Torna

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA >> Òrgans participatius


A través d’aquest espai podeu coneixer tots el òrgans col·legiats de participació del Govern de les Illes Balears classificats per les diferents conselleries o entitats, l’instrument jurídic de la seva creació i funcionament així com el seu web, en el cas de qeu en en diposin, per a que pogeu consultar la seva activitat.

També us podeu desarregar aquest arxiu per disposar de la informació en format de processador de textos.

Conselleria o ens d’adscripció

Òrgans participatius

Creació i funcionament

Web

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Comissió Assessora d’Estadística de les Illes Balears

Decret 81/2006, de 15 de setembre, pel qual es regula l'organització, la composició i el funcionament de la Comissió Assessora d'Estadística de les Illes Balears

Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

Comissió Tècnica de desapareguts i foses

Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme

Pàgina Web

Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

Consell Balear de la Funció Pública

Decret 42/2012, de 18 de maig, pel qual es regula el Consell Balear de la Funció Pública

Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

Comissió d’Emergències i Protecció Civil

Llei 2/1998, de 13 de març, d’Ordenació d’Emergències a les Illes Balears

Decret 8/2004, de 23 de gener,por el que se desenvolupen determinats aspectes de la Llei d’ordenació d’emergències

Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

Comissió de coordinació de policies locals de les Illes Balears

Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

Consell Assessor de Voluntariat de Protecció Civil

Decret 32/2019, de 10 de maig, pel qual s’aprova el reglament del personal Voluntari de Protecció de les Illes Balears

Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia

Comissió Interinsular Assessora de Comerç

Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears

Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia

Consell de la Mineria

Decret 6 /2015, de 20 de febrer, pel qual es regula la composició, les funcions i el règim intern del Consell de la Mineria de les Illes Balears i es crea el Comitè Tècnic Permanent

Pàgina Web

Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia

Consell de la Indústria

Decret 50/2017, de 10 de novembre, pel qual es regula la composició, les funcions i el règim intern del Consell de la Indústria de les Illes Balears

Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia

Comissió del Joc de les Illes Balears

Decret 48/2014, de 28 de novembre, pel qual es crea i es regula la Comissió del Joc de les Illes Balears

Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia

Consell Assessor de l’Energia

Decret 39/2010, de 26 de febrer, pel qual es crea el Consell Assessor de l’Energia

Pàgina Web

Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia

Mesa per a la lluita contra la Pobresa Energètica

Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 23 de desembre de 2015, per la qual es crea la Mesa per a la Lluita contra la Pobresa Energètica (BOIB núm. 187, de 26 de desembre)

Pàgina Web

Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia

Consell Balear del Clima

Decret 38/2021, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament que regula el règim de funcionament i la composició del Consell Balear del Clima

Pàgina Web

Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia

Comissió de construcció sostenible de les Illes Balears

Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 16 d'octubre de 2020, per la qual es constitueix la Comissió de Construcció Sostenible de les Illes Balears i se n’estableixen les funcions i el funcionament (BOIB núm.186, de 29 d'octubre)

Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia

Mesa Social Tripartida de les Illes Balears

Decret 47/2012, de 8 de juny, pel qual es crea la Mesa Social Tripartida de les Illes Balears

Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia

Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)

Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Pàgina Web

Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia

Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de les Illes Balears

Decret 22/2020, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia

Comissió Assessora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears

Decret 22/2020, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Conselleria de Salut

Comissió de Coordinació i Participació de la SIDA

Decret 69/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova l'Estratègia de la sida a les Illes Balears

Conselleria de Salut

Consell de Salut de les Illes Balears

Decret 44/2004, de dia 14 de maig, pel qual s'estableix el règim i el funcionament del Consell de Salut de les Illes Balears

Conselleria de Salut

Consell Assessor de Salut Mental

Ordre de la consellera de Salut i Consum de dia 7 de març de 2005, que modifica l’Ordre de la consellera de Salut i Consum de dia 10 de maig de 2004, per la qual es crea el Consell Assessor de la Salut Mental (BOIB núm. 053, de 5 d’abril de 2005)

Conselleria de Salut

Comissió Tècnica sobre Drogodependències i altres Addiccions

Decret 5/2010, de 15 de gener, pel qual es crea la Comissió Institucional sobre Drogodependències i altres Addiccions i la Comissió Tècnica sobre Drogodependències i altres Addiccions.

