Sol·licitud d'alta al Registre d'inscripció de noves entitats de formació continuada de professionals sanitaris

 

Persones destinatàries

Entitats o persones físiques autoritzades que imparteixen formació continuada de professionals sanitaris.

Documentació requerida

En cas d'institucions, tant públiques com privades, les quals l'activitat principal sigui la formació.

  • Copia del CIF.
  • Estatuts de constitució (necessari que s'especifiqui la raó social i els fins de la entitat).

En cas de treballadors autònoms.

  • Copia DNI.
  • Alta Hisenda.
  • Alta Seguridad Social.

go.gifAccès al tràmit telemàtic

 

 Acreditació formació continuada

La Secretaria Tècnica de la Comisió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears (CFC_IB) és l ‘órgan especialitzat en matèria de formació continuada de les professions sanitàries, adscrit a la Conselleria de Salut i Consum.

L’ acreditació d’activitats formatives per a professionals sanitaris, a la nostra comunitat autònoma segueix la normativa i Acords de la Comisió de Formació Continuada de les Professsions Sanitàries del SNS i el Decret 29/2018 de 14 de setembre pel que es regula la CFC_IB, el procediment d’ acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació que realitzen els experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se deriven.

Per facilitar el procediment de sol·licitud d’ acreditació d’ activitats formatives, la CFCPS-SNS va aprovar al plenari del 20 de desembre del 2018, la Guia per a entidades formadores o proveïdores de formació, que es va actuatlizant periòdicament per mitjà d’acords que s’aproven al plenari.

go.gif Normes, procediment i formularis de sol·licitud d'acreditació

A la nostra comunitat autònoma es va implentar al desembre del 2019 una plataforma per a la gestió de les sol·licituds d’ acreditació de la formació continuada.

Recomanem que abans de sol·licitar per primera vegada una acreditació, llegeixi amb cura la Guia per a entitates proveïdores i el Manual de l’usuari de la plataforma.

go.gif Guia per a entitats proveïdores de formació sanitària

go.gif Activitats acreditades

Accés al tràmit telemàtic

 

Normativa del Procedimiento

go.gif Decret 29/2018, de 14 de setembre, pel qual es regulen la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears, el procediment d'acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació que duen a terme experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se'n deriven

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació
Carrer Calçat nº 2-A edifici Alba 2º pis
07011 Palma
Telèfon: 971 17 61 12
stafc_ib@caib.es