de les pròtesis: canvi de piles, cura dels motlles, bon funcionament dels aparells, etc.
 • Adaptació de la metodologia:
  • S’ha d’utilitzar un llenguatge clar i bo d’entendre, i articular de manera pronunciada i a una velocitat moderada.
  • No convé situar-se d’esquena a la llum ni xerrar d’esquena a la classe; anotar primer a la pissarra i després continuar amb l’explicació de cara als alumnes.
  • S’han d’utilitzar el moviment corporal i els gests facials per captar l’interès de l’alumne.
  • S’ha d’evitar el bloqueig de la lectura labial mastegant xiclets o amb objectes a la boca (dur bigoti i barba dificulten la lectura labial).
  • Cal dividir les frases i preguntes massa llargues.
  • Quan s’utilitzin paraules difícils, se n’ha d’explicar el significat.
  • Convé escriure a la pissarra les paraules noves o les que es considerin d’interès, així com escriure un petit guió, esquema o resum.
  • És convenient incloure gràfics i il·lustracions en el text, així com usar regles mnemotècniques. 
  • Si es fan grups de treball, cal integrar l’infant en el grup en què tengui més facilitat comunicativa, identificar la persona que parla, donar més temps a l’alumne per expressar les seves opinions, etc.
  • Cal evitar la sobreprotecció de l’alumne amb deficiència auditiva sense rebaixar el nivell d’exigència.

Del centre escolar

 • Convé incorporar rètols, panells i sistemes d’alerta lluminosos que acompanyin els senyals sonors que avisen dels canvis d’activitat.
 • Hi ha d’haver panells amb informació concisa i de lectura fàcil, en llocs ben il·luminats, i tenint-ne en compte la posició i l’alçària. Han de ser bons de detectar s’han de distribuir sistemàticament.
 • Cal disposar de sistemes de megafonia de qualitat.
 • La il·luminació ha de ser adequada i suficient.
 • S’han d’utilitzar aparells de calefacció, aire condicionat, etc. silenciosos i que no provoquin interferències amb els audiòfons o implants coclears.