Conselleria de Salut

Comissió de la CAIB d'Acreditació, Avaluació i Control de Centres i Serveis de Tractament amb Opiacis

Decret 23/1991, de 7 de març, regulador de la Comissió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d'acreditació, avaluació i control de centres o serveis de tractament amb opiacis

Conselleria de Salut

Consell Autonòmic de Seguretat Alimentària

Decret 12/2013, de 5 d'abril, pel qual es creen el Consell Autonòmic de Seguretat Alimentària i la Comissió de Coordinació Administrativa

Conselleria de Salut

Comitè Assessor de Vacunacions de la CAIB

Ordre de la consellera de Salut i Consum per la qual es crea el Comitè Assessor de Vacunacions de la CAIB (BOIB núm. 105, de 27 de juliol de 2006)

Pàgina Web

Conselleria de Salut

Plataforma d'Oci de Qualitat de les Illes Balears

Resolució de la consellera de Salut de 14 de febrer de 2018 per la qual es crea la Plataforma d’Oci de Qualitat de les Illes Balears (BOIB núm. 024, de 22 de febrer de 2018)

Pàgina Web

Conselleria de Salut

Consell de Consum de les Illes Balears

Decret 75/2001, de 25 de maig, de creació i regulació del Consell Balear de Consum

Pàgina Web

Conselleria de Salut

Comissió Assessora de Trasplantaments d'Òrgans i Teixits de les Illes Balears

Ordre de la consellera de Salut i Consum de 17 de març 2003, per la qual es crea la Comissió Assessora de Trasplantaments d'òrgans i teixits de les Illes Balears (BOIB núm. 048, de 8 d'abril)

Modificat per l' Ordre del conseller de Salut i Consum de 2 març de 2009, per la qual es modifica l'Ordre de la consellera de Salut i Consum de 17 de març de 2003, per la qual es crea la Comissió Assessora de Trasplantaments d'Òrgans i Teixits de les Illes Balears (BOIB núm. 038, de 14 de març)

Conselleria de Salut

Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears

Decret 29/2018, de 14 de setembre, pel qual es regulen la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears, el procediment d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació que duen a terme experts avaluadors, a

Pàgina Web

Servei de Salut de les Illes Balears

Consell de Salut d’Àrea

Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears

Pàgina Web

Servei de Salut de les Illes Balears

Observatori de Pacients

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de juliol de 2020 per la qual es crea l’Observatori de Pacients (BOIB núm. 137, de 6 d’agost de 2020)

Pàgina Web

Conselleria d’Educació i Universitats

Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB)

Llei 15/2019, de 29 de març, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre

Pàgina Web

Conselleria d’Educació i Universitats

Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears – IAQSE

Decret 145/2000, de 3 de novembre, de creació de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears

Pàgina Web

Conselleria d’Educació i Universitats

Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears

Decret 10/2008, de 25 de gener, pel qual es crea l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar de les Illes Balears

Pàgina Web

Conselleria d’Educació i Universitats

Consell de l’Educació i la Formació Permanent de persones adultes de les Illes Balears

Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 novembre de 2019 per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears (BOIB núm. 158, de 21 de novembre)

Pàgina Web

Conselleria d’Educació i Universitats

Mesa de Diàleg Permanent amb les Famílies d’alumnat de les Illes Balears

Decret 43/2017, d’1 de setembre, pel qual es regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent amb les famílies de l’alumnat de les Illes Balears

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de gener de 2018 i Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de març de 2018.

Pàgina Web

Conselleria d’Educació i Universitats

Mesa de Diàleg Permanent amb els Directors dels centres educatius de les Illes Balears

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de juny de 2016 per la qual es crea la Mesa de Diàleg Permanent amb els Directors dels Centres Educatius de les Illes Balears (BOIB núm. 087, de 9 de juliol)

Pàgina Web

Conselleria d’Educació i Universitats

Comissió Tècnica d’Assessorament per l’Ensenyament de/i en Llengua Catalana

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 027, de 27 de març)

Pàgina Web

Conselleria d’Educació i Universitats

Consell de Formació Professional de les Illes Balears

Decret 39/2000, de 10 de març, pel qual es crea i es regula el Consell de Formació Professional de les Illes Balears

Conselleria d’Educació i Universitats

Comissió Permanent del Consell de Formació Professional de les Illes Balears

Decret 39/2000, de 10 de març, pel qual es crea i es regula el Consell de Formació Professional de les Illes Balears

Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Decret 3/2022 de 28 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic i funcionament de la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears i es desenvolupa el procediment d’avaluació ambiental

Pàgina Web

Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat

Comissió de Preus

(Secció Transport Urbà)

Decret 30/2013, de 14 de juny, pel qual es crea la Comissió de Preus de l'Aigua i els Transports Urbans i se'n regula la composició i el funcionament

Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat

Ponència d’Usuaris i Beneficiaris del Transport Públic Terrestre

Llei 8/2006,de 14 de juny de creació del consorci de transports de Mallorca

Decret 58/2013, de 20 de desembre, d'aprovació dels nous Estatuts del Consorci de Transports de Mallorca

Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat

Consell Balear de Transports Terrestres

Decret 108/2011, d’11 de novembre, pel qual es regula el Consell Balear de Transports Terrestres

Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat

Comissió de Seguretat al Transport Ferroviari

Decret 46/2003, de 9 de maig, pel qual es crea la comissió de seguretat al transport ferroviari

Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat

Comitè Assessor en matèria de Cogestió Aeroportuària de les Illes Balears

Resolució de la consellera d’Obres Públiques de 20 de maig de 2005

Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat

Mesa Autonòmica d’Habitatge de les Illes Balears

Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes Balears

Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat

Mesa del Transport Aeri

Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es modifica la composició de la

Mesa del Transport Aeri a les Illes Balears (BOIB núm. 161, de 24 de desembre)

Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat

Comissió de Preus dels Transports Urbans

Decret 30/2013, de 14 de juny, pel qual es crea la Comissió de Preus de l'Aigua i els Transports Urbans i se'n regula la composició i el funcionament

Pàgina Web

Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat

Ponència d’Operadors

Llei 8/2006, de 14 de juny, de creació del consorci de transports de Mallorca (art. 9)

Decreto 58/2013, de 20 de desembre, de aprovació dels nous Estatuts del Consorci de Transports de Mallorca

Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat

Comitè Balear del Transport per Carretera

Decret 107/2011, d'11 de novembre, pel qual es regula el Comitè Balear del Transport per Carretera i es crea el Registre d'Associacions Professionals de Transportistes i d'Empreses d'Activitats Auxiliars i Complementàries del Transport amb implantació a les Illes Balears

Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat

Mesa de diàleg del sector ferroviari de l’Illa de Mallorca

Acord de Consell de Govern de 15 de maig de 2023 de creació de la Mesa de Diàleg del Sector Social Ferroviari mitjançant la qual es nomenen els membres de la Mesa de Diàleg del Sector Social Ferroviari de l’Illa de Mallorca (BOIB núm. 066, de 18 de maig de 2023)

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Consell Assessor de Turisme de les Illes Balears

Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears (art.11)

Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible

Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible

Pàgina Web

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Assemblea Balear de l’Esport

Decret 9/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen l'Assemblea Balear de l'Esport, la Comissió Antidopatge de l'Esport de les Illes Balears i la Comissió de Medicina Esportiva i d'Investigació Científica de les Illes Balears

Pàgina Web

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Consell Social de la Llengua Catalana (CSLC)

Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana

Pàgina Web

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Consell de la Cultura de les Illes Balears (CCIB)

Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 20 de febrer de 2019 per la qual es crea el Consell de la Cultura de les Illes Balears (BOIB núm. 024, 23 de febrer de 2019)

Pàgina Web

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Fòrum del Voluntariat de les Illes Balears

Decret 83/2015, de 25 de setembre, pel qual es regula la composició i el règim de funcionament del Fòrum Balear del Voluntariat

Pàgina Web

IBDONA

Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears

Decret 35/2023 de 26 de maig del Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears

Conselleria de Famílies i Afers SocialsIBDONA

Consell de Serveis Socials de les Illes Balears

Decret 61/2010, de 23 d'abril, pel qual es regulen la composició, l'organització i el funcionament del Consell de Serveis Socials de les Illes Balears

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Consell d’Infància i Família (CIFIB)

Decret 15/2003, de 14 de febrer, pel qual es crea el Consell d'Infància i Família de les Illes Balears i se'n regula el funcionament

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Consell Assessor per a les Persones Immigrants de les Illes Balears

Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016 pel qual es crea el Consell Assessor per a la Integració de les Persones Immigrants de les Illes Balears (BOIB núm.149, de 26 de novembre de 2016)

Pàgina Web

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB)

Llei 5/2022, de 8 de juliol, de polítiques de joventut de les Illes Balears

Pàgina Web

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Observatori per a la Igualtat

Decret 1/2018, de 2 de febrer, pel qual es regulen les funcions, la composició, el funcionament i les àrees d'intervenció de l'Observatori per a la Igualtat

Pàgina Web

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears - Consell d’LGTBI de les Illes Balears

Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears

Pàgina Web

Conselleria del Mar i Cicle de l’Aigua

Consell Balear de l'Aigua

RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües (BOE núm.176, de 24 de juliol)

Pàgina Web

Conselleria del Mar i Cicle de l’Aigua

Juntes Insulars d'Aigua de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües (BOE núm.176, de 24 de juliol)

Pàgina Web

Conselleria del Mar i Cicle de l’Aigua

Comissió de Preus

(Secció Aigua)

Decret 30/2013, de 14 de juny, pel qual es crea la Comissió de Preus de l'Aigua i els Transports Urbans i se'n regula la composició i el funcionament

Conselleria del Mar i Cicle de l’Aigua

Mesa del Transport Marítim

Resolució del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de 29 d’abril de 2008, per la qual es crea la Mesa del Transport Marítim (BOIB núm. 065, de 13 de maig de 2008)

modificada per:

Resolució de 15 de setembre de 2014 i Resolució de 26 de gener 2016

Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural

Consell Agrari Interinsular de Balears

Decret 197/1999, de 3 de setembre, de creació dels Consells Agraris Insulars i del Consell Agrari Interinsular

Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural

Consell Pesquer

Decret 23/2015, de 24 d'abril, pel qual es regulen la composició i el règim de funcionament del Consell Pesquer de les Illes Balears

Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural

Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears (CAFFIB)

Decret 75/2005, de 8 de juliol, pel qual es crea el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció, les Àrees Biològiques Crítiques i el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears

Pàgina Web